ACTUEEL

Ziekenhuizen publiceren sterftecijfers

Ziekenhuizen publiceren sterftecijfers

Uiterlijk 1 maart 2014 zullen 77 algemene ziekenhuizen hun sterftecijfer (HSMR) en sterftecijfer per specialisme (SMR) publiceren. De cijfers zullen op de website van de ziekenhuizen gepubliceerd worden. Ook de acht universitaire ziekenhuizen zullen hun sterftecijfers voor deze datum bekend maken.

Vorig jaar maakten 65 ziekenhuizen hun HSMR bekend, terwijl 6 ziekenhuizen ook de SMR bekend maakten. Het openbaar maken van de sterftecijfers is een direct gevolg van de regel ‘Verplichte publicatie sterftecijfers’ die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 10 december 2013 op verzoek van minister Schippers van VWS heeft vastgesteld.  Op basis van deze regel zijn alle ziekenhuizen die per jaar minimaal zestig sterfgevallen bij klinische opnamen hebben, verplicht om de HSMR- en SMR-cijfers te publiceren.

HSMR

De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met 'verwachte sterfte' wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. De SMR-cijfers hebben betrekking op de verwachte sterfte (op basis van patiënten profielen) afgezet tegen de werkelijke sterfte per specialisme.

Acht ziekenhuizen hebben geen sterftecijfers beschikbaar en kunnen deze dan ook niet publiceren. Dat komt doordat er instellingen zijn waarvoor de zogenoemde exclusiecriteria van toepassing zijn. Een ziekenhuis valt onder de exclusiecriteria wanneer de registraties onvolledig en duidelijk van onvoldoende kwaliteit zijn, of wanneer de opbouw van de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis te veel afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Goede stap

NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy vindt de publicatie van de cijfers een “goede stap op weg naar het zichtbaar maken van kwaliteit”.  Toch plaatst de NVZ bij monde van bestuurder Wim van Harten ook kanttekeningen: “Patiënten willen een ziekenhuis of arts steeds meer selecteren op basis van geleverde kwaliteit, zoals ze dat ook steeds vaker doen bij andere diensten en producten. Het zou mooi zijn als we daarvoor een  rangordelijst hebben. Maar die zijn alleen op te stellen als er goede kwaliteitsindicatoren zijn waarmee de zorg kan worden beoordeeld en vergeleken. Deze indicatoren zijn er nog niet, dit kost tijd”.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Akkeren

13 februari 2014

De belangrijkste zin is:
Maar die zijn alleen op te stellen als er goede kwaliteitsindicatoren zijn waarmee de zorg kan worden beoordeeld en vergeleken. Deze indicatoren zijn er nog niet, dit kost tijd.
En de HSMR en SMR zij dat niet. Dat is vrij eenvoudig in ieder geval t.a.v. SMR van bijvoorbeeld IC's aan te tonen. Doe je opvng op de SEH beter, prik alleen maar Lab dat echt nodig is, laat je patienten behandelen door intensivisten met een goede klinische blik, en je wordt meteen gestraft met een hogere SMR. Nu meten we straks ieder ziekenhuis met verschillend ingedeelde meetlinten en weegschalen, dat doen zelfs kinderen niet :)

Anoniem

13 februari 2014

...maar we worden wel geacht pseudolengte en pseudogewicht in het kader van transparantie te overhandigen aan een publiek die het niet ip waarde kan schatten.

Transparantie is volgens mij een ander door bijvoorbeeld een helder materiaal zicht bieden op...., niet door een extreem troebel en verwrongen glas.

Leerink

13 februari 2014

MST heeft eind 2013 ook het complete rapport over HSMR en onderliggende SMR openbaar gemaakt op www.mst.nl/organisatie/hsmr
PRima ontwikkeling om deze cijfers openbaar te maken. Daarmee is niet gezegd dat deze cijfers geschikt zijn als keuze-informatie. Dat zijn ze vermoedelijk niet. Maar het geeft wel vertrouwen aan de omgeving. En als ziekenhuizen zijn wij van onze publieke omgeving.

Ruben Osnabrugge

13 februari 2014

Volledig eens met voorgaande comments. Voor een goede correctie voor casemix, is er zeer goed model nodig dat corrigeert voor verschillen in patientkarakteristieken, en comorbiditeiten. Daarvoor zijn zeer goede databases nodig. Ik vraag me ook af hoe een hospital standardized mortality rate wordt berekend, gezien er zeer veel verschillende behandelingen in een ziekenhuizen worden uitgevoerd en dus ook verschillende correctiemodellen zouden moeten worden toegepast.

Een ander punt is dat mortaliteit een te nauw eindpunt is voor dit soort vergelijkingen. Naast mortaliteit zouden ook gestandardiseerde complicatie-rates en kwaliteit van leven moeten worden meegenomen.

Als deze methodologie valide is (wat ik op dit moment waag te betwijfelen), is de volgende stap om te kijken naar de 'value' van een centrum, m.a.w. hoe goed is de geleverde kwaliteit t.o.v. de gevraagde prijs.
Nog een hoop werk aan de winkel, maar buitengewoon interessant en nuttig zolang je je maar bewust bent van de huidige tekortkomingen.

Anoniem

13 februari 2014

Transparantie als doel op zich kan nooit de bedoeling zijn. Deze transparantie zou moeten leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg en inzicht moeten geven in zaken die niet goed gaan.

Helaas hebben we nog steeds een probleem met de beschikbare gegevens en zijn ze op dit moment nog onderling nauwelijks vergelijkbaar i.v.m. het ontbreken van een goede correctie voor casemix.

De beschikbare gegevens voor SMR zijn van een dermate slecht niveau dat het transparant maken zal leiden tot onbedoelde negatieve effecten voor ziekenhuizen en specialismen die in feite goede zorg leveren.

Het publiek (media, politici) heeft behoefte aan ranglijstjes die opgesteld worden door diverse media die niet gehinderd zullen worden door veel inhoudelijke kennis van zaken. Het doel is het maken van een ranglijst, met een mogelijk negatief effect op de zorg voor patienten.

Politici zullen vooraan staan om de beschikbare gegevens op hun manier te duiden, wederom ingegeven door opportunische/populistische argumenten.

nijsen

16 februari 2014

er zijn altijd vele redenen om iets niet te doen. Als er betere criteria opgesteld moeten worden doe dat dan! De Nederlander wil goede kwaliteit van zorg kunnen kiezen!

Top