BLOG

Nieuw voor oud

Nieuw voor oud

Uit de ontvangst van het RVZ-rapport over de ouderenzorg blijkt dat het momentum van overeenstemming over wat er moet gebeuren nog ver weg is. Misschien komt dat doordat er eigenlijk heel veel onderwerpen tegelijk spelen.

Een (waarschijnlijk niet compleet) lijstje:

  1. de kwaliteit van de intramurale ouderenzorg moet in veel gevallen omhoog. Dat heeft enerzijds te maken met de infrastructuur (gebouwen, kamers, inrichting) en anderzijds met de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.
  2. Wat ouderen van straks willen, verschilt van nu. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen vereist een enorme aanpassing in de aard en opzet van de thuiszorg.
  3. Het aantal ouderen dat straks zorg nodig heeft neemt fors toe. Dat geeft druk op collectieve uitgaven terwijl het economisch tij niet florissant is, om het maar zachtjes uit te drukken.
  4. We krijgen te maken met een krappe arbeidsmarkt, waardoor een hoger beroep op verzorgenden alleen al vanwege arbeidsmarktproblematiek problematisch is.
  5. Zelf meer betalen voor ouderenzorg lijkt onvermijdelijk, maar hoe doen we dat op een rechtvaardige manier? Het verschil tussen gerechtvaardigde solidariteit en een straf voor sober leven lijkt in de discussie een zeer dunne evenwichtslijn.
  6. Meer samenhang in de domeinen pensioen, wonen en zorg is hard nodig, maar in al deze sectoren is men bezig een grote berg eigen boontjes te doppen.
  7. Ontschotting tussen de bekostiging van cure en care is hard nodig maar vereist ook een zekere mate van vertrouwen in verzekeraars.
  8. Omdat het in de care vooral zal moeten gaan om de kwaliteit van leven in plaats van de formele zorgindicatie zal de samenwerking met mantelzorgers veel intensiever moeten. Dat vereist voorzieningen voor mantelzorgers en een open houding van professionals.
  9. Omdat de kwaliteit van de ouderenzorg staat of valt met andere welzijnsvoorzieningen van de gemeente zal de samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten veel sterker moeten. Dat vereist een regisserend vermogen dat er nu vaak niet is.
  10. Al deze wijzigingen vergen een consequent en consistent overheidsbeleid en dus een consensus op de hoofdlijn van politieke partijen van verschillende kleur.

Het lijkt toch wel een speerpuntje voor een nieuw kabinet, die ouderenzorg...

Martin van Rijn
Voorzitter Executive Committee pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

29 juni 2012

Mooi stukje en eindelijk ook erkenning voor de rechtvaardigheidsproblemen die ontstaan bij het laten meebetalen van de ouderen. Ik kan alleen maar hopen dat Martin van Rijn evenveel aandacht heeft voor de beheerskosten van mijn pensioen.

Stel

30 juni 2012

Genoeg te doen inderdaad. Een essentieel punt ontbreekt: coordinatie en reductie van de veelheid aan hulp- en zorgdiensten rond kwetsbare ouderen thuis. Een regierol voor de huisarsenzorg (praktijkondersteuners)?

Zwanikken -Leenders

2 juli 2012

Geen speerpuntJE, maar speerpunt.
Mobiliseren van deskundigheid in de wijken,ook voor ouderen met complexere vragen.
Taak voor thuis zorg , wijkverpleegkundige,huisartsen ism met verenigingen van eigenaren in grote appartementen complexen.

Praktisch tip , doe een leuke,vriendelijke , brief in de bus en vraag wie wat goed kan en WIL helpen .
Verrassende resultaten.
Zoek de oplossing dicht bij .tjark reininga

2 juli 2012

goede analyse, jammer dat de top van VWS die een paar jaar geleden niet durfde maken.

nu nog de erkenning dat de ouderen van nu niet alleen gespaard hebben voor de zorg die ze nu nodig hebben, maar er meer nog in hebben geïnvesteerd door toen ze jonger waren zorg te bieden, zowel aan hun ouderen als aan hun jongeren. en dat we die jongeren dat nu niet meer durven voor te houden, maar accepteren dat ze noch financieel, noch materieel in de zorg willen investeren.

en noch jammerder dat we worden geleid door politici en bestuurders die er meer belang aan hechten dat de zorg betaalbaar blijft voor de kiezers die deze (nog) niet nodig hebben dan voor de kiezers die er op zijn aangewezen. en die grote groep kiezers niet willen uitleggen dat wat ze nu afbreken er straks, als zij die zorg wel nodig mochten hebben, niet meer zal zijn. of onbetaalbaar is, zoals nu al voor veel zorgafhankelijken.

ANH Jansen

2 juli 2012

De geesten worden rijp gemaakt voor de voorzienbare ingreep in de pensioen uitkeringen door de pensioenfondsen: bij de bron aanpakken en minder uitkeren. Maakt een gepensioneerde gebruik van ouderenzorg dan gaat er verplicht een deel van het pensioen rechtstreeks naar de verzekeraar; vereist nog wat vertrouwen in de verzekeraar. (waarom wel vertrouwen hebben in een private schadeverzekeraar en niet in Shell, Esso, Apple, T-Mobile e.a. blijft verbazingwekkend)

Dat gebeurt nu al met de betaling van de verplichte ziektekostenpremies bij uitkeringsgerechtigden en zal nu ook gaan gebeuren bij de financiering van de ouderenzorg in de, wellicht al nabije, toekomst.

In 2040 is de meerderheid van de gepensioneerde ouderen ex-ambtenaar of ex-semi-ambtenaar. ABP en PGGM kunnen dan doorvoeren, met dekking van een Kamermeerderheid, wij kiezen er immers voor, wat MvR nu voorstelt.

Regeren is vooruitzien.

En MvR zorgt ervoor dat er geen keuzes worden gemaakt: intramurale zorg blijft bestaan en wordt zelfs nog duurder gemaakt als het aan hem ligt. Maatschappelijk middenveld aan het werk. Exploitanten van Verzorgingshuizen e.d. moeten ook een boterham verdienen.

En de verzekeraars verdienen vertrouwen? Waarom blijven hangen in het "frame"dat private verzekeraars nodig zijn om de zorggelden te distribueren? Dat doen de Denen, Finnen, Engelsen, Zweden, Noren toch ook niet en gaat het daar mis? De OESO is er helder over: ziekenfondsen doen hetzelfde voor minder kosten en eerlijker, duurzamer, robuuster en toekomstbestendiger.

Ouderenzorg in Nederland is al de slechtste van de OESO landen: hoogste uitgaven, maar levensverwachting van 65plussers blijft ver achter bij die van Fransen of Belgen.

Laat MvR zich daar eens over uitspreken.

Top