Finance

VWS wil af van creatieve salarisconstructies zorgaanbieders

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg wil af van constructies waarmee zorgaanbieders het beloningsplafond voor bestuurders omzeilen. Hij onderzoekt samen met de minister van Binnenlandse Zaken hoe dergelijke constructies op de meest effectieve wijze kunnen worden tegengegaan.

Dit schrijft Bruins in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving van het Financieele Dagblad over creatieve bv-constructies waarmee zorgaanbieders het beloningsplafond en het verbod op winstuitkering omzeilen. In de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is een verbod op winstuitkering vastgelegd en de Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan de bezoldiging van zorgbestuurders. Zorgaanbieders komen hier onderuit door de zorg te contracteren met een stichting die een WTZi-vergunning heeft. Die stichting besteedt de uitvoering daarvan vervolgens uit aan een bv die niet onder het winstverbod valt.

De WNT is van toepassing op de instelling die een toelating heeft op grond van de Wtzi, schrijft Bruins, niet op bv’s die als onderaannemer zorg leveren aan de Wtzi-instelling. "In het afgelopen jaar is met de Evaluatiewet WNT geprobeerd dit gat te dichten door onderaannemers in de zorg onder de reikwijdte van de WNT te brengen. De Raad van State heeft op dit punt negatief geadviseerd vanwege de veronderstelde te brede werking van de maatregel."

Om het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT snel door de Tweede Kamer te loodsen, heeft het vorige kabinet ervoor gekozen de betreffende bepaling uit het wetsvoorstel te schrappen. Samen met de minister van Binnenlandse Zaken gaat Bruins onderzoeken hoe dergelijke constructies "op de meest effectieve wijze alsnog kunnen worden tegengegaan". Hij verwacht de Kamer begin 2018 hierover nader te informeren.

Overgangsrecht

De minister gaat in de brief ook in op het bericht van RTL Nieuws dat eenvijfde van de zorgbestuurders in 2016 meer verdiende dan het algemeen bezoldigingsmaximum (179.000 euro). "Dat in 2016 een aantal zorgbestuurders meer verdiende dan het algemeen bezoldigingsmaximum vloeit voort uit het overgangsrecht", legt Bruins uit. Dit recht is van toepassing geworden omwille van de rechtszekerheid en de bescherming van bestaande rechten is bij de inwerkingtreding van de WNT in 2013. Bezoldigingsafspraken gemaakt voor inwerkingtreding van de wet worden vier jaar lang gerespecteerd, daarna vindt in drie jaar afbouw plaats naar het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum.

Uit nader onderzoek naar de berichtgeving door het CIBG blijkt dat de vijftig bestverdienende bestuurders werkzaam zijn bij in totaal veertig zorginstellingen. Voor 39 van deze instellingen is een goedkeurende controleverklaring afgegeven door de accountant, die ook ziet op de WNT-gegevens in de jaarrekening. Het CIBG heeft de toelichtingen bestudeerd. In enkele gevallen riep de toelichting vragen op. Het CIBG bekijkt deze gevallen nader. In één geval is geen controleverklaring bekend; het CIBG heeft deze inmiddels opgevraagd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top