BLOG

Kwaliteitstransparantie in versnelling

Kwaliteitstransparantie in versnelling

Over kwaliteit staan in het regeerakkoord goede dingen. Met name de startalinea’s van de zogenaamde zorgparagraaf zijn sterk. Wie stuurt op kwaliteit, krijgt beheerste kosten. Maar wie stuurt op kosten, ziet de kwaliteit teloor gaan.

Eén specifieke zin valt speciaal op: "We verplichten aanbieders van zorg om bij de declaratie ook informatie te geven die nodig is om vast te kunnen stellen dat kwaliteit geleverd is." Deze zin roept allerlei ideeën op om kwaliteit transparant te maken, de juiste informatie publiek te ontsluiten en samen de kwaliteit op een hoger peil te brengen.

Uitkomstindicatoren in hogere versnelling

Deze ene zin over de koppeling tussen geleverde kwaliteit en de ingediende declaratie is een uitstekende hefboom om samen met de verschillende veldpartijen nu echt werk te maken van kwaliteit. Ook voor een zorgverzekeraar als Achmea biedt deze zin uitdagende kansen. Achmea is al geruime tijd bezig met haar programma Kwaliteit van Zorg, dat zich richt op de ontwikkeling en invoering van uitkomstindicatoren die in het zorgveld getest en gedragen zijn. Als die uitkomstindicatoren er zijn, is het streven dat zorgverleners die zelf willen gaan inpassen in hun eigen registratiesystemen. Immers, zorgprofessionals willen daarmee hun eigen inzet beoordelen en het primaire proces zo nodig bijsturen om de best mogelijke behandelresultaten voor hun cliënten te behalen. Dat hoofddoel delen zorgprofessionals en zorgverzekeraars helemaal. Daarom zullen inkopers die onderbouwde uitkomstindicatoren graag vertalen naar de inkoopspecificaties voor zorgaanbieders. Liever gezamenlijk sturen (en contracteren) op de uitkomsten en toegevoegde waarde voor cliënten, dan op allerlei structuur- en procesindicatoren. Dat is en blijft de professionele verantwoordelijkheid van zorgverleners en hun zorgorganisaties die hun zorgregistratie zo moeten inrichten dat zij de geleverde kwaliteit kunnen meten, verbeteren en verantwoorden. Als die registratie binnen het primaire proces professionaliseren, kunnen we wellicht ook afscheid nemen van allerlei extra vragenlijsten van externe partijen die altijd te laat en te omvangrijk zijn en te bureaucratisch en dus vervreemdend uitpakken. Dan pas ook kunnen professionals zinvolle informatie over kwaliteit meesturen met hun declaratie, zoals bedoeld in het regeerakkoord.

Uitdagingen zorgverzekeraar

Wat betekent dat verder nog voor de zorgverzekeraar die de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg wil realiseren in zijn streven naar de hoogste toegevoegde waarde voor de haar toevertrouwde zorgpremies? Al eerder schreef ik over nieuwe inkoop- en contracteermodellen, nu gaat het mij om de informatiestroom over kwaliteit. Die kwaliteitsinformatie die de zorgaanbieders meesturen met de declaratie wordt natuurlijk het liefst meteen digitaal verwerkt in slimme systemen. Vervolgens worden daarmee in ons Kenniscentrum actuele monitoroverzichten en vergelijkingen via benchmarks gemaakt. Via materiële controle wordt nagegaan of de contractafspraken die waren gemaakt met de zorgaanbieders over de verhoudingen tussen volume, kwaliteit en kosten, zo goed mogelijk zijn gerealiseerd en daarom ook terecht kunnen worden gedeclareerd en gehonoreerd. Zorgverleners krijgen ook veel snellere en betere feedback over hun prestaties, mede in vergelijking tot hun sectorgenoten. Als de kwaliteitsuitkomsten eventueel tegenvallen, dan kunnen die zorgaanbieders snel aan de slag gaan met korte verbeterprogramma’s om de kwaliteit alsnog op peil te krijgen. Dezelfde informatie wordt via Klantcontact beschikbaar gesteld aan de verzekerden en zorgcliënten, zodat die veel betere informatie over de zorg krijgen en beter kunnen kiezen wat bij hun wensen en behoeften past. Eventueel kan de zorgverzekeraar zijn verzekerden gidsen naar goede zorgverleners.

En dat alles zie ik voor me als  ik die ene zin in het regeerakkoord lees.

Robbert Huijsman
Senior manager Kwaliteit & Innovatie bij de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea en bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 februari 2013

Ik zie juist 4 zorgverzekeraars voor mij die ieder een ander beeld van kwaliteit van zorg hebben en andere eisen stellen aan de informatie die wij moeten aanleveren.

Ligt hier een taak voor ZN. Nee, die missen de motivatie die de verzekeraars wel hebben.

tjark reininga

13 februari 2013

het is inderdaad een mooie zin, op basis waarvan een mooi perspectief geschetst kan worden. en natuurlijk is kwaliteit het eerste waaraan zorgvragers behoefte hebben. wat die kwaliteit inhoudt is echter niet eenduidig en objectief (onafhankelijk van de individuele zorgvrager, dus) vast te stellen. voor de ene patiënt is vooral de aandacht van de medewerkers van belang, een tweede hecht veel waarde aan privacy en faciliteiten en een derde stelt prijs op nabijheid van zijn naasten.

in ieder geval is het van belang dat de rol van de verzekeraar als adviseur en behartiger van de financiële belangen van de verzekerde centraal staat. dat verhoudt zich niet met de centrale regierol die het rijksbeleid hem geeft in de budgetbewaking en ook niet al te goed met het winststreven van de verzekeraars. in ieder geval is hiervoor nodig, dat de zorgvrager aan het eind van het zorgtraject, of als dit chronisch is, met een zekere regelmaat, wordt bevraagd over zijn tevredenheid.
daarnaast is van belang dat zowel de zorgvrager als de verzekeraar kunnen beoordelen of de zorgaanbieder heeft geleverd waartoe deze volgens de vastgestelde diagnose/behandel-combinatie en indicatie gehouden was. de zorgaanbieder zal daartoe aan beide een gespecificeerde declaratie moeten uitbrengen. voor de zorgverzekeraar biedt deze de basis om de verzekerde daarover te bevragen, voor de verzekerde de mogelijkheid te beoordelen of hij conform de afspraken is behandeld.

op deze manier kan het streven naar (meer) kwaliteit in het zorgaanbod worden versterkt. en wordt die mooie zin uit het coalitieakkoord geen dode letter.

Hans van Bijsterveldt (AxiaZ)

13 februari 2013

Goede registraties en (verdere) professionalisering daarvan zijn een absolute voorwaarde. We willen betrouwbare data over de juiste uitkomsten, met goede waarborgen voor privacy en zo laag mogelijke administratieve lasten. Er zijn natuurlijk al diverse goede voorbeelden, bijv. door DICA, maar er dreigt ook versnippering. En dan zouden we wel eens kunnen eindigen met kwalitatief suboptimale oplossingen tegen onnodig hoge kosten. Tijd voor regie? Maar dan wel op een manier die het proces versnelt. Dat is nog eens een uitdaging!

Top