ACTUEEL

'Plannen kabinet mogen zorgpremies niet opdrijven'

De plannen van het kabinet om een deel van AWBZ-zorg over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet leiden tot een automatische verhoging van de werkgeverspremie voor de ziektekosten. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hier grote bezwaren tegen.

Brief

Dit hebben zij vrijdag 31 mei laten weten in een brief aan de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer. De ondernemingsorganisaties schrijven dat in totaal voor enkele miljarden aan extra aanspraken via de Zorgverzekeringswet wordt verzekerd. Aanspraken die voorheen door burgers via de AWBZ-premie werden betaald. De Zvw wordt echter voor de helft gefinancierd via een werkgeverspremie.

Niet negatief

VNO-NCW en MKB-Nederland staan niet negatief tegenover de overheveling van een deel van de AWBZ naar de Wmo en de Zvw, maar stellen dat dit niet ten laste mag van de werkgeverspremie voor de zorgkosten. De werkgevers wijzen erop dat zij geen invloed en zeggenschap hebben op deze verzekering en dat iedere uitbreiding en verbreding ervan direct leidt tot een hogere premie. Deze automatische 'loonkostenversneller' tast de Nederlandse groei en werkgelegenheid aan.

Transitieplan

Ook waarschuwen ze ervoor dat een ingrijpende stelselwijziging als deze om nauw overleg vraagt met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Een verzwaring van de administratieve lasten moet voorkomen worden. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen staatssecretaris Martin van Rijn op om met een integraal transitieplan te komen, waarbij alle relevante partijen worden betrokken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

3 juni 2013

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben wel een punt. Op dit moment is het niet handig om de lastenverzwaring bij de werkgevers neer te leggen, dat gaat ten koste van banen.

Op de middellange termijn zal de arbeidsmarkt weer aantrekken en zullen de meerkosten waarschijnlijk worden afgewenteld op de productiekosten.

Het gaat dus eigenlijk om een verzoek om de lastenverzwaring de komende jaren bij de burger neer te leggen. En dat is in deze economisch barre tijden wel een goed idee.

Top