ACTUEEL

Vergoedingsregels ggz geven gesjoemel alle ruimte

Vergoedingsregels ggz geven gesjoemel alle ruimte

De regelgeving rond de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg (ggz) biedt nog altijd teveel ruimte om onjuiste declaraties in te dienen. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een onderzoek naar aanleiding van de casus Europsyche.

Volgens de NZa zijn er weinig voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een toelating als instelling en zijn de regels voor het hoofdbehandelaarschap niet scherp. Daarnaast zijn ook de grenzen van het verzekerde pakket zijn niet duidelijk genoeg afgebakend.

Weinig controle

Ook kennen de declaratieregels veel vrijheidsgraden en vormen de regels rond privacy een belemmering voor de controle door zorgverzekeraars. Deze materiële controle wordt verder belemmerd door de manier waarop aanbieders hun administratie voeren en de beperkte inzet van de zorgverzekeraars.

Europsyche

De bevindingen van de NZa zijn door minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer voor gelegd. Aanleiding voor het onderzoek was de casus Europsyche. Bij deze inmiddels failliete ggz-aanbieder was van alles mis: van zorg in strijd met de polisvoorwaarden tot onduidelijke declaraties. De tussentijdse conclusies bevestigen in de ogen van Schippers dat de casus Europsyche geen op zichzelf staand incident is.

Sancties

De NZa verwacht het onderzoek naar de vergoeding van ggz halverwege 2013 af te ronden. De uitkomsten kunnen tot sancties leiden voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is daarnaast bezig met een advies voor een nadere invulling van de spelregels voor het hoofdbehandelaarschap.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

20 maart 2013

Wie bedachten die regels en waarom komt de NZa er nu pas mee? We zitten in het 8ste jaar van dit zorgstelsel.....

Stand Happert

21 maart 2013

Eigenlijk is dus de conclusie dat niet alles mis was bij EuroPsyche, maar dat de regels onduidelijk waren. Een goed lezer kan dit hopelijk wel filteren uit bovenstaand stuk.

Een beetje jammer dat nu
1. EuroPsyche onnodig failliet is gegaan, een innovatieve club die duidelijk zorg op nummer 1 had staan en door middel van een meer dan uitstekend systeem "het nieuwe werken" in de GGZ heeft geintroduceerd. Een systeem waar de minister in beginsel om heeft gevraagd notabene!
2. 10.000 clienten in de kou stonden en staan
3. 1200 behandelaren nu niet betaald worden door de verzekeraars omdat zij gewoon stopten met betalen.

Ongelofelijk dat zij hun eigen incompetentie blijven afwentelen op EuroPsyche. Het is wel een makkelijke weg, ze zijn toch failliet. Neem nu eens je eigen verantwoordelijkheid politiek en onderken je fouten.

Belachelijke conclusie dus van de schrijver.

Daar had moeten staan:

Bij de inmiddels onnodig failliete innovatieve ggz aanbieder is door de onduidelijkheid van de regels een bedrijf om zeep geholpen die bezig waren met vernieuwing. Schippers geeft nota bene aan dat door de onduidelijkheid in de regelgeving eigenlijk veel ggz-aanbieders niet zouden (kunnen) voldoen aan de regels. Dus heeft zij met het uit de markt gooien van EuroPsyche onrecht gedaan aan deze organisatie. De minister had moeten onderkennen dat de regels duidelijker hadden moeten worden opgesteld, zodat ook duidelijker de regels getoetst hadden kunnen worden. Door mee te gaan in de achterlijke actie van alle zorgverzekeraars die door collectief te stoppen met de betalingen aan EuroPsyche misbruik hebben gemaakt van hun macht, heeft zij wederom haar hoofd laten hangen naar de wens (en machtsmisbruik) van de zorgverzekeraars. Een gemiste kans voor de minister. Het maakt daarmee maar wederom klip en klaar voor wie zij aan het werk is.

Anoniem

21 maart 2013

@#2: mooie alternatieve tekst voor een ander perspectief. Benieuwd of men het snapt....

Verbeeten

21 maart 2013

Nederland moet gewoon blij zijn van Europsyche af te zijn. NZa constateert bovenal dat er nog veel meer mis is in de GGZ, ook bij de gevestigde zorgaanbieders. VWS en NZa hebben liggen slapen en doen nu alsof het aan de aanbieders of verzekeraars ligt. Hopelijk komt men nu met stringente voorwaarden om een GGZ instelling te beginnen, helderheid en regels over wat verzekerde zorg is en entreevoorwaarden voor patiënten die op zoek zijn naar aandacht of antwoord op geluksvragen! Deze sector blijft maar groeien zonder verantwoording af te hoeven leggen waar ons schaars maatschappijgeld aan besteed wordt.

Alberts

21 maart 2013

Europsyche liet tegen specialistische tarieven zorg uitvoeren door soms niet BIG geregistreerden en alternatief therapeuten met een wel heel erg verlengde armconstructie waarbij de hoofdbehandelaar vaak een stuk verderop in het land zat en de patiënt nooit gezien heeft. U zult zeggen: dat doen de GGZ instellingen, in mindere mate wellicht, toch ook. U heeft dan gelijk, daar is ook zeer veel mis. De vrijgevestigde praktijken van psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten hebben sinds een paar jaar de verplichting minimaal 80 % van hun werk door de specialist in kwestie te laten uitvoeren. En dan doen ze dan ook. Zou de hele GGZ aan die regel moeten voldoen en andere zorg voor andere (passende) tarieven ,dan ziet het prijskaartje er heel anders uit. Maar in de GGZ moet er veel meer overhead (deels onnodig) van betaald worden. De vrijgevestigde is zeer kostenefficiënt want voor dezelfde tarieven krijg je daar méér directe tijd door een specialist zelf. Maar deze groep ligt nu onder vuur door onder andere CZ die nog steeds loopt te klooien met 2013 contractering, onzinnige budgetten etc.
Overigens, in een bericht afgelopen week is bekend gemaakt dat de GGZ sinds 2000 11% gegroeid is. Dat is net zoveel als de somatische zorg dus beste Verbeeten roepen dat de GGZ ongebreideld groeit is onjuist.

Peter Koopman

21 maart 2013

Van fouten kunnen we allemaal leren. De toonzetting van dit bericht lijkt nog meer achterdocht, controle en bureaucratie te gaan rechtvaardigen. Naar mijn mening behoort zorgverlening op vertrouwen gebaseerd te zijn en te blijven. Achteraf controle en steekproeven met zware straffen bij het schaden van dit vertrouwen zijn zinvol. Daarom de regelgeving blijven baseren op het vertrouwen dat de erkend hulpverlener op het terrein van individuele gezondheidszorg doet wat moet en wat kan (wet BIG). Ik weet dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz geleerd hebben vooral het patientbelang voorop te stellen; dit mag en kan steeds getoetst worden in het tuchtrecht. Onjuist diagnosticeren, indiceren, verzorgen, verplegen, begeleiden en behandelen is bij deze beroepen toetsbaar. Omdat ze hun zorg zo inrichten dat deze voortgezet kan worden ook als ze er zelf niet zijn (zie verpleegdossier, verpleegplan, afspraken met patient ) zijn er meestal meerdere verpleegkundigen betrokken bij het wel en wee van de patient: zeer toetsbaar dus met vele getuigen! Stop die achterdocht en waardeer het werk van deze mensen met compassie voor hun patienten. Verzekeren is in wezen poolen om zorg mogelijk te maken en niet om te hinderen.

Anoniem

21 maart 2013

Het feit blijft overeind dat de zorgverzekeraars met steun van de NZa, het ministerie en CVZ de kraan hebben dichtgedraaid n.a.v beeldvorming dat bij Europsyche 1200 frauderende behandelaren werkzaam waren en 10.000 clienten onverzekerde zorg zouden ontvangen terwijl dat beeld in zijn geheel niet klopt. Er heeft geen gedegen onderzoek plaats gevonden en de zorgverzekeraars zijn als een collectief met elkaar opgetreden. Tot dit jaar was naar mijn idee kartelvorming nog steeds verboden. Veel behandelaren waren/ zijn nu ook nog werkzaam binnen andere GGZ instellingen of andere met EP vergelijkbare organisaties zoals 1nP of PsQ, Mentaal beter of Parnassia. Gewoon goed opgeleide behandelaren, passend binnen hun werkveld in de GGZ werkend als ZZper. 1200 behandelaren hebben de uren die zij met veel inzet in de behandelkamer hebben gedraaid niet meer vergoed gekregen en kwamen met hun klanten in een moreel en financieel dilemma. Dus vaak een jaar voor niets gewerkt. Mag en kan men in dit land gedurende de rit de spelregels zomaar veranderen? Zonder gedegen onderzoek en wellicht een verbetertraject een instelling failliet laten gaan ? Puur op beeldvorming en fraude geruchten? Wat je ook vindt van de werkwijze van een instelling en de daarbij werkzame professionals en je de spelregels wil gaan veranderen als bestuurders en ook als je de wet en regelgeving strenger wilt gaan handhaven als overheid en verzekeraars! Rechtvaardigheid, fatsoen en humaniteit is hier in de Europsyche casus ver te zoeken en zijn er grote fouten gemaakt bij de NZa door de zorgverzekeraars te steunen. Zij zijn als olifanten in een porseleinkast te werk gegaan. Psychisch zieke kwetsbare mensen hebben wij geleerd te beschermen, veiligheid en een nieuw en beter perspectief te bieden dan de situatie waar ze inzaten als ze in behandeling komen. Jullie hebben geen idee waar 1200 behandelaren en hun 10.000 klanten het afgelopen jaar doorheen gegaan zijn. Wat een financieel en moreel dilemma teweeg is gebracht. Hoe klanten hun vertrouwen en veiligheid is geschaad en behandelingen midden in een traject of crisis zijn moeten stoppen of behandelaren trajecten onbezoldigd hebben moeten afmaken.
En dat mag allemaal. Hoop echt dat een goede onderzoeksjournalist hier een keer induikt en ziet dat de afspraak daar boven in de top gemaakt is om dit op deze manier te doen en zichzelf en hun handelwijze te rechtvaardigen. Onze toezichthouder is een fake toezichthouder die gewoon samenwerkt met een collectief van verzekeraars en iedereen is bang voor de macht van het geld. De therapieen in kwestie doen er helemaal niet meer toe, of de klant beter wordt ook niet. Wel wat het gekost heeft...... of gaat kosten. De zorgverzekeraars hebben zich veel uitgespaard en flink gescoord het afgelopen jaar. De film Sicko van Michale Moore laat ons zien waar het met onze zorg naar toe gaat.

Wordt wakker professionals. Zoals gewoonlijk is het vijf voor 12 en jullie slapen nog allemaal.......

Peter Koopman

21 maart 2013

reactie 7 anoniem: met deze bittere reactie wordt niet duidelijk of er instemming is om in principe toetsing achteraf te preferen boven meer regelgeving vooraf, gebaseerd op wantrouwen.

Natuurlijk is het zuur indien achteraf blijkt dat het anders had gemoeten, of erger zoals betoogd wordt "de spelregels tijdens het spel veranderd zouden zijn in het nadeel van de spelers".

Echter niet alle professionals verdiepen zich voldoende in regelgeving en vertrouwen blijkbaar onterecht op een goede afloop. Laten we daarvan leren. In juridische procedures kunnen veranderde spelregels en gewekt vertrouwen aan de orde komen.

Ik denk niet dat we hier een pro of contra standpunt kunnen innemen inzake EuroPsyche ( dat zal 'onder de rechter" zijn ). In dit medium lijkt me meningsvorming à la de Tweede Kamer en de Minister van VWS mogelijk: "in hoeverre is de casus EuroPsyche reden voor meer of andere regelgeving. Is in de gehele GGz hetzelfde gaande?

Mijn betoog geeft aan dat bewijsvoering achteraf vanuit een solo-praktijk anders ligt dan bij een groepspraktijk of GGz-instelling. En in al deze vormen van GGz moet de basis voor regelgeving blijven: het vertrouwen in de hulpverlener.

Laten we de klokken gelijk zetten en niet splitten.

Top