Finance

Schrap onderscheid verblijf met en zonder behandeling in de Wlz

In april schreef ik een warm pleidooi om het onderscheid tussen verblijf met en zonder behandeling te laten vervallen. Inmiddels heeft het Zorginstituut Nederland een bijgesteld conceptadviesrapport gepubliceerd rondom behandeling.

In dit rapport adviseert het Zorginstituut om alle zzp-plaatsen en VPT-geclusterde plaatsen inclusief behandeling te maken en daarmee het onderscheid tussen verblijf met en zonder behandeling te laten vervallen. Ook wordt geadviseerd om de farmaceutische zorg in deze gevallen in de Wlz onder te brengen. De argumenten die daarbij worden gehanteerd kunt u teruglezen in mijn blog van april vorig jaar.

Met dit adviesrapport wordt mijn pleidooi om het bovengenoemde onderscheid te laten vervallen wederom ondersteund. Weliswaar is vanaf 2017 de mogelijkheid gecreëerd om bovenop een plaats exclusief behandeling extramurale behandeling te declareren, de zorgkantoren gaan doorgaans terughoudend met deze mogelijkheid om. Ook biedt deze mogelijkheid lang niet in alle gevallen uitkomst en is dit tevens afhankelijk van het beschikbare regiobudget van het zorgkantoor. 

Machtiging

Daarnaast moet om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken een machtiging voor de cliënt worden aangevraagd. Deze machtiging wordt doorgaans voor 3 of 6 maanden afgegeven. Hierdoor is er nog steeds sprake van een ongelijkheid tussen cliënten die met een zelfde indicatie verblijven op een plaats met of zonder behandeling. Deze ongelijkheid komt onder meer ook naar voren bij tandheelkundige en farmaceutische zorg.

Indien het adviesrapport door VWS wordt overgenomen zal er budget vanuit de Zvw moeten worden overgeheveld naar de Wlz. Het bedrag dat met deze overheveling gepaard gaat zal door de NZa moeten worden berekend. Tevens zal de NZa moeten berekenen welk bedrag er extra nodig is omdat de aanspraak verruimd wordt.

Besluit

Het verdient de voorkeur dat de politiek op korte termijn een besluit neemt ten aanzien van het rapport dat nu voorligt. In 2019 komt er immers een herijking van de zzp- en VPT-tarieven binnen de Wlz. Deze herijking vindt plaats op basis van een kostprijsonderzoek van de NZa dat in september of oktober dit jaar gaat plaatsvinden en de tarieven voor 2019 zullen vervolgens medio 2018 door de NZa gepubliceerd worden. Het verdient de voorkeur om in de tarieven voor 2019 de uitkomst van de discussie rondom behandeling binnen de Wlz mee te nemen.

Wederom besluit ik mijn blog met de woorden: de politiek is aan zet.

Ad Romme
Senior adviseur raad van bestuur Middin en algemeen bestuurdslid Fizi

Ad Romme_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Allaart

2 maart 2018

Inhoudelijk ben ik het wel eens met de blog. Qua volgorde van acties klopt er volgens mij iets niet. Het kostprijsonderzoek namens de NZa heeft al in 2017 plaatsgevonden? Of worden de tarieven 2019 bekend gemaakt, nog voordat een kostprijsonderzoek plaatsvindt?

Top