ACTUEEL

Impasse rond overheveling duurt voort

Impasse rond overheveling duurt voort

Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de voorwaarden voor de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten “ontoereikend”. Daarmee duurt de impasse rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voort.

Eerder deze week gaf twee derde van de VNG-achterban tegen de overheveling in de huidige vorm te zijn, ondanks de toezegging van staatssecretaris Van Rijn om 3,9  miljard euro extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. Vrijdag boog het VNG-bestuur onder aanvoering van voorzitter Annemarie Jorritsma zich over de ontstane situatie “Het voorwaardenpakket zoals het er nu ligt is ontoereikend voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken”, aldus Jorritsma. “Het moment is dan ook aangebroken dat gemeenten zeggen: op deze manier en onder deze voorwaarden kunnen wij het niet doen.”

Bezwaren

De bezwaren van de gemeenten concentreren zich op drie punten. Om te beginnen is er volgens de VNG onvoldoende waarborg voor samenwerking met zorgverzekeraars. Voor verzekeraars blijft de samenwerking met gemeenten te vrijblijvend, vinden de gemeenten, met afschuifrisico’s als gevolg waardoor burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Ook plaatst het huidige budgettaire kader gemeenten voor ondraagbare financiële risico’s , stelt het VNG-bestuur. Ze wijst in dit verband op de overgangsrechten voor de burger, terwijl de gemeenten het zonder overgangsmaatregelen moeten stellen maar wel minder budget tot hun beschikking hebben dan in de huidige AWBZ.

Bovendien vindt de VNG dat het kabinet geen of onvoldoende regie voert op de drie samenhangende decentralisaties van zorg, jeugdzorg en participatie. De VNG ziet zich op dit punt gestunt door het recente advies van de Raad van State.

Reactie

De VNG wacht nu op een verdere tegemoetkoming van het kabinet. “Als het kabinet niet zorgt dat wij op een zorgvuldige en verantwoorde manier onze inwoners kunnen ondersteunen, dan voorspellen we dat zij daar de dupe van worden”, zegt Jorritsma. “Wij verwachten een adequate reactie van het kabinet. Het kabinet is nu aan zet”.

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

17 januari 2014

De VNG heeft gelijk. Over de overige overhevelingsplannen kan ik niet goed oordelen, maar de plannen m.b.t. de ouderenzorg lijken slecht doordacht en slecht uitgewerkt.

Een alternatief dat pretendeert beter te zijn, in de vorm van een masterplan, staat sinds vandaag op http://www.gezondezorg.org/ouderenzorg. (Voorlopige versie, nog niet opgenomen in het navigatiemenu.)

Reacties -- negatief of positief -- daarop zijn zeer welkom. Liever echter via mijn eigen e-mailadres.

Klein

18 januari 2014

De gemeenten durven de grote aandaging niet aan! Het is te gemakkelijk om de Rijksoverheid daarvoor de zwarte piet te geven. Er zijn nog te veel gemeenten die alleen in algemene beleidsvoornemens kunnen spreken over hetgeen ze in 2014 gaan doen. "Mensen in hun kracht zetten, minder inzet van professionals, minder bureaucratie, oplossingen vinden aan de keukentafel,....". Weinig specifiek en in ieder geval niet richting gevend want wie kan daar tegen zijn. Mijn voorstel is om de overheveling van taken in het kader van de WMO niet uit voeren. Laat die taken bij de zorgkantoren en geef gemeenten meer mogelijkheden om de beleidsruimte van zorgkantoren te beïnvloeden.

Frank Conijn

18 januari 2014

@ Klein:
Het bouwen van seniorenwijken en zelfs het aanpassen van woningen zijn typisch gemeentelijke domeinen. Voor wat betreft de ouderenzorg is het dus helemaal geen slecht idee om de taken over te hevelen naar de gemeenten, mits:

* met een behoorlijk budget;
* vergezeld van een behoorlijke kwaliteitsmonitoring;
* de gehele ouderenzorg wordt overgeheveld, dus inclusief de financiële verantwoordelijk voor de verzorgingshuiszorg;
* de zaken worden overgeheveld naar de centrumgemeenten i.p.v. naar de individuele gemeenten.

Zie voor de (verdere) uitwerking ervan de URL in mijn eerste reactie.

Klein

18 januari 2014

@conijn:
Overheveling van de gehele ouderenzorg naar de gemeenten is inderdaad geen verkeerde gedachte.
Echter: 1) veel gemeenten hebben een te kleine schaal;2) veel gemeenten hebben tot op vandaag nog weinig concrete voornemens gepresenteerd; 3) uitvoering van de WMO door de gemeenten gaat een veelvoud aan overhead kosten met zich meebrengen ten opzichte van de huidige situatie; 4) de grote decentralisatie van taken betreft echter een veel groter domein (ook de gehandicaptenzorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie,etc.). Domeinen die zeker niet vanzelfsprekend goed door de gemeenten bediend gaan worden; 5) zorg wordt in handen van de gemeenten speelbal van politieke prioriteiten. 6-10......etc...

Frank Conijn

18 januari 2014

@ Klein:
In reactie op uw punten:

1. "Veel gemeenten hebben een te kleine schaal.". Dat klopt. Daarom stel ik ook voor om de taken naar de *centrum*gemeenten over te hevelen.

2. "Veel gemeenten hebben tot op vandaag nog weinig concrete voornemens gepresenteerd." Als u daarmee bedoelt t.o.v. de overhevelingsplannen: dat zou kunnen. Maar ze hebben wel aangegeven (een deel van) de ouderenzorg over te nemen van het rijk. En als u daarmee bedoelt dat ze überhaupt niets gepresenteerd hebben op het gebied van ouderenzorg ben ik dat niet met u eens. Ik ken diverse seniorenstraten en -wijken.

3. "Uitvoering van de WMO door de gemeenten gaat een veelvoud aan overhead kosten met zich meebrengen ten opzichte van de huidige situatie." Die overheadkosten zullen inderdaad stijgen, maar beperkt als je overhevelt naar de centrumgemeenten. Verder verdienen ze zichzelf snel terug door het maatwerk dat geleverd kan worden. Hetgeen ook de kwaliteit zal doen stijgen.

4. "De grote decentralisatie van taken betreft echter een veel groter domein." Klopt ook, maar ik schreef: "Voor wat betreft de ouderenzorg..." Mijn webpagina heet zelfs Ouderenzorg.

5. "Zorg wordt in handen van de gemeenten speelbal van politieke prioriteiten." Dat is ze nu al, alleen van landelijke. Verder beschrijf ik op mijn pagina een strak budget- en kwaliteitsmanagement, waardoor er weinig of geen speelruimte overblijft. Tenzij centrumgemeenten zaken gaan financieren uit eigen portemonnee, maar dat gebeurt nu ook al.

Frank Conijn

18 januari 2014

Onder punt 2 had moeten staan:

Maar ze hebben wel aangegeven (een deel van) de ouderenzorg over te willen nemen van het rijk. Daarbij is een van de kritiekpunten van de gemeenten dat nog veel onduidelijk is. Daardoor kunnen ze ook weinig concrete voornemens presenteren.

Klein

18 januari 2014

@conijn
Reactie op punt 2:
Gemeenten kunnen op heel veel punten al duidelijkheid geven. Iets wat meestal niet gebeurt. Ik noem er een paar:
1) wordt er regionaal samen met andere gemeenten samengewerkt? 2) welke diensten worden er ingekocht? 3) hoe wordt de indicatiestelling geregeld? 4) hoe worden de (zorg)aanbieders gefinancierd (bevoorschotting, betaling achteraf, nacalculatie,etc.) 5) hoe wordt de kwaliteit geborgd? 6) bestaat er een opvatting over kwaliteit, klachtenprocedures? 7) wordt er aanbesteed en zo ja hoe?
8)......

Frank Conijn

19 januari 2014

@ Klein:
Ik ben het met u eens als u stelt dat gemeenten onderschatten of in ieder geval onderschat hebben wat het is om verantwoordelijk te worden voor (een deel van) de ouderenzorg. Maar nu dat ze voorlopig 'nee' hebben gezegd tegen de overhevelingsplannen vind ik uw kritiekpunten toch niet voldoende valide.

Bovendien regel je een aantal zaken beter op landelijk niveau. Ik verwijs u nogmaals naar mijn webpagina. Die ik u vriendelijk zou willen verzoeken door te lezen alvorens hier weer op te reageren; dat scheelt mij een hoop typewerk. Op de meeste, zo niet alle vragen wordt daar namelijk antwoord gegeven (de versie die ik net heb geüpload).

Klein

19 januari 2014

@conijn:
Bedankt voor de tip. U schetst op uw website een interessante blauwdruk van de (toekomstige) ouderenzorg. Hierin wordt echter geen antwoord gegeven hoe we het stelsel van A naar B omvormen.
U hoeft natuurlijk niet op alles te reageren wat ik naar voren breng. Ditzelfde geldt voor mij. Voor de polemiek is het goed om meningen en feiten door elkaar te gebruiken.
U vindt mijn kritiekpunten minder valide omdat de gemeenten voorlopig nee gezegd hebben tegen de overhevelingsplannen. Met evenveel gemak zou ik juist het tegendeel kunnen beweren. Ik ben benieuwd of de overheveling per 1.1.2015 door de opstelling van de VNG überhaupt nog wel haalbaar is. We gaan het zien.

Frank Conijn

19 januari 2014

@ Klein:

Om met het laatste te beginnen: ik hoop dat dat plan sowieso niet doorgaat, en zeker niet per 1-1-2015.

Op de pagina stel ik onder 'Kernpunten' dat mijn masterplan een langetermijnplan is. Waar dus de nodige jaren mee gemoeid zullen zijn, zeker voordat het draait zoals het zou moeten draaien. Beantwoordt dat uw vraag over van A naar B, of wilt u een geconcretiseerd stappenplan?

Brouwer

20 januari 2014

Voor de burger is dit heel vreemd.
Het is wel erg laat dat de gemeenten reageren.
De te lopen weg was al bekend en Jorritsma heeft in eerste instantie er ja op gezegd.
Dat het minder geld overgemaakt zou worden moet al bekend geweest zijn.Waarom anders al dat samen zitten met D66 en Cu enz.
Graag wel actie want de tijd dringt.

Witteveen

20 januari 2014

Als bestuurder van een jeugdzorginstelling steun ik de VNG voluit in het verzet tegen dit kabinet als het gaat om de overheveling van taken. Er is geen regie. De overheveling kent in dit stadium, nog slechts 11 maanden te gaan, teveel open einden. De risico's zijn simpelweg te groot voor kwetsbare gezinnen en kinderen. Zaken zijn niet goed geregeld waardoor de zo gewenste transformatie niet op gang gaat komen. In plaats van vernieuwen en schotten slechten zal er veel energie gaan zitten in het repareren van allerlei maatregelen. Ook dient het Rijk verantwoordelijkheid te dragen als het gaat om frictiekosten die ontstaan bij het sluiten van de Bureau's Jeugdzorg. Met name een taak van Fred Teeven om dit fatsoenlijk te regelen, al dan niet in samenspraak met Van Rijn. Bureau's Jeugdzorg zijn bij wet ontstaan en verdwijnen als uitvoeringsorganisatie ook weer bij wet. De rekening hiervan kan onmogelijk bij lokale overheden worden gelegd door vanuit Den Haag garanties te eisen.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

20 januari 2014

@ Brouwer:

T.a.v. de ouderenzorg, die de hoofdmoot vormt van de overheveling:

Het is maar de vraag of de tijd zo erg dringt dat er per 1-1-2015 al een overheveling geforceerd moet worden. De instroom van ouderen in verzorgingshuizen neemt relatief gezien af, doordat ze zelf langer thuis willen wonen.

Ook is het zeer twijfelachtig of die overheveling wezenlijke besparingen gaat opleveren, met behoud van kwaliteit.

Verder is het een gebrekkig plan, o.a. omdat gemeenten niet structureel en fair beloond worden voor inperking van de instroom in verzorgingshuizen. En tezamen met de al doorgevoerde afschaffing van het ZZP 3-recht op een plaats in een verzorgingshuis, en het al bereikt zijn van de mantelzorggrenzen, geeft het een groot risico op een wezenlijke daling van de zorgkwaliteit.

Er zijn derhalve voldoende redenen om het kortetermijn-kabinetsplan helemaal niet door te laten, en in te ruilen voor een gedegen masterplan voor de middellange en lange termijn. Zie voor hoe dat er naar mijn mening uit zou moeten zien http://www.gezondezorg.org/ouderenzorg.

H.A. Beltman

23 januari 2014

Cliëntenraad MEE Gelderse Poort heeft 5 punten onder de aandacht gebracht, die zij voor cliënten graag geregeld zou willen zien voor 2015 bij alle gemeenten en loketten in Nederland. Deze punten zijn recent ook ingebracht in het transitie overleg over MEE bij VWS en VNG.
Kijk een door de ogen van de Client! Verhelderend?
http://www.meegeldersepoort.nl/Portals/0/Bestanden/Publicaties/Kijk%20eens%20met%20de%20ogen%20van%20de%20client.pdf
Toelichting: Visie op dienstverlening.: http://www.meegeldersepoort.nl/Portals/0/Bestanden/Publicaties/Kijk%20eens%20met%20de%20ogen%20van%20de%20client.pdf

Met hartelijke dank, dat ik dit hier in kan brengen.
Ineke Beltman.

Top