ACTUEEL

Informatieplicht aan CIZ gaat voor beroepsgeheim

Zorgverleners of instellingen worden straks verplicht om alle inlichtingen inclusief medische gegevens te verstrekken aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) die nodig zijn om tot een indicatiebesluit te komen. Dit kan zonder toestemming van de cliënt. Zo nodig moeten zorgverleners of instellingen hun geheimhoudingsplicht doorbreken.

Dat staat in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die maandag door staatssecretaris Martin van Rijn van VWS naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Daarnaast is in de nieuwe Wls vastgelegd dat het CIZ de enige instantie is die bepaalt of en in welke omvang de verzekerde in aanmerking komt voor zorg. Hiermee komt een einde aan de gemandateerde indicatiestelling, waarbij zorgaanbieders zelf indicaties mogen stellen. Het kabinet had dit plan in het najaar van 2013 al bekendgemaakt.

Afweging beroepsgeheim

De regering vindt het overrulen van het beroepsgeheim gerechtvaardigd, omdat het bij de indicatiestelling gaat om "gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van een wettelijk recht die (mede) afhankelijk is van de gezondheidstoestand van de verzekerde". "Alleen verzekerden die voldoen aan de wettelijke voorwaarden behoren in aanmerking te komen voor prestaties op grond van de wet" Daarbij wijst de regering op "de schaarse financiële middelen". Zij noemt ook de noodzaak van "een adequate aanpak van misbruik en fraude" om het draagvlak voor deze volksverzekering te behouden". "Het belang van een juiste allocatie van de beschikbare middelen is zo groot, dat het proportioneel is aan de voorgestelde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer", aldus de regering in de motie van toelichting op de Wlz.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

12 maart 2014

Begrijpelijk dat vanuit een (volks-)verzekeringskader zo geredeneerd wordt. Of hiermee een weg ingeslagen wordt die een einde maakt aan het jarenlang wettelijk beschermd beroepsgeheim van o.a. artsen en verpleegkundigen zal de toekomst leren. Immers niet alleen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt (geen cliënt, zie WGBO), maar vooral de vertrouwensrelatie met deze internationaal erkende hulpverleners op het terrein van de individuele gezondheidszorg (in NL de Wet BIG) is in het geding. Zelfs inzake oorlogshandelingen en rondom strafrechterlijke kwesties is dit beroepsgeheim niet altijd opzij te zetten. Ook verzekeringsmaatschappijen zouden in het belang van hun verzekerden meer informatie kunnen wensen van deze hulpverleners, alsook werkgevers enz. enz. Maar de regels die gaan gelden voor een zelfstandig bestuursorgaan als het CIZ hebben een ander rechtskader in deze? Ik moet hieraan nog wennen.

Beelen

12 maart 2014

Als ik dit zo lees kan het woord beroepsgeheim dus wel uit het woordenboek worden geschrapt. Er doemt een glijdende schaal op van CIZ naar verzekeringsmaatschappij.
Als dit zo doorgaat hoeft er ook niet meer in de kamers gedebatteerd te worden over het al dan niet invoeren van een EPD want alles mag volgens de staatssecretaris gewoon bekend gemaakt te worden.

Eef Peelen; Voorzitter V&VN Transferverpleegkundigen

12 maart 2014

Mwah.......... ik moet nog zien dat dit idee het CBP, de tweede en (vooral) eerste kamer overleeft. Wel een heel heftig middel: kunnen/moeten doorbreken van beroepsgeheim.

Als we terug gaan naar wat het probleem was zat dat vooral in het feit dat een patient zijn hele actuele medisch dossier voor gelegd moet krijgen om toestemming voor een aanvraag indicatie bij CIZ te kunnen geven.

Zoals ik er tegenaankijk is dat vooral het gevolg van een soort van gemakzucht van CIZ. Immers, Toestemming om een aanvraag indicatie te doen is wat anders dan checken of iemand bekend is met haar/zijn medisch dossier. De werkelijkheid is net iets gevarieerder.

Waar gaat het in feite over?
Toestemming om een indicatie aan te vragen voor intramurale opname of thuiszorg. Dat daarbij alle beschikbare informatie die het CIZ ontvangt ook ter inzage gegeven moet worden aan de patient is de maar de vraag. Er zijn patienten die het niet eens willen weten. En om toestemming te geven voor informatieoverdracht in het kader van aanvraag indicatie lijkt het me niet verplicht dat de patient die informatie ook allemaal in moet zien. Moet men voor kunnen kiezen lijkt me. Als je dat als patient wil, dan lijkt het me niet dat je dan de aanvraag naar het CIZ voor je neus moet krijgen . Wel het medisch dossier dat het ziekenhuis/medisch specialist heeft. Als het even kan toegelicht door de dokter zelf. Als we het zo doen hoeft niemand beroepsgeheimen te doorbreken. Moeten we niet aan beginnen.

Prudon

15 maart 2014

Het wordt steeds bonter hier in Nederland met die rechtse club aan de macht. a) een grondrecht worst geschonden, b) een clubje - met grote afstand tot de patiënt - zal wel even uit gaan maken, in plaats van de behandelaars, of iemand zorg nodig heeft, welke en hoeveel. Zeker met behulp van een stukje software van Achmea.
Laten die ja-knikkende PvdA-ers in de 2e kamer nu eindelijk dit kiezersbedrog plegende kabinet vallen, of kan dit ook weer na wat ritueel gemor passeren?
Als de kamers hier geen stokje voor steken, dan maar het Europese Hof. Kosten geding voor de Staat.

Anoniem

16 maart 2014

Gaan we er nu al zo vanuit dat de ander de waarheid niet spreekt dat een beroepsgeheim moet worden doorbroken? Zijn we al zo ver? Zijn we dan nog ergens veilig met ons probleem? Heel triest

Anoniem

23 maart 2014

verbazingwekkend: beroepsgeheim, privacy, wet, grondwet, het doet er allemaal niet meer toe. in de volledig geindividualiseerde, neoliberale rechtvandesterkste maatschappij, uitgevent onder de schaamlap 'participatiesamenleving', moet iedere (gecompliceerd en of langdurig) zorgbehoevende zich voortaan naakt uitkleden in het zicht van de gezondheidszorgmaffia. heeft niets maar dan ook niets meer te maken met zorg of zorgafhankelijke mensen en al helemaal niets met zorgindicatie, maar alleen met bezuiniging, budgettering en efficiency en - het ergste - big brother is watching you! de huidige politiek is voortdurend op twee strijdige lijnen bezig: aan de ene kant alles over de muur gooien naar lagere beslis- en uitvoeringsechelons, aan de andere kant steeds meer centraal en bureaucratisch naar zich toetrekken. Centralisatie + outsourcing van verantwoordelijkheden. Wij hebben sterk de verdenking dat onze parlementsleden op dit cruciale moment volledig het spoor bijster zijn, a) bij gebrek aan diepgaande kennis van de problematiek, b) bij gebrek aan visie.

Trudy en Frank van Helmond

23 maart 2014

voorgaande reactie (verbazingwekkend ... etc) was natuurlijk niet anoniem bedoeld!

Top