BLOG

Wetenschappelijke feiten liegen niet

Wetenschappelijke feiten liegen niet

Ik laat me liever leiden door de wetenschap dan door de politiek. Wetenschappers streven ernaar de wereld te beschrijven zoals die is, politici beschrijven de wereld zoals zij willen dat die is. En dat is vaak heel verschillend. Daarom zeg ik altijd: politieke overtuigingen zijn prima, maar wetenschappelijke feiten zijn beter.

Massamediale campagnes

Neem nu de discussie rond massamediale campagnes. Werken die wel of niet? Vraag het een politicus, en je hoort enkel zijn of haar overtuiging. Vraag het een wetenschapper, en je hoort hoe het écht zit.

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft een duidelijke overtuiging. Massamediale campagnes werken. Daarom zet ze fors in op de zogenaamde BOB-campagne, die waarschuwt tegen drank in het verkeer.[1]

Haar collega Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, is een andere overtuiging toegedaan. Volgens haar werken massamediale campagnes niet. “Dit kabinet is geen voorstander van ongerichte massamediale leefstijl-campagnes”, aldus de minister.[2] Daarom stopt ze met de waarschuwende televisiecampagne over de gevaren van roken.

Eenduidige wetenschap

Hoe zit het nou? Twee politici, uit hetzelfde kabinet nota bene, spreken elkaar tegen. Gelukkig is de wetenschap wel eenduidig.

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat campagnes effectief zijn voor het ontmoedigen van roken. De hoogleraren Wakefield, Loken en Hornik hebben dit aangetoond in een wetenschappelijke publicatie in het toonaangevende internationale tijdschrift The Lancet.[3] Dichter bij huis bevestigt ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat campagnes tegen roken helpen.[4]

Hard nodig

De campagnes werken niet alleen maar, ze zijn ook hard nodig. Vooral in Nederland. Slechts 61 procent van de Nederlandse rokers weet dat meeroken gevaarlijk is voor niet-rokers. Ter vergelijking: 96 procent van de Franse rokers weet dit. Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat de Nederlandse kennis over de schade van tabak zelfs lager is dan in China.[5]

Luister naar de wetenschap

Dit toont aan dat massamediale campagnes werken. En dat ze hard nodig zijn, vooral in Nederland. Wetenschappelijke feiten liegen niet. Daarom, beste ministers, luister naar de wetenschap en ga door met massamediale campagnes op het gebied van rookontmoediging!

Onno van Schayck
Voorzitter van het Partnership Stop met Roken[1] Antwoorden op de vragen van het Tweede Kamerlid Voortman over het bericht “Steeds meer weekendrijders zonder alcohol de weg op” (2011Z18364).

[2] Antwoord 105 op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 25 mei 2011 inzake de landelijke nota gezondheidsbeleid “Gezondheid dichtbij”, Kamertukken II 32 792, nrs. 1 en 2.

[3] “Use of mass media campaigns to change health behaviour”, Professor Melanie A. Wakefield, Professor Barbara Loken en Professor Robert C. Hornik, The Lancet, Volume 376, Issue 9748, pag. 1261-1271, 9 oktober 2010.

[4] T. Feenstra, P. van Baal, R. Hoogenveen, S. Vijgen, E. Stolk, W. Bemelmans, Cost effectiveness of interventions to reduce tobacco smoking in The Netherlands. An application of the RIVM Chronic Disease Model. RIVM-report no. 260601003. Bilthoven: RIVM, 2005.

[5] British Medical Journal, april 2011.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Bybau

16 februari 2012

Toch grappig dat Dhr Van Schayck zegt liever zich op wetenschappelijke feiten te baseren en dan een niet volledige literatuurverwijzing doet bij verwijzing 5. Afgezien van dit schoonheidsfoutje ben ik het geheel eens met Dhr Van Schayck dat stoppen met roken blijvende aandacht behoeft in Nederland, dus ook via massamediale campagnes.

Sloot

16 februari 2012

Ligt het niet meer aan welke boodschap je graag over wilt brengen? Ik krijg niet de indruk dat minister Schippers de tabaksindustrie ook maar een strobreed in de weg wil leggen. Dit verklaart misschien waarom zij massamediale anti rook campagnes niet wil inzetten. Mogelijk vreest zij juist de doelmatigheid.

MYNpSSSzICUMhra

10 maart 2012

dit kreeg ik vandaag van pb51 Geachte heer/mevrouw,Hieronder volgt een ratiece op uw e-mail, waarin u vragen heeft over het vaccin tegen Nieuwe Influenza A of bestanddelen ervan.Het is niet eenvoudig antwoord te geven op de vraag wie aansprakelijk is voor mogelijke gezondheidsschade als gevolg van vaccinatie. De aansprakelijkheid kan immers bij verschillende partijen liggen.Allereerst is vaccinatie vrijwillig. Dat betekent dat mensen die zich laten inenten tot op zekere hoogte de gevolgen daarvan (mogelijke bijwerkingen) accepteren. Elke vaccinatie brengt risico's van bijwerkingen en gezondheidsschade met zich mee. Degenen die zich laten vaccineren hebben een risicoafweging gemaakt tussen wel of niet vaccineren en zijn daarom tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor hun eigen keuzes.De fabrikant van het vaccin of de virusremmer is in beginsel aansprakelijk voor een gebrek in zijn product. Mocht u van mening zijn dat er sprake is van zo'n gebrek in het product, dan kunt u een klacht indienen bij de betreffende fabrikant.De hulpverlener die u het vaccin toedient is verantwoordelijk voor voldoende onderzoek naar contra-indicaties, informeren van betrokkene en een zorgvuldige toediening van het vaccin. Mocht u ontevreden zijn over diens handelen, dan dient u zich tot deze hulpverlener te wenden. Indien nodig kunt u vervolgens andere instanties inschakelen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg.Vindt u dat de overheid organisatorisch heeft gefaald of verkeerde beleidskeuzes heeft gemaakt wat betreft de vaccinatie, dan kunt u hierover een brief schrijven aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Voor zover bekend vinden er geen rechtzaken plaats tegen minister Klink over thiomersal in het vaccin. Thiomersal is geen verboden stof, anders zou het vaccin niet kunnen zijn goedgekeurd en geregistreerd.Het is bij VWS en het RIVM bekend dat squaleen gebruikt wordt in onderzoek naar de inductie van neurologische afwijkingen. Het gaat hierbij om onderzoek waarbij o.a. adjuvans met squaleen worden gebruikt in combinatie met zogenaamde zelf-antigenen om in proefdiermodellen auto-immuunziekten (bijvoorbeeld multiple sclerose) te induceren. In diezelfde onderzoeken wordt ook in controlegroepen adjuvans met squaleen toegepast in combinatie met controle antigenen, waarbij dan geen auto-immuunziekte geefnduceerd wordt. De specificiteit van het al dan niet induceren van de auto-immuunziekte wordt dan ook niet bepaald door het squaleen, maar door de aanwezigheid van het type antigeen.Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geefnformeerd.Met vriendelijke groet,Loes HartmanMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sporthet lijkt mij duidelijk dat ze er toch mee in hun maag zitten

TWuECPrcEvihKu

12 maart 2012

XFNj3T <a href="http://djdsyxsgcqkg.com/">djdsyxsgcqkg</a>

Top