BLOG

Internationale vrouwendag blijft nodig in onze zorg!

Internationale vrouwendag blijft nodig in onze zorg!

Vrouwengezondheid(szorg) heeft veel jaren aandacht gekregen in ons land. Wie daaruit de conclusie trekt dat dit werk ‘af’ is, komt bedrogen uit.

De Nederlandse Hartstichting heeft er in recente publicaties op gewezen dat er anno 2012 meer vrouwen dan mannen aan cardiovasculaire aandoeningen overlijden. Zo tonen vrouwen vaker dan mannen atypische klachten. Deze worden niet altijd juist gediagnosticeerd waardoor een effectieve behandeling van hart- en vaatziekten onnodige vertraging oploopt.

Women's health

Het blijft niet beperkt tot hart- en vaatziekten. Daarom zal ZonMw dit voorjaar het onderwerp ‘women's health’ breder gaan agenderen. Eerst nog wat feiten. Het risico op een depressie is bij vrouwen twee maal hoger dan bij mannen. Hetzelfde geldt voor het risico op reumatoïde artritis. Nog hoger ligt dit risico bij osteoporose. Alcohol en sommige geneesmiddelen zijn voor vrouwen gevaarlijker dan voor mannen. Ontstekingsremmers tegen COPD werken bij vrouwen minder effectief dan bij mannen. Deze lijst kan nog eindeloos uitgebreid worden. Duidelijk is dat we hier een problematiek hebben waar niemand omheen kan.

Relevante onderzoeksvragen

In navolging van de Utrechtse oratie van prof. dr. Bart Fauser alsmede van studies van onder andere cardioloog Angela Maas en hoogleraar vrouwenstudies geneeskunde Toine Lagro zal ZonMw dit voorjaar women’s health (nu nog een werktitel) op de R&D agenda gaan zetten. Duidelijk is dat er nog tal van relevante onderzoeksvragen beantwoord moeten worden.

Seksespecifieke aspecten

Een deel kan in lopende projecten meegenomen worden. Zo dient elke onderzoeker zich bij een onderzoeksproject af te vragen of er seksespecifieke aspecten aan de orde zijn. Zo ja, dan dient het onderzoek hier terdege rekening mee te houden. Als dit stelselmatig gebeurt, levert dat al een hele verbetering op. Daarnaast is er voor de meer algemene kennisvragen een apart onderzoeksprogramma aangewezen. Dit programma moet per definitie breed zijn. Het varieert van endocrinologische vraagstellingen tot sociaal-culturele variabelen en concrete zorginterventies, zoals onderzoek naar verbetering van diagnostiek.

Verbeteren dagelijkse zorg

Bij onderzoek en ontwikkeling alleen mag het niet blijven. Het gaat ook om verbetering van de dagelijkse zorg. Women’s health mag in geen enkele zorgopleiding ontbreken. Bij richtlijnontwikkeling dient het een vast aandachtspunt te zijn evenals bij kwaliteitstoetsing. En voor de helft van alle verzekerden kunnen zorgverzekeraars er niet omheen hier bij het zorginkoopbeleid stevig rekening mee te houden. 

Feminisering

Nu door de enorme instroom van vrouwelijke professionals de zorg de komende jaren fors zal feminiseren is de verwachting dat dit onderwerp eindelijk eens zal beklijven. Dan hebben we op de internationale vrouwendag werkelijk wat te vieren. 

Henk Smid

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

7 maart 2012

Welk criterium hanteert ZonMw bij het al of niet aandacht en geld geven aan specifieke groepen? Er zijn ook grote verschillen tussen jongeren tot 65 (waarop het meeste onderzoek is gebaseerd) en ouderen (de grootste groep zorggebruikers). Moeten alle onderzoekers ook onderscheid maken tussen jongeren en ouderen? Nee, waarom dan niet? En wat te denken van ethnische groepen, regionale verschillen, sociaal-economische verschillen, beroepsverschillen en straks natuurlijk ook genetisch waargenomen verschillen?

Extra aandacht voor vrouwen lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is al de groep die het oudst wordt, het meest zorg consumeert en daar het minst aan bijdraagt.

Ik kan alleen maar hopen dat de onderzoekers die het geld krijgen van ZonMw beter nadenken dan het instituut zelf.

Anoniem

8 maart 2012

Tja wat emancipatie betreft is er bij ZonMw zelf nog een grote slag te slaan. De overgrote meerderheid van de medewerkers is vrouw. Hopelijk schept dat niet nog meer discriminerende maatregelen voor mannen.

Die stimuleringsmaatregelen voor vrouwen door NWO en ZonMw, dat ze jaren langer van beurzen mogen profiteren dan mannen (als ze kinderen krijgen) zijn ook niet echt eerlijk. Waarom zou dat een specifiek recht voor vrouwen zijn? Bij daadwerkelijke emancipatie is er sprake van gelijkheid? Dus ook de man moet een paar jaar uit de wetenschap kunnen stappen om voor de kinderen te zorgen, net als de vrouw!

Zoals de reactie hierboven ook al scherp opmerkt gaat het om veel meer en dienen risicogroepen op een wetenschappelijke rationele manier gedefinieerd te worden.

En ZonMw, neem een paar kritische mannen aan...

Slijper

8 maart 2012

Uit de twee reacties hieronder blijkt alleen het belang van het agenderen van het onderwerp. Het is een misvatting te denken dat de emancipatie voltooid is. Emancipatie is het streven naar eerlijkere maatschappelijke verhoudingen en gelijkrechtigdheid. Dat is dus totaal wat anders dan discrimatie. Discriminatie betekent een ongeoorloofd onderscheid maken op grond van bepaalde kenmerken die je niet kunt afleggen zoals sekse.

Ter geruststelling van de argeloze lezer komt emancipatie bij ZonMw voor en discriminatie niet! Als kritische ZonMw-man kan ik het weten. Anoniem anders getuigen, getuigd niet van veel moed.

Een kritische ZonMw-man

Top