ACTUEEL

Zorg bij zintuigelijke handicap per 2020 anders vergoed

De zorg voor mensen met een zintuigelijke handicap krijgt per 2020 een heel nieuwe bekostigingsstructuur, waarbij de geleverde zorg beter wordt gespecificeerd. Dat moet ertoe leiden dat cliënten een herkenbare factuur krijgen en dat zorg doelmatiger wordt geleverd.

In 2015 is de zorg aan zintuiglijk gehandicapten en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis overgeheveld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op dat moment is gekozen voor een bekostiging door middel van prestaties waarvoor een uurtarief geldt.

Verder wordt alleen in grote lijnen onderscheid gemaakt naar het soort beperking dat mensen hebben, visueel dan wel auditief op in de taalontwikkeling. Hierdoor is het volgens de NZa onvoldoende duidelijk welke zorg precies is geleverd en voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders is er onvoldoende inzicht om het goede inkoopgesprek te kunnen voeren.  

“Er is weinig inzicht in welke zorg geleverd wordt aan welk type cliënt”, schrijft de NZa in het advies. “De gedeclareerde zorg kan hierdoor slecht worden vergeleken tussen zorgaanbieders. Dit belemmert goede inkoop van zorg  en controle op de declaraties door zorgverzekeraars.  Hoe meer uren zorg geleverd wordt des te meer in rekening gebracht wordt, dit geeft een volumeprikkel.”

Om tot een nieuwe bekostiging te komen is in 2017 een traject gestart waarin intensief is samengewerkt door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties.  In de nieuwe bekostiging die hieruit voortkwam, hebben  onderdelen van het zorgtraject een titel gekregen, van intakegesprek tot intensieve behandeling met verblijf. De prestaties zijn gedifferentieerd naar doelgroep, inhoud en kostendrager (uur, week, traject).

Volgens de zorgautoriteit krijgen zorgverzekeraars zo meer inzicht in de geleverde zorg. Voor zorgaanbieders sluiten de inkomsten beter aan bij de kosten die ze maken om de zorg te kunnen leveren aan de cliënten.

Op dit moment loopt nog een kostprijsonderzoek om als basis te dienen voor tarieven bij de nieuwe zorgprestaties. De NZa adviseert om de nieuwe bekostiging per 1 januari 2020 in te voeren. “Begin mei willen we het nieuwe beleid vaststellen zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars genoeg tijd hebben om de nieuwe bekostiging te implementeren”, aldus de NZa.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top