HRM

Voorlopers in negen regio's sluiten Zorgpact

Voorlopers in negen regio's sluiten Zorgpact

In negen regio's in Nederland hebben organisaties in zorg, onderwijs en overheid een Zorgpact afgesloten. De betrokken organisaties hebben afgesproken om samen te werken en van elkaar te leren, om zodoende de arbeidsmarkt en daarmee de zorg in de regio beter te maken. Dit is de stand van zaken na bijna een jaar Zorgpact.

Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, vertelde dit tijdens een bijeenkomst in Den Haag over het Zorgpact en voorloper het Techniekpact. Hij zorgt ervoor dat bestuurders uit zorg, onderwijs en lokale overheden met elkaar in contact en in gesprek gaan. De negen regio’s die inmiddels meedoen, zijn Noord; IJssel-Vecht; Midden- en Zuid-Gelderland; Midden-Nederland; Groot-Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord; Kennemerland, Amstelland en Meerlanden; Eindhoven-de Kempen en Limburg. De regio's hebben doelen geformuleerd die ze door middel van concrete activiteiten willen uitvoeren.

De ambitie van Zorgpact Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord, bijvoorbeeld, is een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt, innovatie stimuleren en slim gebruik maken van nieuwe technologie. Werkgevers in zorg en welzijn aangesloten bij SIGRA, onderwijsinstellingen van vmbo tot wo, academies en gemeenten ondernemen actie op diverse terreinen. Zo willen zij klassen MBO-V en HBO-V opleiden voor ziekenhuizen, ggz, langdurige zorg en wijkzorg. Ook willen ze toekomstige zorgprofessionals voorbereiden op de regierol van burger, nieuwe technologie, samenwerking met informele zorg en het verschuiven van zorg naar thuis en eerste lijn.

Gouden driehoek

Het Zorgpact is in juli 2015 van start gegaan, met als doel het onderwijs beter af te stemmen op de ontwikkelingen in de zorg. "Ik kreeg als opdracht mee om ervoor te zorgen dat de regio’s aan de slag gingen voor de toekomst", zegt Doekle Terpstra. Samen met zijn collega’s bij het Zorgpact faciliteert hij de samenwerkingsverbanden in de zogeheten gouden driehoek; onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheden. "We moeten niet alleen kijken naar de veranderingen in het sociale domein, maar ook de invloed van zorgtechnologie. De ziekenhuismedewerker van nu is niet die van morgen."

Terpstra is weliswaar benoemd als aanjager door de ministeries van VWS en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), maar hij legt niets op. Hij vervult naar eigen zeggen "een faciliterende rol", door organisaties en koplopers bij elkaar te brengen om van elkaar te leren. "Als ze niet willen, dan is dat jammer voor hem maar dan houdt het op." Organisaties die wel willen samenwerken, wijst hij op het Regionaal Investeringsfonds (RIF), een subsidie van OCW met als doel om mbo-studenten "voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en –methoden".

Inmiddels hebben meerdere zorgorganisaties de subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. Zo heeft het Summa College in Eindhoven 1,2 miljoen euro subsidie ontvangen voor het project Samen Slim Zorgen Thuis, waarmee het zich richt op technische hulpmiddelen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Summa College neemt deel aan het Zorgpact Eindhoven-de Kempen, samen met onder andere Vitalis Woonzorg Groep, thuiszorgorganisatie Zuidzorg en gehandicaptenzorginstellingen Lunet zorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

24 juni 2016

Aanjager Terpstra doet goed werk en brengt partijen tot samenwerken. In dit bericht staat echter een storende tekst " klassen MBOV en HBOV opleiden voor" zorgbranches. Als de inzet van deze subsidie hiervoor dient moet gesteld worden dat hiermee geen vernieuwing in de patiëntenzorg wordt beoogd, geen moderne brede beroepsuitoefening, maar wordt "oude" funktieuitoefening herhaald. Verpleegkundigen worden voor zorgverlening aan patiënten opgeleid en niet als branche-medewerker. Het branchelandschap verandert snel: generalistische zorg aan huis is booming, zelfsturing is hot, wijkverpleegkundigen indiceren zelf en zijn declaratiebevoegd, specialistische zorg nadert de eerste lijn en dit betekent sterk verminderde klinische zorg. Verpleegkundig specialisten en geprofileerde verpleegkundigen werken nauw samen in de zorgketens met generalistisch opgeleide verpleegkundigen op mbo- of bachelorniveau. Ik hoop dat voornoemd citaat anders bedoeld zal zijn, anders is het zonde van de inspanningen als aanjager en de inzet van subsidiemiddelen.

Top