BLOG

Kwaliteit van zorg vraagt om lokale besturing

Kwaliteit van zorg vraagt om lokale besturing

De zorgparagrafen van de partijprogramma’s voor de komende verkiezingen laten een patroon zien: zorg gaat terug naar de buurt en de bureaucratie wordt aangepakt. De zorg zou hierdoor beter betaalbaar worden en voor iedereen toegankelijk blijven.

Maar zorg in de buurt gaat niet alleen over betaalbaarheid en bereikbaarheid, het gaat ook over de  kwaliteit en de legitimatie van een zorginstelling; bij wie ligt het eigenaarschap en wie heeft de regie? Het is een paradoxaal gegeven dat enerzijds politieke partijen inzien dat zorg steeds meer een zaak wordt van de lokale omgeving, maar dat zij toch landelijk de  regie willen houden. Als de politiek écht gaat voor zorg in de buurt dan zal zij ook de landelijke regie los moeten laten.  Opvallend is bijvoorbeeld dat in geen enkel partijprogramma wordt gesproken over intern toezicht, terwijl de toezichthouder in de zorg toch hét scharnierpunt is tussen de instelling en haar lokale omgeving.

Vertrouwen

Voorwaarde hierbij is dat het vertrouwen in instellingen, haar  bestuurders en toezichthouders wordt hersteld. Vanwege alle  incidenten op het gebied van bestuur en toezicht in maatschappelijke organisaties heeft dit vertrouwen nog al te lijden gehad. De begrijpelijke  reactie van de politiek op dit soort incidenten om  meer regels en verantwoording in het leven roepen en te investeren in extern toezicht werkt echter averechts. Het interne toezicht wordt hierdoor steeds meer gemarginaliseerd.

Legitimatie

Dan moet er natuurlijk ook wat aan de kant van de instellingen gebeuren. Instellingen zullen verantwoording moeten afleggen aan de lokale omgeving en daarmee  zichzelf legitimeren en vertrouwen winnen bij (potentiële) patiënten en cliënten. Daarnaast dient er bij echt grensoverschrijdend gedrag streng te worden opgetreden: high trust, high penalty.

Invulling

Een  aantal zorginstellingen hebben een dergelijke regie in eigen hand genomen en laten zien dat deze weg én een hogere kwaliteit van zorg  biedt en besparing van kosten.  Daar is wel moed voor nodig om tegen de stroom in te roeien en niet alles wat ‘opgelegd’ wordt aan regelgeving klakkeloos te volgen, maar daar een eigen invulling aan te geven.

Kernwaarden

Zorggroep Vivium  geeft hier met haar woonproject De Hogeweyk, een besloten woonomgeving  in de vorm van een dorp voor dementerenden een internationaal prijzen winnend voorbeeld van. De JP van den Bent stichting, een instelling voor gehandicaptenzorg,  laat zien dat zorg georganiseerd vanuit de werkvloer leidt tot zorg van zeer hoge kwaliteit, waarbij ook nog eens forse kostenbesparingen worden  gerealiseerd. Kern van hun aanpak is het steeds weer oriënteren op de kernwaarden van de instelling. Voor wie en waarom zijn we op aarde en wat past daar wel en niet bij? 

De instellingen zullen met de politiek in gesprek moeten om het kader te bepalen waarbinnen zij het vertrouwen terug kan winnen. De politiek zal bereid moeten zijn de regie over de  besturing van instellingen los te laten, als ze echt kwaliteit van zorg, toegankelijkheid voor iedereen en  kostenbesparing wil.

Marius Buiting, directeur NVTZ

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Berkovits

26 augustus 2012

Als gepensioneerd anaesthesioloog, later keel-neus- en oorarts volg ik sinds de tachtiger jaren de kosten van de zorg, met name de kosten voor beheer en management.
Deze kosten werden tot 2003 apart gespecificeerd en bedroegen in 1985 vijf procent van de totale kosten. Deze beheers- en managementkosten stegen in 1987 tot 10% van de totale kosten en werden zoals gezegd na 2003 niet meer separaat gespecificeerd, waarschijnlijk wegens de exorbitante stijging, die momenteel waarschijnlijk ongeveer 50% van de totale kosten zal bedragen, ongeveer ruim 30 miljard Euro!
Ga terug naar de kosten voor beheer en management,cq de bureaucratie van 1980 en bespaar daarmee plm 25 miljard Euro.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

27 augustus 2012

@ Berkovits:

Laten we er eens van uitgaan dat de beheers- en managementkosten inderdaad veel te hoog zijn. Die zou ik dan ook omlaag willen brengen, zelfs al heb ik nog nooit een behoorlijke onderbouwing van de stelling gezien. Ik beperk me daarin tot de klinische wereld. De vraag is dan evenwel hoe dat te doen.

Er zijn volgens mij maar twee manieren. De eerste manier is dat de overheid de zorginstellingen onder curatele stelt en zelf de overbodige managementlagen wegsnijdt.

De tweede manier is om via selectieve zorginkoop de zorginstellingen te dwingen dat zelf te doen. Immers, een instelling die veel onnodige managementlagen heeft prijst zichzelf uit de markt.

Ik zou graag van u vernemen welke manier uw voorkeur zou hebben, en of u eventueel alternatieve methoden weet.

Zwanikken -Leenders

27 augustus 2012

Alle kwaliteit- ,medewerkers,nota,s en de kosten daarvan ,in kaart brengen !.
Beoordeling van kwaliteit niet ALLEEN op papier .
Werk mee met de medewerkers direct bij de patiënt. en oordeel dan

Top