ACTUEEL

Schrapkoorts zet VBHC onder druk

Schrapkoorts zet VBHC onder druk

Verdere introductie van Value Based Healthcare kan in het gedrang komen door het schrapoffensief tegen regels, registraties en verantwoordingsverplichtingen in de zorg. Dat stellen verschillende voorstanders van VBHC in Skipr magazine.

Onder het motto ‘(Ont)Regel de Zorg’ heeft het kabinet samen met verschillende beroeps- en belangenverenigingen deze week een lijst van 62 ‘overbodige regels’ bekend gemaakt. Vooralsnog gaat het vooral om dubbele registraties en allerhande uitleveringsverzoeken. Voorstanders van VBHC zijn echter bevreesd dat op termijn ook een groot aantal indicatoren zal sneuvelen die cruciaal zijn voor de invoering en doorontwikkeling van VBHC. Dan gaat het met name om de registratie van patiëntgebonden uitkomstmaten, die door veel professionals als overbodig worden gezien.

Hard nodig

Tijdens een recente bijeenkomst sprak Dimence-bestuurder Ernst Klunder hier zijn zorgen over uit. Uit een onderzoek  onder ggz-professionals naar hoe datagebruik hun werk zou kunnen ondersteunen, bleek een groot deel van hen de digitale verzameling van patiëntervaringen te willen schrappen. "Precies datgene wat we bij value based mental health care het hardst nodig hebben”, aldus Klunder. “Daar moeten we op nationaal niveau nog wel iets mee.”

Beperkt

Ook Ward Bijlsma, manager zorg van Menzis, is bang dat als gevolg van de schrapsessies veel relevantie kwaliteitsinformatie dreigt te sneuvelen. “We zijn er niet op tegen om kritisch te zijn op wat we meten, maar rücksichtslos schrappen van indicatoren zou echt zonde zijn”, zegt Bijlsma in Skipr magazine. “De beschikbaarheid van goede kwaliteitsinformatie is superbelangrijk. We worden nu beperkt tot datgene waar nu kwaliteitsinformatie over beschikbaar is. Terwijl we bezig zijn met schrapsessies, hebben we nog wel een paar stappen te zetten bij aandoeningen waar we nog helemaal geen kwaliteitsregistratie voor hebben.”

Om die reden pleit Bijlsma voor slimmer (digitaal) registreren en een betere aansluiting bij al bestaande uitkomstensets als ICHOM. “Ik denk dat systemen slimmer worden en dat het vastleggen makkelijker gaat. Maar als het over ICHOM-sets in Nederland gaat, dan heb je het over nieuwe registraties.”

Patiëntperspectief

Met de huidige schrapkoorts is het lastig om draagvlak te genereren voor nieuwe registraties, beseft Bijlsma. Toch is dit volgens hem nodig om het patiëntperspectief in de zorg beter te kunnen vastleggen.  “In theorie kan er misschien veel geschrapt worden, maar als je goed kijkt naar alle registraties die we in het leven hebben geroepen, dan is blijkens onderzoek van KPMG maar 3 procent relevant voor de patiënt. De kunst is om met elkaar te gaan bepalen wat we niet hoeven te doen en wat we vooral wel moeten meten, ook al betekent dat misschien nieuwe werkzaamheden."

Lees het volledige achtergrondartikel 'VBHC - Ei van Columbus of lege dop?' in Skipr magazine 06, juni 2018.  

 

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

26 mei 2018

Wat is de bedoeling van VBHC? Wat is het achterliggend doel? De Waaromvraag dringt zich steeds sterker op.
Quote (vraag): "Twijfelt u wel eens aan de leer van mijnheer Porter? (antwoord): “Jazeker. Wij hebben bijvoorbeeld veel patiënten met meerdere aandoeningen en daarvoor schiet deze theorie tekort. Verder draait alles bij Porter om het bereiken van competitief voordeel, terwijl wij ons vooral richten op het gesprek in de spreekkamer." Aldus Jan Hazelzet in Qruxx.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

27 mei 2018

De beschikbaarheid van goede kwaliteitsinformatie is inderdaad superbelangrijk, zoals dhr. Bijlsma stelt. Zonder dat is er geen transparantie, wat in deze tijden echt niet meer kan. Wat voor systeem men ook propageert.

Belangrijk is echter dat meer dan 95% van de huidige registraties structuur- en procesindicatoren betreft. Het overgrote deel van die indicatoren kan weg, als er behoorlijke uitkomstindicatoren voor in de plaats komen.

(En t.a.v. de twee belangrijkste uitkomstindicatoren in de curatieve zorg, pathologieverloop en patiënttevredenheid, zijn er administratief laagbelastende meetinstrumenten ontwikkeld, de Universele Ziektelastschaal en de dito Consumenttevredenheidsschaal. Zie daarvoor https://gezondezorg.org/assessmentwerkwijze, als 'startpagina'.)

Mochten evenwel clinici ook uitkomstindicatoren willen afschaffen c.q. niet willen invoeren, dan zouden de zorginkopers, patiëntenverenigingen en politiek, als vertegenwoordigers van de patiënten/premiebetalers, zich voor de invoering c.q. het behoud ervan hard moeten maken. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren.

@Gijs van Loef — Ik schreef al dat in deze tijden het echt niet meer kan dat er geen transparantie is. Mijn dierbaren en ik zijn af en toe ook patiënt, soms met ernstige aandoeningen, en wij willen kunnen opzoeken welke zorgaanbieder goed is in die pathologie of klacht.

Daarbij is de vraag of men een marktwerkingssysteem propageert of het tegenovergestelde niet van belang.

Verder zijn wij ook premiebetalers. Wij betalen dus het inkomen van de clinici. En de zorgkosten zijn de afgelopen jaren enorm sterk gestegen, zonder dat de gezonde levensverwachting gelijke tred hield. Dat zegt niet alles, maar wel veel. En dan moet je behoorlijk kosteneffectiviteitsmanagement (Kem) gaan creëren.

Dat is v.w.b. mijn systeem in ieder geval het achterliggende doel. Clinici mogen verlangen dat kwaliteitsassessments administratief laagbelastend, doeltreffend en accuraat zijn, maar niet dat ze afgeschaft worden c.q. dat er niet aan Kem gedaan wordt.

Jim van Os

27 mei 2018

"VBHC" data zoals die worden verzameld in DICA en SBG zijn een reflectie van regionale sociaaleconomische gezondheidsverschillen waaruit de 'kwaliteits' factor niet meer te destilleren valt. Het klinkt misschien wat onaardig en overigens met alle respect, maar de bestuurlijke leercurve om dit te begrijpen is lang, te lang.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

27 mei 2018

@Jim van Os — Ik weet niet precies wat voor data er voor DICA en de SGB verzameld moeten worden en hoe het zit met de confoundercorrectie ('case mix') daarin, maar in de curatieve zorg corrigeert mijn systeem voor de volgende variabelen:

a. zorgzwaartevariabelen;
b. leefstijlvariabelen;
c. sociaaleconomische en etnisch-culturele variabelen;
d. overige algemene confounders.

Voor welke precies staat uitgewerkt op https://gezondezorg.org/ziektelastmeting.php#confounders. Mocht u nog lacunes zien dan verneem ik dat graag.

Overigens worden bijna alle benodigde data door de patiënt aangeleverd, middels een vragenlijstje. De zorgaanbieder hoeft slechts de antwoorden die de patiënt gegeven heeft in te voeren in het systeem. De rest is geheel geautomatiseerd.

Jim van Os

28 mei 2018

Frank als we iets over vergelijkende kwaliteit willen zeggen zullen landelijke systemen zoals DICA en SBG de juiste data moeten verzamelen. In Denemarken hebben ze over een periode van 20 jaar goed nagedacht over hoe je dit soort data kunt verzamelen, analyseren en interpreteren - voor een zestal belangrijke volksziekten. Ook mooi artikel hierover in JAMA vorige week. Punt is dat we in Nederland, om het wat oneerbiedig te zeggen, maar wat aanrotzooien.

Antoinette de Fouw

28 mei 2018

Ik dacht dat VHBC stond voor 'waardegestuurde zorg' en de (beste) uitkomst voor de patiënt. Maar dat heb ik blijkbaar niet helemaal goed begrepen.
Die 'waarde' geldt dus niet voor de patiënt en de uitkomst (meer aandacht, goede zorg) al helemaal niet.
Die schrappende verpleegkundigen en verzorgenden weten heel goed hoe ze de zorg beter moeten afstemmen op wat voor de patiënt voor waarde is....

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

28 mei 2018

Eens Anoinette en enkele anderen: de V van VBHC staat inderdaad voor waarde, en dat hoort de waarde te zijn die de patiënt als waarde ervaart in combinatie met wat de vakman/vrouw naar beste kunnen meent te moeten bieden.

Die combinatie is permanent aan nieuwe inzichten onderhevig, maar begint (!) bij uitkomst-indicatoren.

Andere indicatoren moeten op die uitkomst-indicatoren zijn terug te voeren om te mogen blijven bestaan, want anders dragen zij niet aantoonbaar bij aan waarde, dus zijn verspilling. En die moeten we willen schrappen.

(Enne Gijs... dat Porter misbruikt wordt voor competitief voordeel, zegt niets over Porter, maar over degenen die Porter eenzijdig toepassen. Ook Porter beschouwt bij comorbiditeit nog steeds de gewenste uitkomst van een behandeling als de waarde die patiënten met comorbiditeit ervaren. In die gevallen propageert ook Porter je niet te beperken tot de diverse uitkomstindicatoren van elk van de betrokken aandoeningen)

Gijs van Loef

28 mei 2018

@allen: En natuurlijk had Armand Girbes al deze overtuigende analyse gemaakt op Arts en Auto: https://www.artsenauto.nl/de-fabeltjes-van-menzis-en-nhr/

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

28 mei 2018

@Jim van Os — Dat DICA en de SGB niet de juiste data zouden verzamelen is een andere invalshoek. En het zou op zich kunnen dat zij dat niet doen, maar ik pretendeer een raamwerk te hebben ontwikkeld waarbij wel de juiste data verzameld worden. T.a.v. het pathologieverloop in de curatieve zorg wordt altijd het ervaren ziektelastverloop gemeten, plus indien nodig een of meerdere biotechnische indicatoren. Welke, dat moet worden ingevuld door de (para)medische beroepsgroepen.

En mocht je willen tegenwerpen dat ook de beroepsgroepen maar wat aanrommelen, dan moeten we de discussie met hen maar eens aangaan.

Ik ben het wel met je eens dat in Nederland in zijn algemeenheid veel aangerommeld wordt op dit vlak, maar dat komt voornamelijk door:
* een gebrek aan regie vanuit het minVWS/Zorginstituut NL ("We willen eerst de veldpartijen een kans geven.");
* een gebrek aan basale kennis bij de NPCF (de kwalitatief slechte Zorgkaart NL wordt nog steeds verdedigd);
* het willen behouden van de eigen machtspositie door de zorgverzekeraars (Zv's), waardoor elke Zv zijn eigen kwaliteitsbeleid voert.

Waarbij het minVWS/ZiNL samen met de beroepsgroepen veel meer de leiding zou moeten nemen.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

28 mei 2018

@Gijs van Loef — Ik vat het artikel van Armand Girbes in een aantal stellingen samen, waarbij ik meteen mijn reactie erop geef:

"De zorgzwaarte alleen is onvoldoende voorspellend voor het resultaat van een behandeling. Alleen daarvoor corrigeren heeft dus weinig zin. Er dient ook gecorrigeerd te worden voor leefstijl- en sociaaleconomische variabelen."
FC: Dat klopt, en dat laatste gebeurt in mijn systeem ook. Evenals voor etnisch-culturele variabelen.

"Het includeren van het heroperatie-aantal als kwaliteitsfactor bevat een perverse prikkel om patiënten die het wel nodig hebben niet te heropereren."
FC: Dat is inderdaad zo, en in mijn systeem is dat dan ook geen factor. (Mijn achtergrond/(zelf)studies: fysiotherapie, eindredacteur wetenschappelijk tijdschrift voor fysio's, ICT, zorgeconomie, klinimetrie.)

"Het Menzis/NHR-syteem is te manipuleren."
FC: Dat zou kunnen. Ik durf echter te stellen dat mijn systeem niet te manipuleren is. Op valsheid in geschrifte middels vakkundige vervalsing van de handtekening van de patiënt na. Maar dan heb je het over misdaad waar gevangenisstraf op staat. En er vindt steekproefsgewijze controle daarop plaats door de IGJ (v/h IGZ).

"Het is voor de patiënt ongunstig om een slecht presterend ziekenhuis financieel te korten."
FC: Ja en nee. Er zijn namelijk meer mogelijkheden, zoals het minder of niet meer contracteren van de slechte, of het de goede belonen zodat ze meer vestigingen kunnen openen. [Waarbij de bereikbaarheid van zorg t.a.v. de (super)spoedeisende hulp natuurlijk gewaarborgd moet blijven. Maar dat is een speciale tak van zorg, waar je het algemene verhaal van de kwaliteitsassessments m.i. niet aan mag ophangen.]

Ook beschikken Nederlandse zorgaanbieders m.i. over voldoende zelfreinigend vermogen. Mits het kwaliteitsassessment dat aan een eventueel slechte beoordeling ten grondslag ligt accuraat en relevant is.

Verder zal het m.i. weinig voorkomen dat een heel ziekenhuis slecht bevonden wordt. Ook in mijn assessment wordt namelijk gedifferentieerd naar afdeling c.q. zorgsoort. En dan kan een ziekenhuis er ook voor kiezen om door te gaan met waar het wel goed in is.

Gijs van Loef

28 mei 2018

@Frank: reageer svp. op de blog van Armand Girbes op Arts en Auto, dan krijg je zeker een reactie van hem.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

28 mei 2018

@Gijs — Ik heb prof. Girbes verwittigd van mijn beschouwing op zijn artikel. En hem om meerdere redenen gevraagd zijn eventuele reactie ook alhier te plaatsen.

Armand Girbes

3 juni 2018

Een korte reactie op verzoek van dhr. Conijn van Conijn Consultancy op zijn opmerkingen. Allereerst deel ik zijn mening dat vooral aandacht gegeven moet worden aan uitkomstindicatoren en dat inzicht in (een vorm van) kwaliteit van zorg beschikbaar moet zijn voor ons burgers. In mijn blog heb ik gepoogd aan te geven dat er nou eenmaal veel is wat we niet (kunnen) meten maar wat wel belangrijk is. Een manco van een blog is dat het niet peer-reviewed is en dat het niet op wetenschappelijke waarde is getoetst wanneer van toepassing. Daarom heb ik ons recente artikel over sepsis als onderbouwing van het betoog willen geven. In dat artikel beschrijven wij dat mortaliteit bij septische shock meer bepaald werd in de gepubliceerde wetenschappelijke studies door factoren die niet gemeten werden dan door factoren/kenmerken die wél gemeten werden. Het betoog van dhr. Conijn komt er op neer dat hij mijn kritiek deelt en stelt dat hij een registratiesysteem heeft dat dit ondervangt. Daarbij merk ik nogmaals op dat kwaliteit van zorg nou eenmaal heel lastig goed en precies te definiëren is en heel veel belangrijke zaken NIET te meten zijn. Maar graag zie ik uit naar de peer-reviewed gepubliceerde gegevens die het betoog van dhr. Conijn onderbouwen. Tenslotte merk ik op dat manipulatie van gegevens niet hetzelfde is als valsheid in geschrifte.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

23 juli 2018

@Armand Girbes — Ik lees uw reactie helaas nu pas. Ik had deze pagina een paar dagen gevolgd en toen daar geen verdere reacties meer op kwamen is hij in de vergetelheid geraakt, mede door mijn drukke werkzaamheden.

U merkt nogmaals op dat kwaliteit van zorg nou eenmaal heel lastig goed en precies te definiëren is en heel veel belangrijke zaken niet te meten zijn. Maar dan stel ik de wedervraag: kunt u me drie van die heel veel belangrijke zaken noemen? Want ik meen alle belangrijke zaken inmiddels gedekt te hebben, maar sta uiteraard altijd open voor lacunes en omissies.

Verder zou u graag het wetenschappelijke bewijs zien voor mijn systeem, althans ga ik er van uit dat dat is wat u bedoelt met peer-reviewed gepubliceerde gegevens die mijn betoog onderbouwen. De facto gaat het dan om validering. Valideringsonderzoek zit in de planning en het reproduceerbaarheidsaspect is goed te onderzoeken.

Het aspect validiteit is veel lastiger, want er is geen gouden standaard. En er zijn überhaupt geen andere vragenlijsten die in één keer corrigeren voor de zaken waar de mijne voor corrigeren. Dus zegt een vergelijking met een andere vragenlijst dan iets over de mijne of over de andere?

Verder kom je met logisch en redelijk redeneren ook een heel eind. In dit geval wellicht nog wel verder dan met vergelijken. Ik zou graag ook het validiteitsaspect laten onderzoeken, maar dat moet natuurlijk wel zinvol zijn.

Top