Finance

Blokhuis onderzoekt financiële gevolgen Wlz-toegang ggz

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) laat onderzoeken wat de financiële consequenties zijn van het openstellen van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met psychische aandoeningen. Een wetsvoorstel volgt naar verwachting in het najaar van 2018. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Evert Jan Slootweg (CDA) hadden het ministerie gevraagd naar de stand van zaken rondom de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten. Blokhuis laat in zijn reactie weten voorstander te zijn van het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om met een wetsvoorstel te komen de toegang mogelijk maakt.

Maar voor het zover is wil Blokhuis onderzoek laten doen naar de effecten van de wetswijziging. "Op dit moment ben ik bezig de budgettaire consequenties in kaart te brengen", schrijft hij aan de Tweede Kamer. "Zo zal ik onderzoek laten doen naar de tarieven die gemeenten hanteren als het gaat om beschermd wonen." De staatssecretaris verwacht de Tweede Kamer over deze budgettaire consequenties begin 2018 nader te kunnen informeren.

Indicatiestelling

Ook zaken als een zorgvuldige indicatiestelling, het maken van passende zorgprofielen en de gevolgen voor de risicoverevening in de Zorgverzekeringswet (Zvw) behoeven volgens de staatssecretaris nog aandacht. Blokhuis laat weten binnenkort de NZa, het CIZ en het Zorginstituut te zullen vragen om de benodigde uitvoeringstoetsen.

Blokhuis zegt ernaar te streven in het najaar van 2018 een wetsvoorstel voor te leggen aan de Raad van State, mits uit de onderzoeken geen belemmeringen naar voren komen. "Ik deel de wens die leeft om bij dit onderwerp snel stappen voorwaarts te zetten. Daarbij wil ik echter, in het belang van alle betrokken partijen, de zorgvuldigheid niet uit het oog verliezen", aldus de staatssecretaris.

Motie

Mensen met psychische problemen hebben op dit moment geen toegang tot de Wlz, behalve een beperkte groep die langer dan drie jaar intramurale behandeling nodig heeft. In februari 2014 nam een brede meerderheid in de Tweede Kamer een motie aan, waarin gevraagd werd de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz te regelen. Ook het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lieten al weten toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten belangrijk te vinden.

Afgelopen zomer liet toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn weten een besluit aan een nieuw kabinet over te laten. Verschillende veldpartijen reageerden verbolgen op dit besluit. Nieuw uitstel zou volgens hen betekenen dat 12 duizend tot 16 duizend mensen geen passende zorg krijgen. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top