BLOG

Complexe overheveling verdient KISS

Complexe overheveling verdient KISS

KISS – keep it simple, stupid – is zo’n typisch Amerikaans acroniem dat bij ons irritatie oproept maar daarom nog wel een relevante boodschap kan bevatten. Ook voor de zorgsector.

Het nieuwe jaar is net begonnen, maar de complexe organisatie van de zorgsector heeft al weer veel rumoer opgeleverd, over onverklaarbare verschillen tussen ziekenhuisprijzen, of over foutieve declaraties van tandartsen.

Fraude? Dat ligt ingewikkeld…

En het klopt: de zorg is ingewikkeld. Zelfs de Nederlandse Zorgautoriteit – die de meeste regels opstelt én toezichthouder is – kan het af en toe niet helemaal meer volgen. Vlak vóór de Kerst publiceerde de NZa een onderzoek naar zorgfraude, met de nodige smeuïge voorbeelden: een tandarts die 123 kiezen trekt bij dezelfde patiënt. Maar wat blijkt: er zijn gewone en herstelnota’s bij elkaar op geteld, waardoor er in werkelijkheid maar voor drie extracties is betaald. En zo zijn er inmiddels nog meer fouten in de analyse geconstateerd. Daarbij komt dat het overgrote deel van de declaraties wél deugt. Maar intussen wordt er een suggestief beeld neergezet: de zorgverlener is een fraudeur, de zorgverzekeraar een sukkel die alles maar betaalt, en de burger snapt er niets meer van. Waar politiek en media dan weer op inspelen: meer controleurs, meer regels, zwaardere sancties.

Meer toezicht is heilloos

Dat is een heilloze weg. Natuurlijk moet er toezicht zijn, en moeten zorgverzekeraars rekeningen kunnen controleren op juistheid. De aanbevelingen van de NZa sluiten daar ook op aan: door de mogelijkheden voor steekproefsgewijze controle te verruimen, door het mogelijk te maken dat zorgverzekeraars aanbieders uitsluiten van vergoeding en door zorgverzekeraars te belonen voor hun inspanningen op het gebied van controle en fraudebestrijding. Deze maatregelen kunnen helpen om het declaratieproces verder te verbeteren en fraude te voorkomen. Maar de sleutel ligt bij een andere aanbeveling, die gelukkig ook in het rapport is opgenomen: zorg voor heldere regelgeving.

Heldere regelgeving

Heldere, eenvoudige en tijdige regelgeving.  Die is niet alleen nodig om te komen tot betere declaraties. Minstens zo belangrijk is het dat zorgverleners en zorgverzekeraars weten waar ze aan toe zijn en hun werk goed kunnen doen, zonder perverse prikkels, zonder overbodige administratieve lasten en met voldoende voorbereidingstijd. En dat alles in het belang van patiënten en verzekerden, die gebaat zijn bij een efficiënte uitvoering én hun keuzes moeten kunnen baseren op begrijpelijke informatie.

Houd HLZ behapbaar

Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? De ervaring leert dat bij veranderingstrajecten in de zorg – denk aan de invoering van de DBC’s, en later DOT – helderheid, eenvoud en tijdigheid vaak ver te zoeken waren. We staan nu opnieuw voor een belangrijke verandering, de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) per 1 januari 2015. Het lijkt erop staatssecretaris Van Rijn kan rekenen op brede steun voor de hoofdlijn van zijn plannen, in de politiek, maar ook in het zorgveld. Tegelijkertijd is de behandeling van de verschillende wetsvoorstellen nog niet begonnen, laat staan dat er al duidelijkheid is over lagere regelgeving.. Wat gaat er veranderen in de bekostiging van de wijkverpleging? Hoe ziet de verzekeringsaanspraak er straks uit, en wat is de precieze  afbakening tussen het gemeentelijke domein en de verzekerde zorg? Wat gebeurt er met de nominale premie? Vragen te over, en zeer weinig tijd om die te beantwoorden. Vandaar mijn oproep aan de overheid: geef nu duidelijkheid! Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en vooral burgers moeten op zeer korte termijn weten waar ze aan toe zijn. Daarbij moeten ook keuzes worden gemaakt om de implementatie uitvoerbaar te houden. Hebben we echt een nieuwe Wet Langdurige Zorg nodig, of kan de AWBZ, ook na de voorziene overhevelingen, nog een jaartje mee? Moeten we de huidige bekostiging van de functies verpleging en verzorging, en van de GGZ, niet even in stand houden? De absolute prioriteit ligt bij een verantwoorde overheveling van verpleging en verzorging naar de zorgverzekering, en van ondersteuning en begeleiding naar de WMO. Mijn advies: keep it simple, staatssecretaris.

Pieter Hasekamp
Algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 januari 2014

Jarenlang doet ZN er alles aan om zorgverleners zwart te maken. De miljarden aan fraude vlogen ons de afgelopen jaren om de oren. Er zouden frauderende netwerken van artsen bestaan, en veel van dat soort geluiden.
Het is nooit te laat voor nuance maar de Wilderiaanse toonzetting van de afgelopen jaren - met enorme beschadiging van de arts-patiënt relatie tot gevolg - van het communicatiebeleid van de zorgverzekeraars (ZN en de leden van deze particuliere lobbyorganisatie, die steunt op vele tientallen miljoenen premiegeld) is hiermee niet ongedaan gemaakt. Het zou goed zijn wanneer ZN nu ook haar eigen lid - Achmea - tot de orde roept en de tandartsen niet meer aan de schandpaal laat nagelen door feitelijk één rancuneuze tandarts die inmiddels bij Achmea in dienst is. Want er zou sprake zijn van 4 miljoen onterechte declaraties (in drie jaar, op een totale omzet van bijna 8 miljard), zonder dat ook is vastgesteld door een onafhankelijke partij. Dus: ZN, mooie woorden maar nu graag ook even dezelfde boodschap naar Achmea.

Anoniem

15 januari 2014

Beste meneer Hasekamp,

Wellicht kunt u ook uw advies op uw eigen doelgroep toepassen. Aangezien uw leden namelijk eveneens niet voldoen aan uw KISS principe, waarbij zij vaak nog wel een paar stappen verder gaan dan de staatssecretaris, terwijl zij echt niet snappen wat zij aan het doen zijn (Achmea in het bijzonder). Als zodanig bent u niet de juiste persoon om dit ter discussie te stellen.

ANH Jansen

15 januari 2014

KISS. Zo maar een willekeurig forum:

http://www.linkedin.com/groups/CZ-en-diabetestestmaterialen-Info-chaos-59007.S.5827362885684207617?qid=3eb8acd8-ae49-41ff-8197-18252b4c4aca&trk=groups_guest_most_popular-0-b-ttl&goback=.gmp_59007

KISS?

Andre Rouvoet zit op dezelfde lijn als Pieter Hasekamp. Zie zijn nieuwjaarstoespraak;

"De Overheid moet de rol van de verzekeraars aan de burgers uitleggen en de zorgaanbieders moeten de polisvoorwaarden van de verzekeraars aan de patiënten/burgers uitspitten, uitvlooien, toelichten en uitleggen om op juiste wijze te kunnen doorverwijzen"

https://www.zn.nl/nieuws/pers/persbericht/?newsId=e2176d50-030a-47ae-92d8-e3e4c03230f6

KISS?

De verzekeraars houden het graag simpel. Doen zelf niet aan prestatie bekostiging of honorering op basis van uitkomsten. Premies moeten voor hen kostendekkend zijn. Kostendekkend voor de organisaties van de verzekeraars. Wat rest is voor 'zorg' inkoop. Op=Op. Wachtlijsten, doorsturen naar het nieuwe jaar of beroep doen op de Doorleverplicht van zorgaanbieders; gratis zorg leveren als het budget op is.

---Zullen we eens kijken hoe het simpeler kan?

PubliekPrivaat reisje naar Engeland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland? Daar is geen WOB voor nodig.

KISS?

Put your money where your mouth is.

Maar Pieter zal reageren door te stellen dat zijn KISS alleen slaat op de overheveling van Langdurige Zorg van AWBZ naar Zvw. Dat moet simpel gebeuren.

Wat daarna gebeurt is taak van de verzekeraars. Dat is hun taak. Van Overheidswege gegund. Uitvoerende organen. De Minister beslist. Gereguleerde Marktwerking.

Dat hebben 'wij' gewild.

Simpel toch?

Mitrasing

16 januari 2014

Inzet & Uitkomsten zorgstelsel 2006
Inzet: Kostenbesparing, Efficiëntie, Kwaliteit, Transparantie en Keuzevrijheid
Uitkomst: Kostenstijging, Bureaucratisering, Kostenbeheersing overheerst, Amper Transparantie, Keuzebeperking & uitsluiting van medisch noodzakelijke zorg
De Rekening: waarschijnlijk > 40 miljard Euro te veel uitgegeven…

Pieter kijkt zo lief op de foto bij dit artikel...oh Yeah! KISS.

ANH Jansen

16 januari 2014

http://www.knmp.nl/nieuws/algemeen/algemeen-nieuws-2014/specialistisch-verpleegkundigen-beperkt-bevoegd-tot-voorschrijven

KISS?

Voordat je een recept aflevert eerst in het BIG register duiken om te zien of de betreffende verpleegkundige wel mag voorschrijven en dan nog weet je niet of die informatie klopt?

KISS voor gevorderden?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

19 januari 2014

Over de andere onderwerpen is al voldoende geschreven door de andere reageerders (waarbij ze al dan niet genuanceerde, ter zake doende en valide kritiek leverden).

Waar ik het met dhr. Hazekamp eens ben is dat de AWBZ inderdaad best nog een jaartje mee kan, meerdere jaren zelfs, en dat de HLZ een step-by-step langetermijnproject moet worden. Een manier waarop dat kan en die op de langere duur toch grote bedragen kan besparen, zonder dat de kwaliteit van de ouderenzorg afkalft staat sinds eergisteren op http://www.gezondezorg.org/ouderenzorg.

Waarbij dhr. Hazekamp wel de -- enige -- concessie moet doen dat de wijkverpleging *niet* overgeheveld wordt naar de zorgverzekeraars. Het algemeen belang vereist dat -- het belang van goede ouderenzorg is natuurlijk vele malen groter dan het belang van de zorgverzekeraars inzake die overheveling. Dat zal dhr. Hazekamp toch met me eens zijn.

Frank Conijn

19 januari 2014

'Hasekamp' had het natuurlijk moeten zijn.

Frank Conijn

20 januari 2014

Ik realiseer me nu pas dat de zorgverzekeraars wel eens helemaal niet blij zouden kunnen zijn met de overheveling van de wijkverpleging naar de hen.

Als dat zo is, kan dhr. Hasekamp wellicht een briefje schrijven naar de staatssecretaris waarin hij stelt meer te zien in het voormelde alternatieve plan Ouderenzorg. :-)

Top