ACTUEEL

Toch bezuiniging voor aanvragers pgb

Toch bezuiniging voor aanvragers pgb

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS interpreteert een motie van CDA, VVD en PVV anders dan de partijen bedoelden. Daardoor krijgen honderden aanvragers van een persoonsgebonden budget (pgb) alsnog te maken met forse bezuinigingen, meldt Zorgvisie

De coalitiepartijen CDA en VVD en gedoogpartij PVV willen de voorgenomen bezuinigingen op het pgb een half jaar uitstellen. In het Kamerdebat van 17 december dienden ze een motie in waarin ze de staatssecretaris oproepen in die tussentijd alternatieve dekking te vinden voor haar bezuinigingsplannen. Na afloop van het debat waren de Kamerleden, de aanwezigen en de media in de overtuiging dat de motie gold voor zowel bestaande als nieuwe budgethouders, zo schrijft Zorgvisie. Maar het ministerie van VWS en het College voor zorgverzekeringen (CVZ) interpreteren de motie anders dan zij is bedoeld door de Kamerleden.

Woonsituatie

Over mensen die al een pgb hebben, is er geen misverstand: zij zijn in 2011 gevrijwaard van bezuinigingen. Maar een deel van de nieuwe aanvragers voor wie de wachtlijst per 1 januari is opgeheven, krijgt wel degelijk te maken met bezuinigingen. Volgens VWS en CVZ geldt het uitstel alleen voor pgb-aanvragers die een wooninitiatief starten. Voor mensen die thuis blijven wonen, de zogeheten pgb-ers met een zzp, gaan de bezuinigingen gewoon door. Zij krijgen per 1 januari van dit jaar 7350 euro minder budget vergeleken met het tarief van 2010. Volgens een ruwe schatting van de vereniging voor budgethouders Per Saldo treft de maatregel 700 à 800 mensen. Naar verluidt gaat het om een bezuiniging van negen miljoen euro.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Elke de Quay

6 januari 2011

Gevrijwaard van bezuinigingen? Met ingang van 1 januari ontvangt onze dochter 3% minder budget. Hoe noemen we dat dan?

Het geheel van AWBZregels, PGB, ZiN op alle verschillende niveaus voor uiteenlopende doelgroepen is blijkbaar inmiddels zo complex dat zulke interpretatieverschillen kunnen ontstaan. En als dergelijke multi-interpretabiliteit voorkomt op het hoogste (wetgevende, bestuurlijke) niveau, hoe moet dat dan bij de indicatiesteller en de hulpvrager zijn?

Ik vrees de ongelijkheid die hierdoor in de hand gewerkt wordt. Ik vrees de onoverzichtelijkheid van de indicaties en de hieruitvoortvloeiende onoverzichtelijkheid van het gehele systeem. Het is een lappendeken geworden die met losse draadjes aan elkaar hangt in plaats van de ooit beoogde warme (patchwork)deken. Ik roep de betrokkenen dan ook op het geheel grondig te repareren tot die warme deken alsnog over kwetsbare mensen gelegd kan worden.

Dorien Kloosterman

6 januari 2011

Half jaar wachtlijst PGB scheelt tussen 12 en 34 % voor mensen die een indicatie in zorgzwaartepakket hebben.

Slechts € 7300 minder PGB? de bezuiniingen zijn veel groter omdat ook de vertaaltabel die wordt gebruikt om het ZZP om te catten' naar een PGB fors is aangepast. Onderstaande tabel laat zien wat het verschil is voor mensen met een verstandelijke beperking.

ZZP 2010 2011 Verschil %

VG 1 € 23.047 € 15.294 -34%
VG 2 € 28.999 € 21.067 -27%
VG 3 € 37.944 € 26.148 -31%
VG 4 € 42.970 € 30.994 -28%
VG 5 € 50.017 € 37.102 -26%
VG 6 € 47.847 € 39.350 -18%
VG 7 € 55.865 € 47.127 -16%
VG 8 € 50.017 € 43.761 -12 %

Deze wachtenden hebben namelijk geen recht op budgetgarantie! Het half jaar wachtlijst kost deze mensen dus 12 % tot 34 % van hun budget in plaats van de 3 % die voor alle andere budgethouders geldt. Mensen die al een half jaar op de wachtlijst staan en een ZZP indicatie hebben, worden dus dubbel gepakt en gaan geen 3 % in budget omlaag maar tussen de 12 en 34 %.
Opmerkelijk is dat we sinds 1 januari 2011 een extra ZZP kennen voor mensen die volledig afhankelijk zijn van zorg (zeer ernstig meervoudig gehandicapt) omdat het bestaande ZZP VG 05 niet toereikend is. Echter; zelfs deze groep mensen krijgt in 2011 nog 12 % PGB minder dan in 2010 (toen VG 05).
Voor ouderinitiatieven en mensen hun zorg zelf regelen in eigen huis, is dit verlaging desastreus. Vaak ontvangen zij op dit moment hogere PGB’s dan het ZZP budget 2010 en hebben daarom budgetgarantie. Ook krijgen zij op dit moment vaak nog een bijdrage voor huishoudelijke verzorging via de WMO, van gemiddeld € 2500,00. Deze bijdrage vervalt als men een ZZP-indicatie heeft. Fijn dat er voor deze mensen wel budgetgarantie is, maar dat mag ook wel, gezien de bedragen in verschillen. ZZP is een vorm van instellingsfinanciering waar budgethouders met eigen op maat gemaakte indicaties in worden geperst. Veel particulier initiatief zal verloren gaan.

Top