ACTUEEL

Kabinet verplicht effectrapportage bij fusie

Kabinet verplicht effectrapportage bij fusie

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen om het toezicht op fusies tussen zorginstellingen aan te scherpen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt de bevoegdheid om fusies op zorgspecifieke criteria als kwaliteit en bereikbaarheid af te keuren.

Meerwaarde

De plannen van het kabinet voorzien ondermeer in een verplichte fusie-effectrapportage. Deze rapportage moeten de meerwaarde dan wel risico’s van een fusie voor cliënten en patiënten zichtbaar maken. Het kabinet wil zo bewerkstelligen dat fusiepartijen van te voren goed doordenken waarom een fusie nodig is, wat de gevolgen zijn voor de zorgkwaliteit en bereikbaarheid en hoe mogelijke risico’s kunnen worden ondervangen. Bij het opstellen van de rapportage moeten ook de cliëntenraden en ondernemingsraden betrokken worden. De maatregel gaat gelden voor instellingen vanaf vijftig werknemers.

Fusietoets

Met de fusie-effectrapportage haakt het kabinet aan bij plannen van toenmalig minister Klink van VWS. Het kabinet wil daarnaast in het verlengde van de fusie-effectrapportage de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de bevoegdheid geven om een zorgspecifieke fusietoets uit te voeren. De NZa toetst, zo nodig in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ),  de voorgenomen fusie op drie aspecten: of er een fusie-effectrapportage is opgesteld, of belanghebbenden inbreng hebben kunnen leveren op de fusieplannen en of na de fusie nog steeds wordt voldaan aan de bereikbaarheidscriteria.

Mededinging

Als de NZa de fusie goedkeurt kan ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich nog over de fusie buigen. Pas als ook de NMa vanuit het oogpunt van mededinging geen bezwaren ziet, kan de fusie doorgaan. Daarnaast zal de IGZ bij elke fusie de betrokken instellingen intensiever volgen.

Zorgverzekeraar

Zoals al in het regeerakkoord is aangekondigd, maakt het kabinet nu ook werk van wetgeving die fusies tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen moet verbieden. Deze fusies zijn volgens het kabinet risicovol voor de werking van het zorgstelsel en voor de keuzevrijheid van de burgers, omdat ze het risico met zich meebrengen dat zorgverzekeraars de belangen van patiënten dan niet objectief behartigen. Het kabinet kijkt hoe de wetswijziging het best past binnen de Europese regelgeving. Het is de bedoeling om de wetsvoorstellen eind 2011 naar de Tweede Kamer te sturen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Antoinette Vietsch, AVI research en consultancy

15 juni 2011

Indien men echt wil, dan is fusie in de praktijk niet tegen te houden. Beter is dus het voorkomen van de prikkels die tot fusie leiden. Daarom ben ik benieuwd naar hoe en wanneer er ingegrepen wordt bij:
- zorgverzekeraars die taakverdeling vragen, zoals De Friesland/Achmea in Friesland
- met ziekenhuizen in financiele situaties, waarbij de zorgverzekeraar de taak heeft gekregen om een fusie te regelen (Orbis bijvoorbeeld)
- fusie van maatschappen over zorginstellingen heen, samenvoeging van facilitaire en paramedische afdelingen en personele unies van bestuurders en raden van toezicht.

Partiman

15 juni 2011

Als de overheid de hand nou eens in eigen boezem zou steken? Een wettelijke verplichting om belangrijke beleidsbesluiten vooraf aan een socio-economische effectenrapportage te onderwerpen! Dat zou ons heel veel slecht en modieus beleid schelen.

Top