ACTUEEL

Zorgveld houdt groot verkiezingsdebat

Zeventien branche-, beroeps- en patiëntenorganisaties houden op 29 augustus een gezamenlijk verkiezingsdebat. Politici en vertegenwoordigers uit het veld gaan tijdens het Grote Zorgdebat met elkaar in discussie over de vraag hoe de groeiende vraag naar zorg, kwaliteit en kostenbeheersing zich tot elkaar verhouden. Skipr is mediapartner van het debat.

De deelnemende organisaties vertegenwoordigen vrijwel het gehele zorgveld. Naast brancheverenigingen NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), GGZ Nederland, VGN, GGD Nederland, NFU en BTN, zijn de professionals vertegenwoordigd door de KNMG, V&VN, KNMP, LHV en OMS. Daarnaast zijn van patiëntenzijde de NPCF, CG-Raad, de SGF en het Platform VG bij het debat betrokken.

Medewerking

Het Grote Zorgdebat is vrij toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Met name de leden van de betrokken organisaties worden uitgenodigd het debat bij te wonen. Van de kant van de politiek hebben VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie medewerking toegezegd. De kandidaatkamerleden zal ondermeer gevraagd worden hoe naar hun idee de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan worden met minder geld, terwijl het aantal patiënten groeit.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

19 juli 2012

Op 24 augustus houdt de KNMP een generale repetitie voor de grote zorgdebat. Op vrijdagmiddag in de Rode Hoed.

Vrijdagmiddag is de drukste middag in iedere apotheek, maar de KNMP verwacht toch inbreng van openbaar apothekers.

De onderwerpen en vragen geeft de KNMP alvast door:

Centraal in het Lagerhuisdebat staan onder meer vragen als
‘Wat verwacht u van andere partijen in de sector?’, ‘Wordt de patiënt beter bediend als die geregistreerd staat?’,
‘Levert marktwerking de patiënt meer op dan samenwerking?’,
‘Waarom bent u tevreden over het resultaat?’ en
‘Moet het preferentiebeleid voortaan zijn gebaseerd op het principe dat de maximumprijzen van de dominante zorgverzekeraar in een apotheek de bovengrens vormen?’

-Vragen naar de bekende weg en de antwoorden zijn bij voorbaat uit te tekenen.

Iedere PR man en debater trainer zal adviseren om de waarom vraag te mijden. De waarom vraag zet de beantwoorder direct in het defensief. Levert dus niets op.

-Antwoorden: de patiënt wordt geregistreerd bij de verzekeraar naar eigen keuze. Die verzekeraar koopt vervolgens zorg in namens de patiënt. De patiënt wordt daarnaast geregistreerd bij de huisarts. Die heeft de functie van Poortwachter in de Zorg. Voor het overige is verder registratie niet doelmatig en beperkend voor de keuzevrijheid van de patiënt.

Marktwerking sluit samenwerking niet uit. In tegendeel. Marktwerking stimuleert samenwerking. Eenpitters delven het onderspit en gaan op in concerns, ketens. Ziekenhuizen fuseren tot mega bedrijven. Werken samen om de druk van de verzekeraars te weerstaan. Vergeefs.

En de ketenzorg is juist ingesteld om samenwerking te stimuleren; betere zorg voor lagere prijs. Hoofdaannemer die onderaannemers vindt middels jaarlijkse aanbestedingen. Wij zien dus geen enkel probleem. De NMa en NZa vinden dat het kan. Wie zijn wij dan om het beter te weten? Laat de KNMP maar met het tegendeel komen!

En het resultaat? Wij zijn zeer tevreden. Wat een vraag. "Stuck in the middle"? De transparantie in de zorg is enorm toegenomen. De patiënt staat nu centraal en de wachtlijsten zijn verdwenen. Ja toch? De NZa zegt het.

En het preferentiebeleid? Dat is een wettelijk recht aan verzekeraars. Stamt nog uit de ziekenfondstijd en toen gaf de KNMP niet thuis. Waarom dan nu wel?

En de maximumprijs van de dominante verzekeraar als bovengrens beschouwen? Wat bedoelt de KNMP nu hiermee? Is er dan nog steeds marge te behalen in de farmakolom? Blijft de centrale prijslijst dan nog steeds bestaan? Teruggaan naar 1 maximumprijs is een ondermijning van de marktwerking in de farmacie. Neen. Daar zijn wij, politici, het niet mee eens. Wil de KNMP weer terug naar oude tijden? We zullen de NMa en NZa er maar eens op afsturen. Oude reflexen zijn dit. past niet in het systeemmodel Zorgstelsel 2006.

Dit krijg je als je blijft vragen naar de bekend weg.

Betere vragen zijn er volop:

-1- De KNMP gaat per 1 januari 2013 de centrale publieke prijslijst afschaffen die de KNMP voor de gemeenschap in algemeen belang heeft opgezet en jarenlang heeft onderhouden. Deze prijslijst is een ondermijning van de marktwerking. De KNMP wil marktwerking en wil deze stimuleren. Laat de markt dus komen met eigen prijslijsten. Bijvoorbeeld per verzekeraar, per fabrikant of per groothandel.
Hoe ziet de politiek en ambtelijke top dit?

-2- De NZa heeft bepaald dat de prijsstelling van geneesmiddelen wordt bepaald door Rijksoverheid middels GVS en WGP en onderhandelingen tussen verzekeraars en fabrikanten. De WGP wordt ook op die basis berekend. Sinds 2012 wentelen verzekeraars echter de prijsstijgingen af op de apotheken. De KNMP neemt hier stelling tegen. Echter het Ministerie VWS GMT geeft geen opening van zaken.

Wat vinden de politici en ambtelijke top hiervan en wat gaan zij hier aan doen?

Het zal duidelijk zijn dat afschaffing van de centrale prijslijst per direct een einde maakt aan deze praktijk.

-3- De Claw Back van de Rijksoverheid, onderbouwd door jaarlijks onderzoek door de NZa, is per 2012 afgeschaft. Toch hebben de verzekeraars de Claw Back opgelegd aan apotheekhoudenden op straffe van uitsluiting van levering. Wat vinden politici en ambtelijke top van dit machtsmisbruik en zien ook zij de oplossing in het afschaffen van de centrale prijslijst?

-4- "Stuck in the middle" was de analyse van de ambtelijke top over de resultaten van het zorgstelsel 2006. Experiment heeft gefaald.
De OESO heeft in 2003 en 2010 onderzoek verricht naar de doelmatigheid van de diverse zorgstelsels in de wereld. Zij kwam tot de conclusie dat een NHS/Scandinavisch type zorgstelsel de voorkeur genoot om diverse redenen. Bij de start van het experiment hebben de private verzekeraars, allen zuiver commerciële schadeverzekeraars die zorg verzekeren, een bruidsschat ontvangen van 10 miljard euro aan belastinggeld in de vorm van verplicht afgedragen ziekenfondspremies.
Tot 2016 beschouwt de EU Commissie dit als Staatssteun. Na 2016 kunnen deze commerciële bedrijven vrijelijk beschikken over deze belastinggelden.

Vinden de politici en ambtelijke top het nu wijs om zo snel mogelijk de terugval optie van Hans Hoogervorst in te voeren en het advies van de OESO, niet de minsten, op te volgen?

-5- Commissie Don heeft een rapport uitgebracht over de afschaffing van alle ex poste risico verevening om zo de druk op te voeren bij de verzekeraars om binnen het door de Overheid opgestelde budget te blijven. Commissie lid W vd Ven heeft een afwijkend opinie stuk geplaatst in ESB. Hij is faliekant tegenstander van afschaffing en is van mening dat ex ante en ex poste moeten blijven bestaan om risicoselectie en afwenteling van kosten op de burgers te voorkomen. Acceptatie plicht, een wettelijk vastgelegd basispakket, een imperfect ex ante (altijd imperfect) en een maximum budget gaan niet samen.

Wat is de mening van de politiek en ambtelijke top hierover en is het niet verstandiger om het OESO advies op te volgen en de terugval optie van de VVD op te roepen?

-5- Noorwegen heeft een NHS/Scandinavisch model en voert een nationaal inkoopbeleid. Conquestor heeft Noorwegen aangehaald als voorbeeld voor zorginkoop. De behaalde resultaten in de vorm van prijsdalingen zijn vergelijkbaar of beter dan die in Nederland, terwijl de maatschappelijke onrust zoals in Nederland in kader van "preferentie beleid" uitblijft.
De terugval optie van de VVD bij monde van Hans Hoogervorst noemt Noorwegen als voorbeeld.
Wat is er in de ogen van de politici en ambtelijke top op tegen om de terugvaloptie te benutten en zo de administratieve lastendruk enorm te doen dalen, de maatschappelijk onrust te doen verdwijnen, deels nog lagere prijzen te realiseren door centrale inkoop en middels een vestigingsbeleid discussies als in Nederland over SEH's, HAPpen, DAPpen, concentraties van specialismen e.d. te voorkomen?

Zoals de OESO ook stelt: in een NHS/Scandinavisch model gelden de EU mededingingsregels niet!

Welke voordelen en welke nadelen zien de politici en ambtelijke top naar aanleiding van deze vragen?

---Een discussie is bedoeld om tongen los te krijgen en van gedachten te wisselen. Met bovengestelde vragen zal dat ongetwijfeld gaan lukken.

En de borrel zal harder nodig zijn, om van de netwerk sessie maar te zwijgen.

Hamvraag is echter: is de begroting voor 2013 al gemaakt en komt deze discussie niet te laat?

Kuiper

22 juli 2012

"Zorgveld"?
80% van de langdurige zorg thuis wordt verricht door mantelzorgers. De grote meerderheid in dat "zorgveld"!
Op mantelzorg zal de komende jaren een steeds groter beroep gedaan gaan worden. Mantelzorgers zullen voor een groot deel van de langdurige zorg de kar moeten trekken. Het zorgdebat kan daar niet omheen. Mantelzorgers zullen er dus ruim vertegenwoordigd moeten zijn.
Maar geen belangenorganisatie van mantelzorgers is vertegenwoordigd in de organisatie van het zorgdebat.
Een principiële fout.

Top