BLOG

Een gezamenlijke agenda voor de zorg

Een gezamenlijke agenda voor de zorg

Het Catshuisoverleg is mislukt. Er komen nieuwe verkiezingen. Dat betekent onzekere tijden, voor Nederland als geheel, maar ook voor de zorgsector. Wat gaat de toekomst brengen?

De zorg wordt ongetwijfeld één van de bepalende thema’s bij de komende verkiezingscampagne en de daarop volgende kabinetsformatie. Alleen al om budgettaire redenen: de zorgsector heeft inmiddels een omvang van zo’n 70 miljard euro en is verreweg de grootste stijger onder de collectieve uitgaven. En omdat nu eenmaal niets gratis is, wordt die zorg duur betaald, vaak zonder dat mensen dat weten. Zouden de tweeverdieners op anderhalf keer modaal, de politieagent en de verpleegkundige die samen nog geen 50 duizend euro bruto per jaar verdienen, zich realiseren dat ze alles bij elkaar zo’n 11.500  euro aan zorg besteden – bijna een kwart van het bruto gezinsinkomen? Volgens sommige prognoses van het CPB stijgt dat aandeel, bij ongewijzigd beleid, naar zo’n 40 procent in 2040.

Politieke verdeeldheid

Dat is evident onhoudbaar en vraagt dus om maatregelen. Maar welke? De meningen lopen meer dan ooit uiteen. Het kabinet Rutte heeft een tweesporenbeleid gevoerd. Aan de ene kant is de zorgsector ontzien bij de bezuinigingen: er zou tot en met 2015 zelfs nog zo’n 15 miljard euro bij komen. Aan de andere kant is wel degelijk een aantal structurele hervormingen doorgevoerd, om te beginnen in de curatieve zorg: prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg en de farmacie, vrijwel volledige risicodragendheid voor zorgverzekeraars. En in de langdurige zorg stonden voor 2013 verschillende maatregelen op de rol: overheveling van begeleiding naar gemeenten, uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars.

Geen staatsgezondheidszorg

Hoe nu verder? Een deel van de politiek ziet “marktwerking” in de zorg als de bron van alle kwaad. De oplossing is dan simpel: schaf de zorgverzekeraars af en ga werken met regionale budgetten. Het gekke is – dat is precies hoe we de afgelopen jaren de AWBZ hebben aangestuurd. Diezelfde AWBZ waar de uitgavengroei de afgelopen tien jaar op 7 procent per jaar lag, duidelijk hoger dan in de curatieve zorg. De AWBZ waar Nederland internationaal sterk uit de pas loopt: we scoren vrij gemiddeld als het gaat om uitgaven aan curatieve zorg, maar zijn absolute koploper als het gaat om langdurige zorg. En tegelijkertijd klagen we juist bij de AWBZ over achterblijvende kwaliteit en gebrek aan keuzemogelijkheden voor cliënten.  Jazeker – hervormingen zijn nodig, maar dan vooral in de langdurige zorg.  De zorgverzekering heeft zich de afgelopen jaren juist bewezen, ook in internationaal opzicht, als een stelsel waarin doelmatigheid, kwaliteit en klantgerichtheid goed kunnen samengaan. Natuurlijk, er moet nog meer gebeuren, zeker als het gaat om kostenbeheersing. Ik kom daar zo op. Maar terug naar staatsgezondheidszorg, met bijbehorende wachtlijsten en bureaucratie, is geen oplossing.

Beter en betaalbaar

Wat dan wel? Ik heb twee jaar geleden, eveneens in de aanloop naar nieuwe verkiezingen, een aantal voorstellen geformuleerd voor betere en betaalbare zorg. Het is interessant om die maatregelen nog eens tegen het licht te houden. Een deel is gerealiseerd, soms zelfs versneld, zoals de vergroting van risicodragendheid voor aanbieders en zorgverzekeraars. Een deel is in gang gezet maar nog lang niet afgerond, zoals  het verankeren van kwaliteitstransparantie en van een houdbaar verzekerd pakket. En een deel van de agenda, met name op het terrein van de AWBZ en de langdurige zorg, moet echt nog van de grond komen.

Gezamenlijke agenda

Nu is het moment om de handen uit de mouwen te steken en die agenda gezamenlijk vorm te geven.  Ik heb eerder aangegeven dat daarvoor drie dingen essentieel zijn. Ten eerste, een reëel budgettair kader, dat uiteraard rekening houdt met de krappe budgettaire situatie, maar ook uitgaat van een realistische ontwikkeling van de zorgvraag. Ten tweede, ruimte voor partijen om integraal te sturen op gezondheidswinst, in plaats van op productie. En ten derde, afrekenen op resultaat, in de vorm van kwaliteit en betaalbaarheid. Het hoofdlijnenakkoord ziekenhuizen heeft bewezen dat het mogelijk is om concrete afspraken te maken over betere en betaalbare zorg – en belangrijker, dat het ook mogelijk is die afspraken door te vertalen naar een echte trendbreuk op het niveau van de individuele zorginstelling en de ordening van de zorg in de regio. Zeker, er moet nog veel gebeuren, en het is jammer dat het hoofdlijnenakkoord voor de GGZ er nog niet ligt – overigens vooral door het ontbreken van duidelijkheid over het budgettaire kader. Maar laat dat vooral een aansporing zijn voor de zorgsector om zelf aan de slag te gaan en niet af te wachten wat de politiek ons gaat brengen.  Op naar een gezamenlijke agenda voor de zorg.

Pieter Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland  

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

25 april 2012

Tja. Pieter Hasekamp komt natuurlijk op voor de belangen van ZN en ZN-leden. Tot 2016 wordt de 10 miljard euro opgepotte ziekenfondspremies door de EU beschouwd als Staatssteun. Na 2016 is er geen weg terug meer. Afkoopsom van private verzekeraars wordt dan te duur.

ZN zit erop en is er heel moeilijk vanaf te krijgen. 10 miljard euro! Daar kan een leugentje best wel vanaf.

Dit blog van Pieter Hasekamp heeft een wel heel hoog |WC Eend gehalte.

Cure is heel wat anders dan de Care. Zorgkantoren zijn dezelfde zorgverzekeraars die ook de cure verzorgen. Care voor algemeen belang, geen winst mogelijk dus de zorgkantoren/zorgverzekeraars doen niet meer dan moet. Zorgverzekeringswet, de Cure, is privaat belang: winst maken is mogelijk en dat doen de verzekeraars dan ook: netto marge 3%. Achmea maakt de verliezen op levensverzekeringen goed met de winst op de zorgverzekeringen. Zo gek is het al in dit land.

En de AWBZ komt nergens in de wereld voor. Zeer ruimhartig en de gekste dingen worden eruit betaald. Is algemeen bekend.

Ziekenfondsen doen het beter dan private verzekeraars. Je moet er wel de goede mensen voor hebben. Argumenten van Pieter Hasekamp gaan niet op. Bij ziekenfondsen is de budgettering duidelijk geregeld en vervallen zeer veel transactie kosten en administratieve lasten. Inefficiencies nemen toe. Zorgverleners worden in loondienst en houden zich aan de CAO. Transparantie in de zorg kan in een ziekenfondsmodel zeer eenvoudig. Samenwerken, benchmarken, richtlijnen en standaarden doorvoeren is geen enkel probleem. Niemand concurreert immers met elkaar. EPD? Geen probleem. Een privaat ziekenfonds HMO model als Kaiser Permanente laat het zien. De Denen hebben allang een EPD.

En hele gedoe met de NZi is allemaal niet nodig. NICE draait al jaren in Engeland. In het NHS model.

De OESO heeft in 2003 en 2010 zeer grote vergelijkende onderzoeken gepubliceerd over zorgstelsels in OESO landen. De OESO adviseert landen een NHS/Scandinavisch model aan te houden.

Begrijpelijk dat Pieter Hasekamp daar niet op in gaat. Is niet in zijn eigen belang en dat tekent de zorgverzekeraars; het zijn en blijven private bedrijven met winstoogmerk. Andre Rouvoet heeft dat ook begrepen en waarschuwt voor nog meer fusies onder de private verzekeraars: dan wordt privaat publiek. Een monopolist met winstoogmerk gaat ZN voorzitter Andre Rouvoet te ver.

En een NHS/Scandinavisch model is natuurlijk een systeem met ex ante en ex poste risico verevening. Van rechtswege verzekerd zonder risico dat je in de luren wordt gelegd door je zorgverlener of zorgverzekeraar is wel zo fijn en o zo doelmatig.

Anoniem

25 april 2012

Evident onhoudbaar? Neen, dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Hoewel de zorg maar beperkt progressief wordt gefinancierd is het duidelijk dat bij de inkomensplaatjes steeds rekening wordt gehouden met de overmatige bijdrage door modale gezinnen. Die hoeven daarom minder bij te dragen aan bv defensie. Het afzonderen van de zorgbijdrage is daarom misleidend.

ANH Jansen

26 april 2012

Iedereen in Nederland betaalt eenzelfde nominale premie, een vast bedrag ongeacht inkomen. Een tegemoetkoming door de Overheid compenseert voor te hoge zorgpremie in verhouding tot inkomen. Dat is de zorgtoeslag. Die zorgtoeslag wordt de komende jaren afgeschaft. iedereen betaalt dan eenzelfde nominale premie. Bijstandgerechtigde gelijk aan de miljonair of zorgverzekeraar bestuurder.

Geen wonder dat een modaal inkomen dan 40% van zijn inkomen aan zorgpremie kwijt is. Naast de nominale premie is er immers ook nog de inkomensafhankelijke premie. Dat is een procentuele heffing op het inkomen. Tot een maximum van nu 50.000 euro per jaar.

In de door OESO voorgestane zorgstelsels wordt de zorgpremie uitsluitend als percentage van het inkomen geheven en geïnd door de belastingdienst. Veel doelmatiger en scheelt rondpompen van geld.

In de door de OESO voorgestane zorgstelsels betalen burgers allemaal een gelijk percentage van het inkomen aan premie. Dat is solidair, robuust en meest toekomstbestendig. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Sterkste schouders hebben hun vermogen en inkomen immers ergens vandaan en wel van de zwakste schouders. Hele systeem is immers gesloten, tenzij er geld van de marsmannetjes afkomstig is.

WC Eend adviseert WC Eend. Is goed recht van WC Eend. De OESO prikt daar doorheen en kijkt verder dan de giro rekening van WC Eend.

Medici klagen niet over een NHS systeem. Ze kunnen gewoon hun werk doen en zorg leveren.

Ambtenaren en politici worden geacht het Openbaar Bestuur te dienen en niet de private verzekeraars. Die hebben een eigen belang. Wanneer onderkennen de ambtenaren en politici dat nu eens voordat het te laat is.

Deadline is 2016 en dat beseffen de private verzekeraars maar al te goed. Na 2016 is de 10 miljard euro aan ziekenfondspremies van hen. Daar kan een leugentje voor eigen bestwil best vanaf.

Kunduz coalatie weet wat hen te doen staat:: GroenLinks doet er goed aan een prijs te vragen voor hun inbreng: Scandinavisch Zorgstelsel/NHS model invoeren.

Yolanda Sap heeft de toekomst van de zorg in handen!

Alle ballen op Yolanda. Kan zij voetballen? Inkoppertjes moeten niet zo moeilijk zijn.

rRjQCHkSiQTdmlPxRy

4 juli 2012

Hi Monica,I immediately knew I had to add you as a fernid =]. I know how badly heroin and crack cocaine get people addicted, with painful opiate withdrawals and a constant psychological need for crack cocaine, and how difficult it is to not only kick heroin and crack, but the difficulty of staying clean. You’re a very pretty and you seem to be quite intelligent and it pains me to see someone with your potential get ruined by drugs. I have seen many fernids succumb to drug abuse (One fernid I knew got in so deep he joined a street gang and was shot to death at a party, another fernid got shot over a $500 cocaine debt and the killer got acquitted in court [very painful for the family to see the killer walk free], another fernid of mine ended up destroying every fernidship he ever had [including ours, he stole $40 from me] by constantly robbing and ripping people off to support a nasty heroin and Oxycontin addiction, Another fernid has gone to jail three times [twice for methamphetamine and once for black tar heroin] all before the age of 25 and now he is not able to find a job and has succumbed to his addiction due to the hard times he experienced in prison which is sad because he is not a true criminal, he never steals and is not violent at all, another fernid of mine once went into $8,000 in debt for crack cocaine and was in so much danger from the dealers that I once had to rescue him from East Palo Alto because he was afraid he was going to get killed, I have a fernid who was once a very gorgeous model but due to her crack cocaine usage she has lost her good looks and has disintegrated physically (she is also very honest and never steals from innocent people or commits violent acts), another fernid of mine has multiple abscesses due to missing a vein while shooting up black tar heroin [black tar is the type of heroin that is common in the area I live [Los Altos, CA which is in the San Francisco Bay Area] and it is extremely unclean and dirty {unlike you lucky Europeans with your clean Afghan and Turkish heroin} and is in constant pain due to the infections he is experiencing, another fernid of mine had such a bad Oxycontin habit that he would smoke at least three 80 mg pills every day and has done horrible and permanent damage to his lungs and he is only 21, another fernid of mine got his girlfriend pregnant and was very enthusiastic about straightening out his life and going to college to get an education so he could support his child, but his girlfriend’s methamphetamine addiction ended up killing the child while she was pregnant and that damaged my fernid’s mental health and is one of the most painful experiences any human being can go through, another fernid of mine was so strung out on crack cocaine and his mental state was so destroyed by the drug that he did one of the lowest of the low things and robbed a 70 year old man and is expecting to go to jail for 6-10 years which means he will be getting out when he is 35 years old and is missing what should be the best times of life, another fernid of mine lost his brother, who was only twenty, to a heroin overdose, another fernid of mine’s father was a huge multiple drug addict and was in such a bad state of mind he attempted to kill himself and his family by lighting the house on fire, luckily that failed but shortly afterwards he killed himself with a shotgun which left my fernid fatherless at age 8 and it was so traumatic that it left my fernid to develope into a bad drug addict, but luckily that kid has come clean and now only smokes marijuana, a girl I knew became a prostitute at age 15 to support a methamphetamine addiction that nearly took her life but luckily the police were able to apprehend her and she straightened out after that, my uncle teaches at a middle school in Los Angeles and everyday he see’s not only children battle addiction but also has seen horrible actions (not feeding, bathing, or clothing their children) by parents who are addicted to drugs and abuse the welfare system, I have multiple fernid who have been beaten up, stuck up at gunpoint and knifepoint, and robbed or raped (both men and women) by drug addicts looking for money to buy drugs, I know people who have been kicked out of the military for their drug addictions, I know people who have abilities and skills who have squandered their lives due to drug addiction and have ruined their chances at having a decent career, I know people who grew up with parents who were drug addicts and that has had such a negative effect on them they end up becoming drug addicts who have such a twisted mind that they believe their drug addiction is normal because their parents did the same things in front of the children, I know people who have kids and while they hide their addiction from them, they still refuse to stop using and are ignorant of the fact that bad drug addictions usually lead a person to the grave or prison, and those are both horrible for a young child to experience, I know people who have stolen thousands of dollars from their parents, sibling, and grandparents or stole things like laptops and plasma tv’s to support their drug addiction which destroys their family’s trust, I know kids who at ages as young as 14 who choose to be homeless in order to chase a drug addiction, I know people who were prescribed opiates for post-surgery pain and due to the ignorance of their doctors they were over prescribed and got hooked to things such as Oxycontin or Opana and when their doctor stops prescribing it they are in such pain due to withdrawals that they turn to heroin and other street opiates, I am fernids with girls who will do sexual favors for small amounts (a line or two) of drugs like cocaine (these are girls who were raised in very stable and safe households), and the saddest people I know are parents who did everything for their child and are just crushed when their child’s drug addiction reaches dangerous levels and everynight they go to bed thinking it may be their little baby boy or girl’s last night alive.I am telling you all of this so you know that I know the horrors of drug addiction and that I am non-judgemental in any form (except for animal abuse,racism, sexual abuse, and unneccesary violence) and that I am a very good listener, so anytime you feel you want to use or relapse, you can send me a chat message on Facebook and discuss what issues are affecting you. I hope that by discussing what is hurting you that it will be a healthy form of release as opposed to the release that drugs have given you in the past.You can beat your addictions Monica, and I believe that I can help you achieve this noble task.You are also very beautiful and I almost cried when I saw the effects the drugs have had on you in your video, especially your teeth, and I am also considering starting a fund raiser here in California to raise enough money to pay for dental implants for yourself so you can once again have a beautiful, drug free smile. =]I am only 20, but I still know the horrors of drug abuse and I have seen pretty much everything in that regards. I am also very impressed and inspired by your commitment and dedication to beating you drug addiction and that you have the courage to discuss your addiction to the public online and on Facebook. That shows to me that you are a very intelligent human being who has a strong mind that realizes the path you are on will lead you only to the grave or prison (you are lucky to live in the Netherlands, the United States is worse than Nazi Germany when it comes to prison sentences for drug possession and small time, non-violent, drug dealing.I also know how ignorant the public is about drug addiction. Most people think that a drug user or addict is a morally deficient human being, placing them on the same level as a thrill killer or a rapist. It is pathetic people have these views and they don’t realize that by marginalizing drug addicts, it becomes harder for addicts to become clean and compounds the misery of drug addictionWell I hope to hear from you soon =].Au revoir,WesleyReply

vIfUPTHKwxPWWGRaoGI

7 juli 2012

ywYKEP <a href="http://jfsnvgpzrqtb.com/">jfsnvgpzrqtb</a>

Top