HRM

Schaarse expertise bemoeilijkt zorginkoop gemeenten

Schaarse expertise bemoeilijkt zorginkoop gemeenten

Gemeenten hebben bij de inkoop van zorg in meerderheid gekozen voor kortlopende contracten tot maximaal een jaar. Ook moeten deze contracten voor een deel nog worden 'ingeregeld'. Daardoor groeit de druk op het toch al schaarse potentieel van inkoopexpertise.

Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en Ontwikkelingen op de inkoop arbeidsmarkt 2014’ van Yacht. De detacheerder constateert dat de vraag naar inkoopprofessionals bij gemeenten onverkort doorzet. Door de decentralisatie is het inkoopvolume, het aantal leveranciers, het aantal contracten en de complexiteit van de inkoopfunctie bij de gemeenten sterk gegroeid. Als gevolg van de nieuwe zorgtaken en de daarbij horende zorginkoop groeide in 2014 het aantal vacatures voor zorginkopers met 24 procent tot ruim 7000. In 2015 zal de transitie van het sociaal domein de vraag naar inkoopprofessionals verder opstuwen, zo verwacht Yacht.

Aanbesteden

De behoefte aan zorginkoopexpertise wordt verder aangejaagd door de grote hoeveelheid onderhanden werk. Als gevolg van de korte aanloopperiode bij de transitie moeten veel gemeenten de reeds gesloten contracten nog goed inregelen, hetgeen specifieke expertise vergt. Daarnaast hebben gemeenten gekozen voor kortlopende contracten van een half jaar tot maximaal een jaar.

De keuze voor kortlopende contracten is begrijpelijk, stelt Hilbrand van der Kooi, competence director bij Yacht. "Gemeenten hebben er primair voor gekozen om de continuïteit van de zorg voor de burger op korte termijn te waarborgen", aldus Van der Kooi. Dit betekent echter wel dat gemeenten nog dit jaar opnieuw de handen vol krijgen aan de onderhandelingen met zorgaanbieders.

Talent

Tezelfdertijd is er nog altijd sprake van schaarste aan gespecialiseerde zorginkopers, constateert Yacht. Vooralsnog zit die expertise vooral bij zorgverzekeraars. Door bezuinigingen op personeel en vacaturestops is de in- en doorstroom van inkooptalent binnen de overheid de laatste jaren juist gestagneerd, stelt Yacht. “Lokale overheden mogen meer structurele aandacht geven in het oplossen van de schaarste aan inkoop professionals en ruimte geven aan instroom en ontwikkeling”, vindt Van der Kooi. Ook ziet Van der Kooi meer mogelijkheden voor samenwerking tussen overheden. Hij verwacht daarnaast dat gemeenten vaker gebruik zullen gaan makenb van de diensten van ervaren externe inkopers, die als zzp-er opereren. Toch denkt Van der Kooi dat gemeenten op termijn nieuw talent aan zich zullen weten te binden. "Met de veranderende behoefte aan kennis en competenties op het gebied vann zorginkoop wordt de lokale overheid een interessantere werkgever voor inkooptalent dat invulling wil geven aan zijn of haar carrière ontwikkeling”, aldus Van der Kooi.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

9 januari 2015

het is triest dat niet de wensen en behoeften van individuele zorgafhankelijken bepalend zijn voor de 'inkoop' van zorg, maar het macrobudget van de gemeenten, die centraal zorg inkopen. ik hoop nog steeds dat er gemeenten opstaan, die een andere weg zoeken, met behulp van PGB's en systemen van zorgcheques, bijvoorbeeld, cliënten en patiënten (meer) mogelijkheden geven de regie te (blijven) voeren over hun leven en de zorg die ze daarbij nodig hebben. zodat dat laatste niet opnieuw een privilege wordt van degenen, die zelf voldoende middelen hebben.

Top