BLOG

De vervolgagenda voor de zorg

De vervolgagenda voor de zorg

De timing kon niet beter. Op de ochtend waarop de inhoudelijke besprekingen voor de kabinetsformatie van start gingen, presenteerde het zorgveld de agenda voor de zorg.

Een gezamenlijk aanbod aan politiek en samenleving, dat bovendien naadloos aansloot op het interim-advies van de SER-commissie onder leiding van Jet Bussemaker. We kunnen er vanuit gaan dat beide rapporten aan de tafel van de informateurs serieus onderwerp van bespreking zijn. Maar hoe gaat het nu verder?

Significante stap

Vooropgesteld: het is uniek dat veertien van de belangrijkste zorgkoepels, van aanbieders en beroepsbeoefenaren tot patiënten en zorgverzekeraars, zich verenigen op een gemeenschappelijke agenda. Op een toekomstvisie die niet stopt bij een wensenlijstje, maar negen concrete thema’s benoemt waarvoor zorgpartijen zelf verantwoordelijkheid willen nemen. Natuurlijk, veel of alle punten zullen de komende tijd verder uitgewerkt en geconcretiseerd moeten worden. Maar dat geldt eveneens voor het regeerakkoord dat nu nog in de maak is. Natuurlijk, het financiële kader gaat nog niet veel verder dan een uitgesproken bereidheid om zich ook na afloop van de reeds afgesloten convenanten in te blijven zetten voor een voortgaande beheersing van de zorguitgaven. Maar het is wel voor het eerst dat de gehele sector, los van de overheid, zich committeert aan een beheerste groeiruimte. Dat is een zeer significante stap.

 

Brede consensus

Een stap die mogelijk was omdat er binnen de zorg – en overigens ook breder, zoals de SER laat zien – grote consensus is over hoe het inhoudelijk verder moet. Zoals ik in mijn oproep voor een gezamenlijke agenda aangaf, zijn de resterende politieke onzekerheden juist een aansporing om zelf aan de slag te gaan. Door in te zetten op gezondheidswinst en kwaliteit van leven kan de zorg ook met beperkte groeimiddelen toegankelijkheid en kwaliteit garanderen.
In de curatieve zorg betekent dat doorgaan op de ingeslagen weg, zoals die ook in de convenanten voor de ziekenhuissector, de geestelijke gezondheidszorg en de huisartsen is vastgelegd: spreiding en concentratie op basis van kwaliteit, een actieve inkooprol voor zorgverzekeraars, extramuralisering en versterking van de eerste lijn, een actieve rol voor de patiënt.
Bij de langdurige zorg spelen in wezen dezelfde thema’s, maar moet er eerst nog een duidelijke keuze gemaakt worden voor de wijze van sturing in het stelsel. De agenda voor de zorg is daar duidelijk over: de huidige AWBZ moet terug naar de kern, een publieke verzekering voor langdurige onverzekerbare zorg, zoals de gehandicaptenzorg. Verpleging, verzorging en behandeling van ouderen dient te worden ondergebracht in de zorgverzekering, waardoor integrale zorg dichtbij in samenhang kan worden ingekocht. De functie begeleiding kan worden overgeheveld naar gemeenten. Maar het belangrijkste, ook hier, is dat de zorgsector gewoon aan de slag moet zonder af te wachten wat de politiek gaat verzinnen.

 

Nieuwe en oude coalities

Die vervolgstappen worden nu gezet. Actiz heeft inmiddels een deltaplan ouderenzorg gepubliceerd, waarin de gewenste paradigmashift verder wordt uitgewerkt en de reële uitgavengroei wordt beperkt tot twee procent per jaar in 2017. Het zou mooi zijn als we dat plan de komende tijd zouden kunnen verdiepen en verbreden, met naast de zorgaanbieders ook vertegenwoordigers vanuit de beroepsbeoefenaren in de eerste lijn, patiënten en cliëntenorganisaties, en zorgverzekeraars.
Want om echt zelfredzaamheid van ouderen te vergroten, gezond gedrag en kwaliteit van leven centraal te stellen en een herinrichting van het zorglandschap tot stand te brengen, is een nieuwe coalitie van zorgpartijen nodig. Ook de SER is nog niet klaar. De vraag hoe de stijging van de zorguitgaven op de langere termijn moet worden gefinancierd – via vormen van zorgsparen, hogere eigen betalingen, of toch juist meer inkomensafhankelijkheid – is er bij uitstek één waarop werkgevers en werknemers gezamenlijk een antwoord kunnen formuleren. Zo kunnen nieuwe en oude coalities het toekomstige kabinet helpen een duurzaam zorgstelsel vorm te geven.

Pieter Hasekamp

4 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

9 oktober 2012

14 van de belangrijkste belangengroepen? Wat zijn die 14 zonder de farmacie? Zowel intramuraa alsook extramuraal? De 14 hebben in essentie aan de Minister hun bijdrage aan de Kerst ingeleverd: de apothekers en apotheekhoudenden!

Wat een onzin weer van Pieter Hasekamp. Hij komt op voor zijn eigen belangen en dat is zijn goed recht, maar er zjin grenzen. Levensverwachting en kwaliteit van leven zijn enorm gestegen door de farmacie. Operaties zijn niet mogelijk zonder de farmacie. Sterfte aan ontstekingen zjin nagenoeg verdwenen dankzij de farmacie en ondanks de weigering van medici de handen te wassen.

Pieter Hasekamp wil de markt blijven verdelen onder de club zorgverzekeraars en wil onder de bancaire CAO blijven vallen. Zo simpel is het. Wat was ook weer de reden van invoering van het zorgstelsel 2006 ? concurrentie en marktwerking tussen zorgverzekeraars om de gunst van de verplicht verzekerden in dit land!

En wat blijft er nu over? Niets. De zorgverzekeraars kunnen hun gang gaan! Ongelooflijk dat zij daar mee weg proberen te komen.

Om het eens en voor altijd van een ander te horen luister naar Jon Stewart in zijn discussie met Bill O'Reilly; op 1 uur 7 minuten gaan de heren over de gezondheidszorg.

Bill O'Reilly is de commentator van Fox News. Rechts van rechts; kosten in de USA zijn zo hoog omdat er per Staat maar 2 verzekeraars zijn. Dat moeten er meer worden, dan krijg je concurrentie en daalt de prijs!

Jon Stewart: de Yeti van Bullshit Mountain spreekt weer! Nonsense! Single Payer System zoals de scandinavische landen en Engeland dat hebben. Zoals in feite ook de USA ziekenfondsen zijn en zonder werkgevers; wisselen van baan is met een single payer system zonder drempel.

En de kosten zijn lager!

Een dergelijk show is in Nederland onmogelijk. Prachtig.

Stand van de zorgmarkten 2012 door de NZa zelf laat het ongelijk van Pieter Hasekamp en het geljk van Jon stewart mooi zien.

En allemaal zonder dreiging met het MacroBeheersingsInstrument van de Minister; dat is immers de stok achter de deur waardoor de 14 belangenverenigingen bijeen zijn gekomen om de Overheid hun bijdrage tot het Kerstmenu aan te bieden: de KNMP en daarmee de apothekers en apotheekhoudenden.

PvdA en VVD hebben elkaar gevonden; oplossing van het probleem van het niet werkend zorgstelsel door het probleem te herbenoemen. Geef het een andere naam. Is geen oplossing voor de werkvloer en voor de burger, maar dat is niet de zorg van de politicus en de zorgverzekeraar.

De OESO adviseert na 2 grote onderzoeken niet voor niets invoering van een NHS/Scandinavisch systeemmodel. Dat is duurzaam, robuust en toekomstbestendig. En tevens solidair, eerlijk en rechtvaardig.

Waarom Pieter Hasekamp (en Andre Rouvoet in zijn huidige functie) daar niet voor voelen mag duidelijk zijn.

ANH Jansen

9 oktober 2012

Ziekenfonds was goedkoper

Als de huidige basisverzekering de volledige dekking van het ziekenfonds (2005) zou bieden, zouden consumenten dit jaar ruim drie tot vijf keer zoveel premie betalen als voor het vroegere ziekenfonds. Dit blijkt uit berekeningen van vergelijkingssite independer.nl.

Het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekeringen verdwenen in 2006. Daarvoor in de plaats kwam de verplichte basisverzekering met vrijwillige aanvullende verzekering. In 2005 betaalden ziekenfondsverzekerden bij de destijds goedkoopste verzekeraar (Anderzorg) € 19,95 per maand aan nominale premie. De voordeligste basisverzekering (Unive) kost consumenten dit jaar € 92,50 per maand (nominale premie). Dat is dus bijna 5 keer zoveel. En de dekking is minder dan in het laatste jaar ziekenfonds (2005). Rollator, gehoorapparaat en anticonceptiepil waren in het ziekenfonds gedekt, in de huidige basisverzekering niet meer.

Verzekerden betaalden in 2005 via hun salaris 8 procent voor het ziekenfonds, bestaande uit 1,5 procent premie (werknemersdeel) en 6,5 procent werkgeversdeel. In 2013 bestaat alleen nog het werkgeversdeel, maar dat bedraagt met 7,85 procent nu ook bijna 8 procent.

----En de kwaliteit is echt niet beter geworden sinds invoering van het systeemmodel 2006 en de wachtlijsten zijn niet korter geworden volgens de toezichthouder NZa zelf.

En wie is Independer? Achmea is eigenaar van deze tussenpersoon en vergelijker.

Wie is nu de gekke henkie?

Als de PvdA nu niet voet bij stuk houdt en niet 1 programma punt uit haar partijprogramma waar maakt, dat is speerpunt zorg, invoering van 100% single payer model, kunnen zij bij de volgende verkiezingen wel stoppen. Gekke henkies in dit land genoeg, maar aan Diederik Samsom in die categorie is geen behoefte.

Anoniem

10 oktober 2012

Even afgezien op Peter/André inhoudelijk gelijk heeft, moet ik hen wel complimenteren met hun aanpak. Ze hebben het spel goed door en het goed gespeeld. Het zou mij daarom ook niet verrassen als ze veel gaan binnenhalen.

ANH Jansen

10 oktober 2012

@Anoniem. Natuurlijk.

Petje af voor de lobby van de verzekeraars. Ze hebben na WO2 gedaan gekregen dat het ziekenfonds werd opgedeeld in ziekenfondsdeel en een particulier deel en na 60 jaar lobbyen kregen zij gedaan dat het ziekenfondsdeel verdween en iedereen particulier werd.

Het verschil tussen ziekenfonds en particulier verdwijnt riep Hannie van Leeuwen blij, vergetend dat iedereen nu particulier verzekerd is en niet meer van rechtswege; een fundamenteel verschil! contract recht is wat anders dan publiek recht.

De ultieme frame van de verzekeraars is en blijft 'er is geen zorg mogelijk zonder zorgverzekeraars' .

En heel poltiek en ambtelijk Nederland is erin getrapt en blijft erin trappen. De journalisten papagaaien slechts na en vragen niet door en kijken helemaal niet verder dan hun Apple van hun neus is verwijderd; een Jon Stewart wordt ernstig gemist in dit land.

Er zal in dit land dus niets veranderen. De weg naar een single payer systeemmodel is afgegrendeld.

MacroBeheersingsInstrument? Commissie Baarsma? Commissie Don? Afschaffen Restitutie Polissen in de basisverzekering? Wettelijke verplichting aan zorgverleners om gratis zorg te leveren als de private verzekeraars hun wettelijk opgelegd budget hebben volgemaakt?

Gebeurt allemaal in dit land.

En we laten het gebeuren en zullen ons achteraf afvragen hoe dat zo kwam en of er niemand was die ervoor waarschuwde.

Advies van de Raad van State blijft staan: 'gesimuleerde marktwerking voor en door ambtenaren' waar wij niet aan moeten beginnen.

Werd terzijde geschoven door CDA/VVD kabinet.

VVD'er Hans Hoogervorst voerde nog een terugval optie in voor het geval de Raad van State toch gelijk zou krijgen; de terugvaloptie is vakkundig door ZN/ZN-leden geneutraliseerd; voor 12 miljard euro wil Andre Rouvoet wel een leugentje voor bestwil afleggen; EHCI zegt helemaal niets over de kwaliteit van het zorgstelsel!
EHCI zegt helemaal niets over de zorg. Zie de disclaimer bij ieder rapport van deze private organisatie; enige wat deze organisatie wil is de positie van de individuele patiënt op de onderhandelingstafel krijgen. Niets meer en niets minder. Andre Rouvoet blijft beweren dat de EHCI de wijsheid in pacht heeft en onomstotelijk bewezen heeft dat Nederland het beste zorgstelsel heeft en de beste zorg levert, zonder wachtlijsten!

Zorgatlas.nl? Sterftecijfers? Infectiecijfers? Uberhaupt kwaliteitscijfers? Allemaal onbekend en de zorgatlas laat zien dat de wachtlijsten langer zijn dan in de jaren 90!. EHCI zegt dan ook zelf dat zij niets kunnen zeggen!

In deze wereld is alles te koop en heeft iedereen zijn eigen prijs. Andre Rouvoet doet het voor 12 mljard euro, maar dan heb je ook wat.

Top