ACTUEEL

Protocollen moeten arts-assistenten beschermen

De Orde van Medisch Specialisten, De Jonge Orde en de Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen (LVAG) ontwikkelen richtlijnen om duidelijkheid te verschaffen over de avond-, nacht-, of weekenddiensten (ANW-diensten). De partijen zijn dit met de Inspectie voor de Gezondheidszorg overeengekomen naar aanleiding van het vorige week gepubliceerde rapport. Hierin concludeert de Arbeidsinspectie dat artsen in opleiding vaak lange dagen werken met een hoge intensiteit en te weinig rust krijgen.

Protocollering

Aansluitend op het rapport van de Arbeidsinspectie heeft de IGZ een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de borging van de kwaliteit van de zorg in de functie-uitoefening van aios. Hieruit kwam naar voren dat in veel ziekenhuizen protocollering voor arts-assistenten ontbreekt, met name op het gebied van ANW-diensten. Wel blijkt de bereidheid van de achterwachten/supervisoren om de aios bij te staan groot, zowel binnen als buiten kantooruren.

Beleid borgen

De IGZ concludeert dat het in de ziekenhuizen niet zozeer gaat om het ontwikkelen van protocollering, maar veeleer om het “doen wat we weten”: het in de praktijk toetsbaar doorvoeren van wat noodzakelijk is en zorgen dat dit beleid wordt geborgd. De IGZ adviseert de brancheorganisaties om ten behoeve van de ziekenhuizen de richtlijnen verder uit te werken tot werkinstructies, waarin de specifieke bevoegdheden, rechten en plichten ten aanzien van de communicatie met de achterwachten of supervisoren of te consulteren specialismen worden omschreven. Evenals de bekwaamheid ten aanzien van medicatieprescriptie en medische apparatuur. Ook dient de arts-assistent goed voorbereid te zijn op de ‘eerste’ dienst.

Aanscherping subsidieregeling

De Orde van Medisch Specialisten, de Jonge Orde en de LVAG hebben aangegeven dat zij protocollen en landelijke modellen ontwikkelen om duidelijkheid te verschaffen. De IGZ houdt de voortgang hiervan in de gaten en controleert de feitelijke toepassing hiervan binnen instellingen. Minister Klink van VWS gaat na of subsidieregeling via het Opleidingsfonds zodanig kan worden aangescherpt dat bij overtreding van de Arbeidstijdenwet terugvordering van het verleende subsidiebedrag plaatsvindt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top