Finance

KWF verandert werkwijze onderzoek

KWF Kankerbestrijding start met het Programma Onderzoek & Implementatie, waarbij de organisatie anders gaat financieren, beoordelen en werken. Hiermee denkt KWF nieuwe vindingen sneller bij de patiënt te krijgen.

Het nieuwe programma  sluit volgens KWF beter aan bij de ontwikkelingen en behoeften in het onderzoeksveld en zorgt ervoor dat de resultaten optimaal bijdragen aan de missiedoelen van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Daarnaast gaat KWF er voor zorgen en erop toezien dat de kennis en de middelen die ter beschikking zijn of komen ook daadwerkelijk gebruikt en toegepast worden, en dat eventuele opbrengsten voortkomend uit KWF gefinancierd onderzoek opnieuw worden geïnvesteerd in hoogstaand oncologisch onderzoek.

Directeur Michel Rudolphie: "Het punt is dat we ervan uitgingen dat het resultaat zijn weg naar de patiënt wel vond. Inmiddels weten we dat dit niet altijd even efficiënt gebeurt. Daarop gaan we nu actief sturen door het volledige onderzoekstraject - van fundamenteel onderzoek tot en met klinische toepassing - maximaal te ondersteunen en per onderzoeksfase goed te kijken naar specifieke behoeften van onderzoekers. Zo kunnen we niet alleen een betere partner zijn voor onderzoekers, maar ook de maatschappij het benodigde inzicht geven. Donateurs willen – terecht – weten hoe hun gedoneerde geld concreet bijdraagt aan de kankerbestrijding."

Met uitzondering van fundamentele onderzoekers, vraagt KWF  haar onderzoekers bij de indiening om een ontwikkelplan te schetsen voor de doorontwikkeling van hun onderzoek in de praktijk. Met dit ontwikkelplan denkt KWF te bereiken dat er een betere afstemming ontstaat tussen het onderzoek dat in academische instellingen plaatsvindt en de uiteindelijke eindproducten voor patiënten. "Door onderzoekers te vragen dit plan uit te werken worden zij zich beter bewust van de hordes die na het betreffende onderzoeksproject genomen moeten worden en kunnen daar al in deze fase optimaal op anticiperen."

Om die stroomlijning richting de praktijk te stimuleren, is de financieringsstructuur flexibel. Zo gaat KWF met richtbedragen werken: er wordt geen maximum meer gehanteerd voor het aan te vragen budget op een projectvoorstel. Voor elke stap die een nieuwe vinding moet doorlopen in het ontwikkelingstraject, geldt dat de onderzoeker dátgene kan aanvragen wat hij nodig heeft. KWF hanteert bovendien continueringsopties bij veelbelovende resultaten en discontinueringsopties bij veranderd perspectief.

Patiënten meer betrekken

KWF wil patiënten meer betrekken bij de bestrijding van kanker en bij het bepalen van de relevantie van de activiteiten van de organisatie. Volgens KWF is de ervaringskennis van patiënten "waardevolle en onmisbare input”. "Zij zijn de primaire belanghebbenden bij de activiteiten van KWF en zij weten als geen ander wat het leven met de ziekte kanker betekent." Als een projectvoorstel goed en volledig geregistreerd is, gaat het naar de interne beoordelingscommissie en vervolgens naar de externe referenten en de Patiënten Adviescommissie (PACO). (Ex)patiënten oordelen in de PACO vanaf 2016 mee bij elke besteding van KWF, met uitzondering van fundamenteel en vroeg-translationeel onderzoek.

Door gericht te investeren en actief samenwerkingen aan te gaan met andere financiers en partijen, wil KWF nog meer geld beschikbaar krijgen voor de kankerbestrijding en de afstemming tussen het onderzoek en de gebruikers stroomlijnen. "We willen een deel van de eventuele opbrengsten uit onze gefinancierde onderzoeken opnieuw inzetten voor de kankerbestrijding. Zo heeft de patiënt binnen onze nieuwe onderzoekfinanciering dubbel baat bij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek." KWF wil komend jaar met de Nederlandse onderzoeks- en kennisinstituten komen tot algemene afspraken die gelden voor alle door KWF gefinancierde onderzoeksprojecten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Joost Blauw

11 januari 2016

De samenleving verlangt –terecht- steeds meer transparantie van de goede doelinstellingen als het gaat om de besteding van de gelden die bijeengebracht worden. Daarbij gaat het om de besteding aan het doel / de doelen waarvoor de betreffende organisaties ooit werden opgericht en aan het in standhouden van deze organisaties (de overhead). De kritische samenleving wordt niet alleen gevormd door de donateurs maar natuurlijk ook, en met name, door de patiënten en de patiëntenorganisaties. Het initiatief van KWF Kankerbestrijding om met het nieuwe Programma Onderzoek & Implementatie van start te gaan is zeer toe te juichen. Op deze wijze wordt er gevolg gegeven aan het zo verantwoord mogelijk omgaan met de bijeengebrachte gelden. Hetzelfde geldt voor de instelling door KWF Kankerbestrijding van de Patiënten Adviescommissie, waardoor (ex-)patiënten mede hun oordeel kunnen geven over de bestedingen door KWF Kankerbestrijding.
Deze initiatieven verdienen opvolging door collega goede doelinstellingen.
Joost Blauw

Top