Tech

Kwaliteitsregistraties mikken met actieplan op meer eenduidigheid

Kwaliteitsregistraties mikken met actieplan op meer eenduidigheid

Zes grote kwaliteitsregistraties hebben de handen ineen geslagen met als doel meer eenduidigheid aan te brengen in het vastleggen van zorguitkomsten. Hun gezamenlijke actieplan moet leiden tot hogere zorgkwaliteit door beter inzicht in relevante uitkomsten, minder administratieve lasten en lagere kosten.

Een actieplan verraadt een gevoel van urgentie en daar is volgens DICA, LROI, Nefrovisie, NICE, NHR en Perined genoeg reden toe. Hoewel Nederland een “solide basis“ kent als het gaat om kwaliteitsregistraties met dito resultaten, is de situatie niet optimaal. In de motivering van hun initiatief stippen de initiatiefnemers verschillende problemen aan.   

Diversiteit

Zo worden zorgaanbieders in de praktijk geconfronteerd met een grote diversiteit van kwaliteitsregistraties. Verschillen zijn er onder meer op het gebied van juridische inbedding, governance, financiering, organisatorische vormgeving en ICT-infrastructuur. Dit leidt niet alleen tot onduidelijkheden en onzekerheden onder zorgaanbieders, ook kunnen gegevens vaak maar voor één doel worden gebruikt. Bovendien worden kwaliteitsregistraties op verschillende wijze gefinancierd, waardoor het speelveld niet gelijk is.

Moeizaam

Het registratieproces zelf kent daarnaast onvolkomenheden. Ondanks pogingen vanuit het project Registratie aan de Bron om uniforme zorginformatie bouwstenen (ZIBs) te ontwikkelen, worden er nog steeds verschillende coderingen en definities gehanteerd. Daarbij is de ontsluiting van de al ingevoerde gegevens vanuit de huidige elektronische patiënten dossiers (EPD’s ) moeizaam, zelfs bij gebruik van ZIB’s. In de praktijk worstelen betrokkenen nog vaak met een onvolledige inrichting van het EPD, de beperkte flexibiliteit van het EPD en een moeizame ontsluiting van reeds in het EPD en in andere bronnen geregistreerde gegevens.

Verbeteringen

De zes kwaliteitsregistraties pleiten daarom voor een actieplan dat voorziet in de noodzakelijke verbeteringen. Als eerste actiepunt maken ze zich sterk voor de invoering van één juridisch model. Dit moet een einde maken aan de onduidelijkheid rond verschillende type contracten met diverse kwaliteitsregistraties. Een eenduidig kader, waarin duidelijk is vastgelegd welke verwerking van persoonsgegevens is toegestaan in het kader van kwaliteitsregistraties, zou leiden tot minder juridische lasten voor zowel patiënten en kwaliteitsregistraties als zorginstellingen.

In het verlengde hiervan pleiten de zes kwaliteitsregistraties voor eenduidige governance. Hierin moet met name worden vastgelegd hoe kwaliteitsregistraties, zorgaanbieders en de wetenschappelijke verenigingen zich tot elkaar verhouden. Eenduidigheid is ook gewenst als het om de financiering van kwaliteitsregistraties gaat. Uitgangspunt daarbij moet financiële en inhoudelijke onafhankelijkheid zijn.

IT-infrastructuur

Bijzondere aandacht gaat uit naar de IT-aspecten van kwaliteitsregistratie. Als het aan de zes kwaliteitsregistraties ligt wordt de inrichting van het EPD geoptimaliseerd op basis van standaard informatiemodellen, codering en gebruikersvriendelijkheid. Leveranciers zullen het EPD moeten aanpassen aan de standaarden die gezamenlijk -in bijvoorbeeld het Registratie aan de Bron-programma- ontwikkeld worden en waarvoor ZIB’s zijn gemaakt. Dit draagt bij datamanagement volgens de FAIR principes en vergemakkelijkt het automatisch koppelen van gegevens in kwaliteitsregistraties met bronnen als CBS/GBA, VEKTIS en landelijke onderzoekcohorten. Niet alleen vermindert dit de administratieve lasten, automatische koppeling verbetert ook de kwaliteitsanalyse van langere termijn uitkomsten van patiënten.

Clustering

Naast aandacht voor EPD-leveranciers hebben de zes kwaliteitsregisters ideeën over de herpositionering van dataverwerkers. Dit zijn organisaties, zoals NKR, DHD, MRDM, KIK-AMC, Reports, Vektis en IVZ, die database-ontwikkeling, -beheer en -onderhoud uitvoeren in opdracht van de ziekenhuizen of als subverwerker in opdracht van kwaliteitsregistraties. Daarnaast verstrekken ze rapporten en dashboards, waarin kwaliteitsinformatie zichtbaar wordt. Met het oog op efficiëntie en kwaliteitsbevordering kan het aantal verwerkers teruggebracht worden, zeker wanneer er sprake is van overlappende registraties. De in 2017 gepubliceerde ‘Leidraad kwaliteitsregistraties’ door het Zorginstituut en Nictiz kan als basis dienen om de kwaliteit van verwerkers te beoordelen. Clustering van dataverwerkers kan een methode zijn om kosten te verlagen en normstellende positionering richting EPD-leveranciers te krijgen.

Lees verder: ‘Samenwerking is sleutel tot bestendig kwaliteitssysteem’

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top