Finance

Financiering vooraf moet substitutie versnellen

Financiering vooraf moet substitutie versnellen

Om de verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn te bevorderen is de financiering op de schop gegaan. Waar tot op heden de budgettaire kaders achteraf werden aangepast, zijn nu afspraken gemaakt om vóóraf budgettaire ruimte te maken.

In het verleden is de verrekening achteraf een lastige zaak gebleken. In 2016 ontstond er zelfs een heus conflict nadat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in de substitutiemonitor niet langer de financieringsbron van de gesubstitueerde zorg vermeldde. VWS liet daarop weten dat ondoenlijk was om verder nog een adequate raming van de benodigde financiële middelen te maken.

Dergelijk gekissebis is met de nieuwe financiering van de baan. In totaal is er komend jaar 75 miljoen euro beschikbaar is voor substitutie, zo maakte het recent met een jaar verlengde hoofdlijnenakkoord al duidelijk. Gelet op de laatste substitutiemonitor moet dit bedrag ruim voldoende zijn.  Hieruit komt naar voren dat in 2016 voor 33,6 miljoen euro aan substitutieafspraken is gemaakt in de eerste lijn en voor circa 36 miljoen euro in de tweede lijn.

Niet afromen

Het ministerie van VWS belooft het budget voor substitutie niet te zullen afromen. Als het totaal van de substitutieafspraken komend jaar onder de 75 miljoen euro blijft, blijven de resterende middelen in het budgettair kader van de tweede lijn. Het geld is beschikbaar wanneer zorgaanbieders een initiatief hebben waarin ziekenhuiszorg wordt verplaatst en zij hierover een afspraak hebben met een zorgverzekeraar.

Snelheid

VWS en de betrokken brancheorganisaties roepen zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn op om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe groter de kans dat er tijdig afspraken gemaakt worden die impact hebben op de besteding van de middelen in 2018, zo meldt het netwerk van Regionaal Ondersteunings Structuren (ROS).

Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018, zal de NZa eind november de stand van zaken opmaken en vaststellen voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt. “Snelheid is dus geboden met het ontwikkelen van substitutie-initiatieven die in 2018 gaan lopen”, stelt het ROS-netwerk. “Door de zorgverzekeraars vanaf het begin te betrekken, kunnen de afspraken in de driehoek (eerste lijn, tweede lijn, zorgverzekeraar) vastgelegd worden.”

Taakgroep

Een speciale ‘taakgroep substitutie’, bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, medisch specialisten, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, NZa en VWS, moet eventuele knelpunten gaan aanpakken. De komende tijd zal de taakgroep instrumenten delen die het veld helpen substitutie-afspraken te maken. Hierbij valt te denken aan model-business-cases, voorbeelden van substitutievoorstellen, formats ten behoeve van afstemming met zorgverzekeraar, voorbeeldlijsten met substitueerbare zorg , een website of lijst met FAQ’s en contactgegevens of directe ingangen voor overleg met de betreffende zorgverzekeraar.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Marcel Haverkamp

30 juni 2017

Mooie ontwikkeling. Het weghalen van financiële drempels die het samenwerken in de keten bemoeilijken of soms zelfs onmogelijk maken. Ik zou hier wel willen pleiten om de gevolgen die dit soort verschuivingen hebben voor de professionals beter in kaart te brengen. Veel te vaak lopen we op de arbeidsmarkt achter de feiten aan. We zouden naast het in beeld brengen van financiële belemmeringen gelijktijdig ook de vertaling moeten maken naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Dit met de achterliggende vragen: Waar gaat zorg in de keten arbeid worden? Wat vraagt dit van de professionals die er nu werken? Wat vraagt dit van toekomstige professionals in de zin van opleiding? Het menselijke kapitaal is de belangrijkste schakel in de keten, laten we deze schakel niet vergeten en pro-actief meenemen.

Jolande Verhulst

30 juni 2017

In samenwerking met de Federatie van Medisch Specialisten en het Jan van Es Instituut heeft de Academie voor Medisch Specialisten specifiek rond de thema's van substitutie een training ontwikkeld, ik nodig u van harte uit de volgende link te bekijken https://www.academiemedischspecialisten.nl/cursus/training-substitutie-zorg/

Met vriendelijke groet,

Jolande Verhulst
Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Top