ACTUEEL

Toezichthouder toucheert zestig mille

Toezichthouder toucheert zestig mille

Toezichthouder Frank Schreve heeft in 2010 voor zijn toezichtactiviteiten in de zorg zo’n 60.000 euro ontvangen. Als voorzitter van de raad van toezicht van Zorgcentra De Betuwe ontving Schreve 35.700 euro. Voor het voorzitterschap van de raad van toezicht van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam kreeg hij daarnaast 23.800 euro.

Maximum

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) acht deze bedragen niet conform de eigen beloningscode en neemt  “uitdrukkelijk afstand” van de hoogte van Schreves beloning.  “De regeling kent op dit moment een maximum van 10.000 euro voor een lid raad van toezicht en 15.000 euro voor een voorzitter”, licht directeur Marius Buiting de beloningscode toe. “Dan hebben we het over de academische en topklinische ziekenhuizen, ggz-instellingen en ketenorganisaties met een omzet boven de 300 miljoen euro.”

Meerderheidsbevoegdheid

Zorgcentra De Betuwe, met verzorgingshuizen in ondermeer Culemborg en Tiel, heeft een jaaromzet van circa 33 miljoen euro. In het jaarverslag meldt Zorgcentra De Betuwe dat toezichthouders jaarlijks een vergoeding van 3.000 euro krijgen, terwijl de voorzitter normaal gesproken 6.000 euro ontvangt.  Na een klacht van de centrale cliëntenraad benoemde de ondernemingskamer Schreve eind april vorig jaar als tijdelijk voorzitter van de raad van toezicht, met een meerderheidsbevoegdheid bij stemmingen.  

Portefeuille

Schreve (1942) is ondermeer CEO geweest bij de Rabobank, Heidemij en Koninklijke Ten Cate. Daarnaast is hij jarenlang commissaris bij het bureau voor grondtechniek Fugro geweest. Momenteel heeft Schreve een uitgebreide portefeuille van commissariaten en toezichtfuncties, waarvan twee in de gezondheidszorg.

Managementfee

Het opvallende aan Schreves verdiensten bij het Lucas Andreas is dat hij deze in rekening brengt als managementfee. Deze valt overigens met bijna 24.000 euro lager uit dan het bedrag van 26.180 euro dat hij in 2009 ontving. Bij het Lucas Andreas blijken de NVTZ-regels door de voltallige raad van toezicht ruim geïnterpreteerd te worden, zo maakt het jaarverslag duidelijk. Twee toezichthouders ontvingen elk 15.000 euro, nog eens twee anderen 14.000 euro.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 juni 2011

Maar door de bijdrage van de RvT zijn de prestaties van het ziekenhuis sterk verbetert en de kosten verlaagt, dus dan zijn deze vergoedingen eigenlijk beperkt van omvang. Oh nee wacht, RvT's voegen helemaal niets toe en controleren de kwaliteit uberhaupt niet.

Edo Paardekooper Overman

6 juni 2011

So much wederom voor "Governance codes' en 'zelfregulatie'!
En met het huidige kabinet komen we daarmee zeker ook niet verder!
Welke sancties kennen die zelf opgestelde codes eigenlijk?! #durftevragen ...

Antoinette Vietsch

6 juni 2011

Een toezichthouder kan nooit op een andere wijze voor zijn instelling werken. Immers je kan nooit gelijktijdig controleur en ondergeschikte zijn van de raad van bestuur. Vandaar dus dat een management fee of andere beloning buiten de vergoeding van de raad van toezicht niet kan.

Overigens ben ik wel van mening dat een raad van toezicht betaald zou moeten worden naar de hoeveelheid werk. Een relatief kleine instelling in problemen geeft meer werk dan een grote instelling waar alles op rolletjes loopt. In dat opzicht ben ik het dus niet met de code eens.

Dekker

7 juni 2011

@ Vietsch,

En als de bestuurder door een rechter uit de functie is gezet, mag ie dan nog een fee krijgen?

zie

De centrale cliëntenraad van Stichting Zorgcentra De Betuwe heeft de rechtszaak tegen de zorginstelling gewonnen. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam laat een onderzoek doen en vervangt de voorzitter van de raad van toezicht.

De centrale cliëntenraad stapte naar de Ondernemingskamer nadat bestuurder Ruth Maas de centrale cliëntenraad eenzijdig had geschorst. Volgens de raad drukte Maas haar eigen beleid door zonder de raad te informeren.

Eenzijdige schorsing door bestuurder

Het conflict bij de Betuwse zorgstichting met zes verpleeg- en verzorgingshuizen dateert van de tweede helft van 2008. Aanleiding vormt een verhoging van de eigen bijdrage van de cliënten. Op 11 maart 2009 stelt de centrale cliëntenraad mediation voor om de verhoudingen te normaliseren. Maar voordat die van start kan gaan, escaleert de situatie. De bestuurder schort op 11 april 2009 elk overleg op. Van mediation komt het niet. Beide partijen geven elkaar daarvan de schuld.

Naar de Ondernemingskamer met LOC

Op 23 februari 2010 stapt de centrale cliëntenraad, met hulp van de Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden, naar de Ondernemingskamer. Die gelast vandaag 29 april dat er een onderzoek komt naar wat er aan de hand is bij de stichting. Dat onderzoek moet ook duidelijkheid geven over de financiën en de kwaliteit van zorg.

Voorzitter RvT vervangen

De rechter vervangt ook de voorzitter van de raad van toezicht (RvT), zoals de cliëntenraad had geëist. In de ogen van de cliëntenraad heeft de RvT gefaald. Direct contact met de RvT was onmogelijk. Alles verliep via de bestuurder. De nieuwe onafhankelijke voorzitter van de RvT krijgt een doorslaggevende stem.

29 april 2010

ton

7 juni 2011

En het blijven de dieven onder de managers die onze zorggelden in grote getallen in hun eigen zak steken, zelfs voor slecht werk en zelfs daarvoor weer prachtige oprotpremies krijgen waarvan iedereen behalve de 'weldenkende' manager vind dat ze buiten alle proporties vallen.
Ook voor deze criminele dief geld: terugstorten van gejatte geld, met rente, en een fikse taakstraf aan bed om zelf aan den lijve te ervaren welke tekorten ze veroorzaken.

Dekker

28 oktober 2011

Vragen gesteld door de leden der Kamer 011Z21189 Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zelfverrijkingvan toezichthouders van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (ingezonden 27 oktober 2011). Vraag 1 Wat is uw mening over de zelfverrijking van twee toezichthouders die tijdelijke bestuursfuncties uitoefenden bij Stichting Gehandicaptenzorg Limburg? Is hier geen sprake van ongeoorloofde belangenverstrengeling?1 Vraag 2 Vindt u het aanvaardbaar dat toezichthouders, die zichzelf hebben benoemd als tijdelijk adviserend stuurder, hun eigen salariëring vaststellen? Zo nee, Welke MAatregelen gaat u treffen om dit te voorkomen? Zo ja, waarom wel? Vraag 3 Vindt u het aanvaardbaar dat bestuurlijke adviezen» de salariëring 31 738 euro en 68 16 bedroeg? Welk bedrag toucheerden zij per gewerkt uur? Wilt u uw antwoord toelichten? Vraag 4 Deelt u de mening van de OR-woordvoerder dat deze bedragen buiten proportie zijn en «in ernstige strijd» is met de Zorgbrede Governancecode? Zo nee, waarom niet?1 Vraag 5 Wat is uw reactie op de uitspraak van de twee toezichthouders, dat de door henzelf vastgestelde lariëring in strijd is met de Zorgbrede Governance- code, maar door het niet kunnen vinden van een vervanger de «nood breekt wet»- maatregel van toepassing is?
Vraag 4 Wilt u maatregelen nemen om de ontvangen larissen terug te vorderen? Zo neen, waarom niet?21 OR zegt vertrouwen in toezichthouders SGL op. Zorgvisie 20 oktober 2011. 2«Raad van Toezicht SGL verrijkte zichzelf». De Limburger 19 oktober 2011. Vraag 6
Deelt u de mening dat zorgbestuurders die zichzelf verrijken door het toekennen van een exorbitante salariëring op een zwarte lijst moeten worden
geplaatst en uit de zorg geweerd moeten worden? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7Kent u het bericht over toezichthouder Frank S. die zijn verdiensten in rekening bracht als managementfee? Zijn er meer toezichthouders die zichzelf exorbitante salarissen toekennen? Zo nee, bent u bereid hier nderzoek naarte doen en de Kamer hierover te informeren? Zo neen, waarom niet? Toezichthouder toucheert zestig mille. Skipr. 5 juni 2011.

Top