Tech

'Zorginnovatie verdient zich driedubbel terug'

'Zorginnovatie verdient zich driedubbel terug'

Iedere euro die wordt geïnvesteerd in onderzoek naar zorginnovatie en doelmatigheid levert een potentiële kostenbesparing van ruim drie euro op. Dat constateert adviesbureau ZorgmarktAdvies.

Daarmee is een gerichte investeringsagenda een “slim alternatief” voor bezuinigen, aldus ZorgmarktAdvies. “Het is een logische reflex om de uitgavengroei in de zorg te willen beteugelen door het doorvoeren van bezuinigingen en taakstellingen”, aldus de onderzoekers. “Er zijn echter slimmere alternatieven om in de zorgsector kosten te besparen en de uitgavengroei te verlagen: niet door taakstellingen en bezuinigingen, maar juist door gericht te investeren in onderzoek en innovatie.”

ZorgmarktAdvies rekende ondermeer de kosten en baten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw door. Dit programma heeft veel medisch onderzoek en innovaties in de zorg mogelijk gemaakt. Het adviesbureau concludeert dat bij een voorzichtig scenario waarin slechts 40 procent van de potentiële besparing wordt gerealiseerd, het programma een minimaal rendement laat zien van 327 procent.

Ruimschoots terugverdiend

Ook werd gekeken naar de kosten en baten van andere ZonMw-programma’s. Zo rekende ZorgmarktAdvies vijf projecten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door. Volgens de onderzoekers is de kostenbesparing van elk van deze projecten voldoende om de kosten van het hele NPO van bijna 75 miljoen euro ruimschoots terug te verdienen. Zes andere projecten uit evenzoveel ZonMw-programma’s leveren nog eens een totale kostenbesparing  van circa 381 miljoen euro op.

Investeringsagenda

Met het oog op “het buiten gewoon hoge rendement van onderzoek en innovatie in de zorg” adviseert ZorgmarktAdvies om het onderzoek naar besparingsmogelijkheden in zorg en welzijn te intensiveren met voor de komende jaren een brede, gezamenlijke investeringsagenda. Ook pleit het adviesbureau voor aanscherping van de financieringsprikkels door kennisinstituten, onderzoekspartijen en zorgaanbieders te laten delen in de potentiële kostenbesparingen.

“Uit dit onderzoek blijkt dat investeren in wetenschappelijk onderzoek en zorgevaluatie meer oplevert dan erop te bezuinigen (wat de afgelopen jaren het geval is geweest)”, stelt directeur Henk Smid van ZonMw in een blog op Skipr.nl. “Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten, hebben het al eerder begrepen en hebben ondanks de economische crisis de budgetten voor het gezondheidsonderzoek fors laten stijgen. Het wordt tijd dat Nederland hetzelfde gaat doen. De onderbouwing voor deze beslissing en ideeen voor manieren waarop dat kan, zijn inmiddels geleverd.”

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

17 oktober 2013

Goed dat deze onderbouwing verschijnt van een bekend gegeven dat effectieve zorg een besparing op vele terreinen betekent. Naast de belangrijke opbrengst voor de patient is vaak ook een toenemend plezier in het werk van o.a verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten te constateren. Het is wrang te moeten opmerken dat verplegingswetenschappelijk onderzoek financieel het stiefkind is bij toewijzing van onderzoeksgeld. Wie maakt aan deze achterstandpositie spoedig een einde?

Bosker

17 oktober 2013

Mooi om te lezen hoe innovatie in de zorg loont. Wel valt me op dat innovatie hier vooral wordt geassocieerd met lean: onnodige inefficiënties uit het proces snijden. Laat duidelijk: dat is wezenlijk van belang, het blijft tenslotte grotendeels collectieve middelen, maar zorginnovatie gaat verder. Wat te denken van digitalisering van de zorgconsument (zorginteractie) de beweging naar duurzamere zorg, herstel van relationele infrastructuren in de zorg. Last but not. least: innovatie komt nu nog te veel van buiten: investeren in het verhogen en borgen van het innovatief vermogen van medewerkers en andere belanghebbenden in de zorg zelf, zou wellicht minder kosten en nog meer opleveren. Van nacalculatie naar waardecreatie !
Zei Peter drucker niet ooit: H'et grootste risico in een turbulente tijd is niet die turbulentie zelf, maar dat we er op reageren met een denkwijze die niet langer opgaat.' Leve de serendipiteit!

den Ouden

17 oktober 2013

Ontwikkelingen die voortkomen uit eigen beweging, dat is inderdaad hetgeen energie opwekt onder het zittende personeel. Goed om te lezen dat het investeren in innovatie en het aanmoedigen van innovatief denken juist geld oplevert in plaats van dat het alleen maar gezien wordt als verspilling.

Precies dit gedachtegoed moet meer aangemoedigd worden onder de medewerkers. Daar zit het kapitaal en bovenal de kennis van de dienstverlening. Door vanuit de praktijk gericht te sturen op innovatie kan een duurzame bijdrage geleverd worden aan het zorgproces.

Care2Care moedigt dit streven naar zorgvernieuwing aan middels de Care2Care Zorg*Award. Care2Care wil alle medewerkers stimuleren ideeën voor zorgvernieuwing hardop uit te gaan spreken.

Astraia Ruhl

17 oktober 2013

Deze uitkomst onderschrijft Vilans van harte. Goed onderzoek en innovatie leidt tot betere en efficiëntere zorg en dat hoeft lang niet altijd geld te kosten. Voorwaarde is wel dat de resultaten van het onderzoek vertaald worden naar de praktijk en dat zorgaanbieders investeren in het implementeren ervan op de werkvloer, is onze ervaring. Wil je meer weten over de visie van Vilans op kostenbesparing en onze bijdrage hieraan, kijk dan op onze website: http://bit.ly/16hAGGP en http://bit.ly/H69FPQ

v van nederveen, i2l

17 oktober 2013

Goed bestuur is onontbeerlijk bij het daadwerkelijk realiseren van de beschreven rendementen. Dus flexibel organiseren, dynamisch managen en aangaan van externe contacten. En alles met passie.
Daar is geen extra geld voor nodig, wel een andere manier van denken én doen.
Dat is leuk en levert veel op.


Top