ACTUEEL

'Geen duidelijke relatie tussen aandoeningen en wonen bij landbouw'

Er is geen duidelijk verband tussen het wonen nabij landbouwpercelen of teelten en gezondheidsaandoeningen. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen, lijken zelfs gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en Nivel.

Zorgen over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen vormden de aanleiding tot verkennend onderzoek. Gegevens over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen waren niet beschikbaar. Daarom is bekeken of er een verband bestaat tussen enerzijds de afstand tot landbouwpercelen en de oppervlakte van nabije teelten en anderzijds de gegevens over ziekten en aandoeningen.

Er is geen duidelijke relatie gevonden tussen aandoeningen en de nabijheid landbouwpercelen. Bij een aantal aandoeningen roept de relatie tussen de hoeveelheid of nabijheid van specifieke gewassen en gezondheid wel vragen op. Het gaat hierbij om aandoeningen als een hoger geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij fruitteelt en leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van verbanden en of bestrijdingsmiddelen hiermee te maken hebben, stelt Nivel.

Wél is er een relatie tussen de nabijheid van maisteelt en een hogere sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Blootstelling

Parallel aan het verkennende onderzoek coördineert het RIVM een onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top