ACTUEEL

Pgb krijgt ook plek in Zorgverzekeringswet

Het persoonsgebonden budget wordt deels verankerd in de Zorgverzekeringswet. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS hebben dit dinsdag in de brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Als de plannen doorgaan bieden zorgverzekeraars per 1 januari 2015 de mogelijkheid tot een zogenaamd Zvw-pgb. Dit Zvw-pgb is bedoeld voor mensen die aanspraak maken op verpleging en verzorging die vanuit de AWBZ wordt overgeheveld, ook wel wijkverpleging genoemd. Het kabinet wil op de langdurige zorg bezuinigen en is van plan per 1 januari 2015 de persoonlijke verzorging en verpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars.

Doorbraak

VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd. De partijen zijn afgelopen week tot afspraken gekomen, schrijven de bewindslieden. Per Saldo spreekt van een “doorbraak”. “Ruim 50.000 mensen kunnen opgelucht ademhalen, zij houden het pgb en worden straks niet afhankelijk van thuiszorgorganisaties”, meldt Per Saldo in een reactie op haar website.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor het Zvw-pgb dienen cliënten aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Daarbij gelden de bestaande criteria voor het pgb zoals nu geregeld in de AWBZ, zoals zorg die 24-uur per dag direct beschikbaar moet zijn in de nabijheid of op afroep. Bovendien moet de verzekerde, vergelijkbaar met de WLZ en de Wmo 2015, een budgetplan indienen met de onderbouwing van zijn aanvraag. De bewindspersonen benadrukken dat het bij de Zvw niet om strengere eisen gaat, maar dat voor alle wetten vergelijkbare verantwoordings- en kwaliteitseisen gelden. "De in de AWBZ ingezette lijn wordt voorgezet in de WLZ. Ook in de WMO2015 en Jeugdwet gelden scherpere toelatingseisen", aldus de bewindspersonen.

Overgangsregeling

Door onder de AWBZ aangescherpte weigeringsgronden en voorwaarden vervalt voor een groep huidige pgb-gebruikers straks de aanspraak op een pgb. Voor verzekerden die vanaf 1 januari 2015 niet meer in aanmerking komen voor een Zvw-pgb hebben VWS, ZN en PerSaldo afspraken gemaakt voor een overgangsperiode. Zo mogen verzekerden die op 31 december 2014 een geldige indicatie hebben voor verpleging en verzorging en die zorg inkopen met een pgb, zo lang de indicatie geldt, maar uiterlijk tot en met 31 december 2015, hun zorg voortzetten met een Zvw-pgb. “In 2015 zal duidelijk worden of de verzekerde na de overgangsperiode ook nog in aanmerking komt voor een Zvw-pgb onder de voorwaarden die op basis van de gemaakte afspraken onder de Zvw gelden”, schrijven de bewindspersonen. “Door de afgesproken overgangsperiode heeft de verzekerde tijd om zich voor te bereiden, mocht hij zijn zorg in de toekomst niet met een Zvw-pgb kunnen voortzetten.”

Pgb's

Waar de verpleging en verzorging naar de Zvw verhuist, wordt de AWBZ verder overgeheveld naar Wmo, Jeugdwet en  Wlz. Ook in deze drie domeinen kan straks een pgb worden aangewend.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges

25 maart 2014

Knap werk van Per Saldo. Prima belangenbehartiger

De Bruin

5 april 2014

Dit nieuwe Zvw-pgb is echt te idioot voor woorden! De zorgverzekeraars mogen heel veel zelf bepalen in hun polissen, zoals:

- Tarieven
- Alle kwaliteitseisen die ze passend vinden
- Dat de zorg niet mag starten, voordat de
zorgverzekeraar de zorgovereenkomst tussen
budgethouder en zorgverlener heeft goedgekeurd

Deze eisen kunnen jaarlijks wisselen, dus ook al krijgt iemand een pgb bij een zorgverzekeraar, het jaar daarop kan het zo zijn dat hij niet aan de eisen voldoet of met het nieuwe budget niet rond komt.
Overstappen kan, maar dan moet bij de nieuwe zorgverzekeraar opnieuw een pgb aangevraagd worden en misschien moeten ook nog alle zorgovereenkomsten goedgekeurd worden vóór 1 januari, anders heeft de budgethouder geen zorg meer. Of hij moet 'even' naar ZiN. Maar hoe dan ook is de kans groot dat zorgverleners niet (of te laat) betaald worden.
Ook vakantiekrachten en invallers bij langdurige ziekte kunnen pas beginnen wanneer de zorgovereenkomsten zijn goedgekeurd, dus dan is de vakantie wellicht al grotendeels voorbij.
Hoe dan ook, er komt grote onzekerheid, waardoor budgethouders zonder zorg komen te zitten en (potentiële) zorgverleners ander werk gaan zoeken. Tegen dit plan zou zeer hard geprotesteerd moeten worden!!!

Top