ACTUEEL

Schippers tikt Noordwest Ziekenhuisgroep op de vingers

Minister Edith Schippers (VWS) vindt het ongepast dat de Noordwest Ziekenhuisgroep "dreigt de spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde in Den Helder te sluiten". Zij ziet bovendien geen reden om bovenop de 2 miljoen euro subsidie die het ziekenhuis jaarlijks al ontvangt van het rijk, nog eens structureel 9 miljoen euro toe te kennen.

Dit schrijft Schippers in een brief als reactie op de aankondiging van de Noordwest Ziekenhuisgroep de SEH en de acute verloskunde op de locatie Den Helder te zullen sluiten, als er op 1 oktober 2017 geen toezegging ligt van de minister dat de organisatie jaarlijks 9 miljoen euro extra ontvangt. De ziekenhuisgroep heeft een externe commissie laten becijferen dat er voor de SEH en acute verloskunde in Den Helder structureel ruim 11 miljoen euro per jaar nodig is. De 2 miljoen euro beschikbaarheidbijdrage van het rijk zou dan ook niet genoeg zijn.

Schippers legt in de brief de verantwoordelijkheid neer bij de Noordwest Ziekenhuisgroep: "Burgers en patiënten in uw regio hebben, juist waar het gaat om acute zorg, recht op duidelijkheid. Zij moeten kunnen rekenen op de bereikbaarheid van bij uitstek deze zorg. U heeft de verantwoordelijkheid voor het leveren van deze goede zorg."

Staatssteun

De ziekenhuisgroep heeft de minister in 2016 laten weten dat de regeling met betrekking tot de beschikbaarheidbijdrage niet voldoet, omdat deze geen compensatie bevat voor de noodzakelijke personele bezetting. Schippers heeft het ziekenhuis vervolgens uitgenodigd om te melden op grond van welke veldnormen men in aanmerking denkt te komen voor een hogere beschikbaarheidbijdrage. Ze wijst erop dat het verstrekken van subsidie door de overheid aan een specifieke instelling immers staatssteun is, en alleen onder strenge voorwaarden toegestaan.

Schippers heeft de ziekenhuisgroep vorig jaar ook gewezen op het kwaliteitskader voor de spoedzorgketen dat in ontwikkeling is, en waarin normen worden opgenomen waar de acute zorg aan moet voldoen. Daarbij heeft zij laten weten bereid te zijn de beschikbaarheidbijdrage aan te passen als de ziekenhuisgroep algemeen geldende veldnormen aandraagt. Dit aanbod staat nog steeds, volgens de minister.

"Tot nu toe heeft u mij deze gegevens, ondanks dat dit aanbod meerdere keren is gedaan, nog niet aangeleverd. Er zijn op dit moment dus geen algemene normen op basis waarvan ik NWZ, bovenop de 2 miljoen euro subsidie die het ziekenhuis jaarlijks al ontvangt, nog eens structureel 9 miljoen euro zou kunnen toekennen."

In het gedrang

De minister wijst erop dat de Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep op grond van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) toegelaten is als instelling voor medisch specialistische zorg. In de Wtzi-beleidsregels staat dat de instelling zich moet houden aan de voorschriften met betrekking tot de spreiding en bereikbaarheid van acute zorg. "Met uw dreiging de SEH en acute verloskunde in Den Helder te sluiten zou de bereikbaarheid van de acute zorg in Den Helder en omgeving in het gedrang komen. Dat is niet aanvaardbaar. Ik zal mij daarom beraden op het inzetten van de bevoegdheden die in de Wtzi zijn opgenomen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top