BLOG

Kwaliteitsinstituut kan niet zonder onderzoek

Kwaliteitsinstituut kan niet zonder onderzoek

Bij kwaliteit van zorg doet zich een dubbele paradox voor. We passen met ons allen niet tijdig toe wat uit wetenschappelijk onderzoek effectief is gebleken en tegelijkertijd passen we interventies toe terwijl we we nog forse gaten in onze kennis hebben.

Dubbele paradox

Zo weten we nog onvoldoende over de relatie tussen volume en kwaliteit, zijn tal van indicatoren niet goed onderzocht, hebben nagenoeg alle behandelrichtlijnen kennislacunes, is veiligheid en doelmatigheid nog onvoldoende meegenomen in richtlijnen en zijn kwaliteitsinstrumenten vaak nog onvoldoende onderbouwd . Deze lijst is schier oneindig.

Nationaal Kwaliteitsinstiuut

Vorige week stuurde minister Schippers haar brief over het op te richten Nationaal Kwaliteitsinstiuut naar de Tweede Kamer. De vier hoofdtaken van het instituut zijn:

1) het stimuleren en ondersteunen van het veld bij de implementatie van professionele standaarden, innovaties en best practices;
2) er voor zorgen dat professionele standaarden tot stand komen;
3) er voor zorgen dat uitkomsten van professioneel handelen transparant gemaakt worden, en
4) het adviseren van de minister over de doorwerking van gepast gebruik in de zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Gezag

Voor de uitoefening van deze taken krijgt het instituut een paar stevige bevoegdheden. Deze taken en bevoegdheden kunnen alleen maar tot hun recht komen als er een stevige en permanente toevoer is van wetenschappelijke gegevens over effectiviteit en doelmatigheid. Zonder dat is er geen basis voor gezaghebbende uitspraken en maatregelen.

Kwaliteit van zorg

VWS heeft dit ook al voorzien. Daarom heeft het ministerie ZonMw gevraagd een programmavoorstel te ontwikkelen voor onderzoek en ontwikkeling voor de kwaliteit van zorg. ZonMw pakt dit breed op. Het voorstel bestrijkt preventie, curatieve zorg en langdurige zorg.

Nieuw programma

Het voorgenomen programma zal het kwaliteitsinstituut ondersteunen, maar dient ook patiënten, professionals en organisaties voor zorg. Het programmavoorstel zal na de zomer gepresenteerd worden en mag, zoals nu als gebleken is, steunen op brede belangstelling van alle relevante partijen.

Ideeën zijn van harte welkom.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 juni 2011

Ja, en? Wat verandert er nu voor ZonMw? Wordt ZonMw voor kwaliteit van zorg direct aangestuurd door het Kwaliteitsinstituut? Nee, want dan zou ZonMw wel meer samenwerking zoeken tijdens de huidige ontwikkeling van de met relevante programma's. Volgens mij gaat ZonMw gewoon verder op de gebaande paden. Prima onderzoek, mooie publicaties, maar grotendeels irrelevant voor Nederlands beleid.

RIVM dan maar? Nee, dat is veelal waardeloos onderzoek, sterk gestuurd door VWS en wordt grotendeels misbruikt voor beleid. Het kan veel beter, maar daar lijkt niemand belang bij te hebben.

We dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

peter lagendijk

21 juni 2011

Sinds begin jaren tachtig mocht ik onderzoek met een hoog toepasbaarheidsgehalte voor ziekenhuizen verrichten.
Het gaat om ervaringen van huisartsen, specialisten en andere ziekenhuisbetrokkenen. Grondgedachte is dat de professionals kunnen weten in welke opzichten een ziekenhuis goed de taak vervult en waar steken vallen.
Het is een methode om vrijwel alle aspecten van functioneren zichtbaar te maken.

Vanaf midden jaren negentig werden resultaten in Elsevier gepubliceerd. Door rechtstreekse contacten met ziekenhuizen wist ik hoe vaak mijn methode spijkers op de kop slaat . In een aantal gevallen werd er actie ondernomen op grond van zonneklare uitkomsten. In te veel gevallen weet men niet hoe met de resultaten om te gaan. Deze bestuurlijke en management vaardigheid ontbreekt te vaak.

Helaas werd voortzetting van mijn bijdrage onmogelijk gemaakt door ziekenhuisverenigingen die uitsluitend met door ziekenhuizen zelf verzamelde cijfers naar buiten willen treden. De verdere ontwikkeling van een onafhankelijke blik werd, op niet altijd beschaafde wijze, onmogelijk gemaakt.

Het is onvoldoende met aanwijzingen te komen. Je moet de ziekenhuisleiding en hun medewerkers leren hoe met de resultaten om te gaan. Het plan van de Minister voor een Nationaal Kwaliteitsinstituut verdient alle steun.

TheHealthStigg

21 juni 2011

Het is onbegrijpelijk dat de minister van VWS de bezem niet door ZONMW haalt , heel veel geld gaat daar verloren aan vrij nutteloos onderzoek, en onderzoekers worden dan ook nog eens gevraagd om hun bevindingen in de praktijk te laten landen, een praktijk die ze als wetenschapper nauwelijks kennen.

Er is maar 1 soort Wetenschap nodig bij zowel ZONMW als het kwaliteitsinstituut en dat is GEDRAGSwetenschap. Het aanvaarden van innovaties, het verbeteren van samenwerking en het vergroten van veiligheid komt alleen maar tot stand als artsen hun cultuur van de solitaire professional , close to god , opgeven en echte teamworkers worden, die op zorg- of liever gezondheids resultaten worden beloond.

De Minister zou er wijs aan doen, haar grotendeels weggegooide ZONMW bijdragen, te besteden aan mentaal danwel somatisch beperkten en rolstoel afhankelijken

prof dr ir The Health Stigg

Henk

21 juni 2011

Soms leest het heel leuk al die zure reacties. We hebben de we hebben de quote op het prikbord gezet, we vonden hem zo grappig

Caroline de Pater

21 juni 2011

Mijn ervaring met onderzoekers in de zorg leert dat een belangrijk aspect van onderzoek onderbelicht blijft. Namelijk: het gegeven dat er onderzoek plaatsvindt (met onderzoekers in de zorg) draagt belangrijk bij aan verhoging van de kwaliteit van zorg. Onderzoek levert producten op (kennis), maar is ook een proces waarin onderzoekers vragen stellen zoals 'Waarom denk je dat dat werkt?' Ze kunnen ook bijdragen aan het bespreekbaar maken van taboes of andere onbespreekbare zaken. Kortom: onderzoekers in de zorg houden de organisatie scherp en bieden mogelijkheden tot zelfreflectie en verbetering van kwaliteit. De betekenis van onderzoek ligt niet alleen in het product maar ook in het onderzoeksproces! Het advies Broodnodig van de Gezondheidsraad benoemt ook deze belangrijke meerwaarde van onderzoek.

Top