ACTUEEL

Inspecties onderzoeken taak Raad voor de Kinderbescherming

De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting doen onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De Inspecties toetsen op welke wijze de RvdK invulling geeft aan zijn toezichthoudende taak op de jeugdreclassering, naar aanleiding van onder meer signalen uit andere onderzoeken naar deze taak.

De toezichthoudende taak van de raad is volgens de inspecties een belangrijke waarborg in het functioneren van de jeugdstrafrechtketen. "Met de uitvoering van deze taak vervult de RvdK een belangrijke rol in de borging van continuïteit en samenhang binnen de jeugdstrafrechtketen." Als de RvdK niet goed toezicht houdt, bestaat het risico dat de beoogde aanpak onvoldoende leidt tot het voorkomen van verdere problemen voor de jongere.

De inspecties baseren zich deels op signalen over de toezichthoudende taak uit twee eerdere onderzoeken. Uit een nog te verschijnen onderzoek Jeugdreclassering van de Inspectie JenV blijkt "grote diversiteit" te bestaan in de wijze waarop de RvdK landelijk zijn toezichthoudende taak invult. Ook in het recent afgerond calamiteitenonderzoek 'casusonderzoek Nissewaard' hebben de Inspecties verbeterpunten geconstateerd ten aanzien van de toezichthoudende taak op de jeugdreclassering.

Het eerste verbeterpunt uit het laatstgenoemde onderzoek heeft betrekking op het ontbreken van heldere afspraken tussen gecertificeerde instellingen en RvdK over welke stukken wanneer getoetst moeten worden. Het andere verbeterpunt betreft het ontbreken van persoonlijk contact wanneer deze instellingen stukken niet tijdig voor toetsing aanleveren.

Noodzakelijke informatie

De inspecties onderzoeken op welke wijze de RvdK de geleverde jeugdreclasseringsrapportages door gecertificeerde instellingen inhoudelijk toetst en de termijnen van jeugdreclasseringsmaatregelen bewaakt. Ook kijken ze naar de manier waarop de RvdK omgaat met aangeleverde rapportages door gecertificeerde instellingen, die niet aan de eigen landelijke toetsingscriteria voldoen. Tot slot wordt getoetst hoe de RvdK de noodzakelijke informatie aangeleverd krijgt, die nodig is om de toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren.

Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten van de inspecties eind 2018 gepubliceerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top