ACTUEEL

ZN ziet bijna alle ziekenhuizen SEH behouden

ZN ziet bijna alle ziekenhuizen SEH behouden

Vrijwel alle ziekenhuizen zullen een afdeling spoedeisende hulp (SEH) behouden. Wel zullen de profielen uiteenlopen van een basisvoorziening tot een complete SEH met alle bijbehorende voorzieningen.

Dat zegt Marianne Lensink, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland, in reactie op de recente ophef over plannen van de zorgverzekeraars voor de concentratie van complexe spoedeisende zorg. Volgens Lensink wordt in de media ten onrechte de indruk gewekt dat veel ziekenhuizen hun SEH zullen kwijt raken. “Alleen in stedelijk gebied, met veel ziekenhuizen relatief dicht bij elkaar, kan het zijn dat niet meer ieder ziekenhuis spoedzorg aanbiedt. Maar ook dan is de goede en snelle bereikbaarheid van spoedzorg in alle gevallen gewaarborgd.”

'Verbrokkeld en onvolledig'

Lensink begrijpt de onrust die is ontstaan, maar wijt deze ten dele aan het feit dat informatie “verbrokkeld en onvolledig” naar buiten is gekomen.”Zorgverzekeraars willen de spoedeisende zorg niet slechter, maar juist beter maken”, stelt Lensink. “En het gaat ook niet om een bezuinigingsoperatie. We verwachten wel dat het op termijn besparingen kan opleveren, juist doordat de kwaliteit van zorg verbetert.”

Lensink wijst er ook op dat de plannen voor concentratie van zorg geen soloactie van de zorgverzekeraars zijn. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zijn in het hoofdlijnenakkoord van 2011 overeen gekomen werk te maken van concentratie en spreiding van zorg, zolang dit de kwaliteit en doelmatigheid ten goede komt. Zorgverzekeraars bespreken nu overal in Nederland met ziekenhuizen en andere betrokken partijen hun ideeën over de concentratie van de complexe spoedzorg. De plannen hebben nog nergens een definitief karakter.

Zorgvuldig

“Wij realiseren ons dat concentratie ingrijpende gevolgen kan hebben voor afzonderlijke ziekenhuizen, maar wij zetten de kwaliteit van de zorg voorop”, aldus Lensink.  “Zorgverzekeraars kiezen daarbij voor een zorgvuldige aanpak. Ze zijn onlangs per regio gesprekken gestart met ziekenhuizen om tot een gezamenlijk plan te komen om de kwaliteit van de spoedzorg in de regio te verbeteren. We staan dus aan het begin van een proces, dat ongetwijfeld nog tijd zal vragen.”

Profielen

Door complexe spoedeisende zorg te concentreren ontstaan er verschillende profielen van spoedeisende zorgposten. De profielen lopen uiteen van basis SEH’s tot complete SEH’s met alle bijbehorende voorzieningen, met of zonder vormen van complexe zorg. Ook wordt de samenwerking met huisartsenposten (HAP’s), die ook nu al veel spoedeisende zorg bieden, meegenomen om te voorkomen dat onnodig beroep moet worden gedaan op ziekenhuiszorg.

Verschillen

Volgens ZN zijn veel mensen van oudsher gewend om automatisch naar het ziekenhuis dichtbij te gaan als ze zorg nodig hebben. Deze praktijk is al aan het veranderen, constateert ZN, en dat zal alleen maar sterker worden. “We weten allemaal dat de zorg in ons land over het algemeen goed is, maar dat er wel verschillen zijn. Zorgverzekeraars willen die verschillen zichtbaar maken en vervolgens de beste zorg voor hun verzekerden inkopen. Dat is misschien even wennen, maar dat is wel de toekomst, ook voor complexe spoedzorg”, zegt Lensink.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

20 februari 2014

Dit is geen slecht nieuws. Maar het wordt pas goed nieuws op het moment dat ZN twee profielen voor de SEH omarmt: voor alleen superspoedeisende hulp (acuut hartfalen, beroertes en ernstige interne bloedingen) en voor volledige SEH. Die dan dus beiden 24/7 open zijn.

Zoals de plannen nu lijken te zijn, heeft ZN twee andere profielen voor ogen: beperkte SEH gedurende de daguren, en volledige SEH 24/7. Dat is een wezenlijk verschil.

Daarbij zij opgemerkt dat met de twee eerstgenoemde soorten SEH niet alle ziekenhuizen een (soort) SEH hoeven te behouden. Kostenbesparing is dus mogelijk, als ziekenhuizen dicht bij elkaar liggen.

Wel moet vanaf in principe elk punt in Nederland, de Waddeneilanden helaas uitgezonderd, binnen 45 minuten na melding bij de alarmcentrale er intramurale behandeling zijn gestart bij superspoedeisende aandoeningen.

Zie voor het hele verhaal en de uitwerking van het boven aangestipte plan de aankomende versie 2.0 van de pagina Zorgconcentratie, op http://bit.ly/1jj2ogI (eigen site).

Bensdorp

21 februari 2014

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) probeert het beeld van de zorgverzekeraar als olifant in de porseleinkast te nuanceren bij de discussie rondom de concentratie van de spoedeisende hulp, zie ook http://bit.ly/MGXi04

Zonder concrete uitgewerkte plannen voor de verschillende regio's hoe om te gaan met de veranderende patiëntstromen binnen de regio als gevolg van de herinrichting van de spoedzorg en hoe dit de gehele organisatie van zowel de eerste- en tweedelijnszorg raakt is dit niet meer dan een charme offensief van ZN.

S.Schat

21 februari 2014

Goede zaak voor een zo zorgvuldig mogelijke verlening van patiëntenzorg, een bereikbare SEH is heel wat waard. In de loop der jaren heeft de dienstdoend huisarts zowel overdag en behoorlijk in avonddiensten en weekenddiensten behoorlijk aan taak ingeleverd wat de spoedeisende hulpverlening betreft. Juist op het platteland is dit door de som van aanrijtijden van de huisartsenpost en de ambulance een reëel probleem voor goede op-tijd-dienstverlening geworden. In de oude situatie was de huisarts, ook op het platteland, verplicht binnen 10 - 15 minuten ter plekke te zijn om de allereerste hulp te kunnen verlenen aan de acute patiënt. Merkwaardig dat deze verplichting, dan wel de mogelijkheid destijds met de stille trom is verlaten en daarmee deze bijkomende kwaliteit van de zorgverlening lijkt te zijn geschaad. Het zou een goede zaak zijn deze zaak niet alleen onder de aandacht te brengen, maar de goed functionerende situatie van "vroeger" snel te herstellen. Dat voorkomt schade en "ongelukken" door te laat aanwezige hulpverlening.

de Weerd

21 februari 2014

Dhr Conijn, samen met vele anderen, weet blijkbaar helemaal niets van geneeskunde, laat staan acute medische zorg. Een patient meldt zich meestal niet met een diagnose maar met een symptoom. Borstpijn, buikpijn, onwelwording etc etc. De eerste taak voor de zorgprofessionals op een SEH is om tot een diagnose te komen, en daar zijn soms eerst nog eens de nodige scans, lab-bepalingen etc voor nodig. Daarna volgt pas de bijpassende behandeling. Een patient meldt zich niet met een onbloedig CVA, maar met een (complex aan) symptomen, die bij de ene patient wel blijkt te berusten op een onbloedig CVA en bij de andere niet. Het zou toch absurd zijn dat als de diagnose onbloedig CVA op een SEH wordt gesteld, dat dan de patient weer in de ambulance geladen moet worden om in een ander ziekenhuis zijn spuitje trombolyticum te krijgen. En acuut hartfalen? Zelfde verhaal, maar ik denk dat hier het acute myocardinfarct (STEMI) wordt bedoeld. Maar deze patienten worden al lang prehospitaal dmv een ECG getriageerd en naar het meest nabije cardiologische interventiecentrum gebracht voor een PCI. En naast de drie genoemde `superspoedeisende' diagnoses kan ik er nog wel een paar meer noemen trouwens. En voor vrijwel al die ziektebeelden geldt dat de diagnose pas na het nodige medische onderzoek op de SEH wordt gesteld. Concentratie van acute medische zorg is uiteindelijk maar op een beperkt aantal acute levensbedreigende ziektebeelden mogelijk (en verstandig). En dat zijn die ziektebeelden waarbij de diagnose makkelijk te stellen is. Het acute myocardinfarct (STEMI) en multitrauma zijn daar voorbeelden van. Maar die zijn al geconcentreerd. Thoracale aortadissectie, mechanische complicaties van het (subacute) myocardinfarct, gebarsten abdominaal aneurysma en wellicht nog enkele andere zouden ook meteen naar een (cardio) chirurgisch centrum moeten, maar helaas zijn die diagnoses meestal prehospitaal niet te stellen.

ANH Jansen

22 februari 2014

@de weerd slaat de spijker op de kop. Van de Ambulance broeders en zusters wordt door de verzekeraars wonderen verwacht. SEH wordt een al even uitgehold en leeg begrip als bijvoorbeeld de Apotheek als het aan de verzekeraars ligt. ZN en ZN-leden zetten met dit persbericht iedere leek op het verkeerde been en lijken er nog mee weg te komen ook door de incompetentie van ambtenaren en politici in dit land.

SEH mag alleen worden gebruikt als het voldoet aan specifieke inrichtingseisen, ruimten en beschikbaarheid van achterliggende apparatuur op hetzelfde terrein en binnen handbereik.

Zo ook met Apotheek. Beperk het gebruik voor die ruimten en diensten die voldoen aan de Klassieke Apotheek, tot 2012 de benchmark van nota bene de NZa zelf.

Voldoet die ruimte en dienst niet aan de gestelde criteria dan mag die ruimte of dienst niet SEH of Apotheek heten, maar koekenbakker, afhaaldienst, kijkdoos, doorgeefluik, prebegrafenisonderneming of wat dan ook.

Dan weten de Ambulances direct waar zij naar toe moeten.

En laat de verzekeraars dan maar eens met elkaar concurreren.

Als allen hetzelfde aanbod bieden aan verplicht verzekerden wat is dan nog het nut van de tussenlaag private verzekeraars?

Petje af voor de PR afdeling van ZN en ZN-leden. Wat een spindoctors werken daar en wat een framingskunstenaars. Daar kunnen alle koepels nog heel wat van leren. We worden zo van tafel gespeeld.

DGo

24 februari 2014

Wanneer de zorgverzekeraars nu eens de benadering op basis van de patiëntenadherentie laten vallen en met deskundigen het vraagstuk vanuit de inhoud zouden benaderen, dan waren we al een stuk verder.

Top