Finance

V&VN in verweer tegen nieuw 'afvinklijstje' wijkverpleging

V&VN in verweer tegen nieuw 'afvinklijstje' wijkverpleging

De verpleegkundige beroepsvereniging V&VN waarschuwt voor groeiende administratieve lasten in de wijkverpleging als gevolg van een nieuw registratiesysteem. Binnen dit systeem moeten verpleegkundigen en verzorgenden hun cliënten straks registreren in zeven verschillende doelgroepen. Onnodig belastend voor professionals, vindt V&VN. Een noodzakelijke eerste stap, zegt ZN.

“Een nieuw vinklijstje is geboren”, reageert Anne Marie Vaalburg, adviseur bij V&VN. “Door dit beleid zal de registratielast voor verpleegkundigen toenemen.”  

V&VN ontwikkelt momenteel samen met Actiz, BTN, NPCF, NWG, NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zorgprofielen voor de wijkverpleging. Deze profielen moeten uiteindelijk de basis vormen voor het nieuwe bekostigingssysteem voor de wijkverpleging. Hierbij tellen niet langer uren en prestaties, maar zorgprofielen. Dit moet oneigenlijke productieprikkels de kop indrukken en meer ruimte geven aan uitkomsten van zorg. Een nevendoel daarbij is het verminderen van de registratielast.

Volgens V&VN dreigt het omgekeerde te gebeuren. Zorgverzekeraars willen dat verpleegkundigen en verzorgenden hun cliënten straks registreren op basis van zeven verschillende, door de verzekeraars zelf ontwikkelde doelgroepen. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen bij iedere nieuwe patiënt apart moeten gaan aangeven tot welke doelgroep hij of zij behoort, hetgeen extra administratie meebrengt.

Nietszeggend

Naast bureaucratisch is de beoogde doelgroepenregistratie volgens V&VN ook onzinnig, aangezien het niets zegt over de benodigde inzet van zorg en de bijbehorende kosten. Als voorbeeld noemt V&VN de doelgroep dementie. De complexiteit en hoeveelheid zorg zijn van tal van factoren afhankelijk, die per individuele cliënt verschillen, zoals het stadium van de ziekte, de aanwezigheid van een partner en het verloop van het ziekteproces.

Noodzakelijk

In een reactie laat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weten onnodige administratieve lasten voor te willen zijn. Maar doelgroepenregistratie is volgens ZN een noodzakelijke tussenstap is op weg naar nieuwe zorgprofielen. “De ervaring – ook in andere sectoren, zoals de ggz – leert dat die profielen er niet van de ene op de andere dag zijn”, zegt woordvoerder Loek Cabou. “Het kan vaak meerdere jaren duren voordat ze echt kunnen worden geïmplementeerd en een goede basis vormen voor de zorginkoop.  In aanloop naar de nieuwe bekostiging en het werken met die profielen willen verzekeraars een stap kunnen zetten die nodig is om goede zorg voor hun verzekerden te kunnen inkopen. De doelgroepindeling is dus een eerste aanzet tot het werken met zorgprofielen én een resultaatgerichte financiering.”

Aantoonbaar

Dat wijkverpleegkundigen in dit proces een centrale toebedeeld krijgen, ligt volgens Cabou voor de hand. “We willen dit zo eenvoudig mogelijk invoeren en registreren, waarbij het zorgplan en de evaluaties van de wijkverpleegkundige leidend moeten zijn. Hierbij dichten wij de wijkverpleegkundige een belangrijke inhoudelijke en professionele rol toe. Wijkverpleegkundigen krijgen hiermee de kans de meerwaarde van het wijkverpleegkundig en professionele handelen aantoonbaar te maken: in kwaliteit, resultaat en kosten. En dan kan men in de eerste lijn niet zonder die professional, die wij zien als partners en belangenbehartigers voor onze klanten!”

Als de verzekeraars de huidige plannen toch doorzetten wil V&VN dat tenminste goed onderzocht wordt hoe groot de impact van de extra registratie op het werk van verpleegkundigen en verzorgenden is.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

1 augustus 2016

Willen die verzekerden zich wel in groepen laten indelen? Volgens mij moet de stem van de burger/verzekerden steviger doorklinken in dit soort ontwikkelingen. Willen we niet gewoon 'maatwerk'? Daar past geen doelgroepindeling bij.

Edo Paardekooper Overman

2 augustus 2016

Uhh... Zorgverzekeraars hebben geen 'klanten'.. ; dan gingen deze verzekerden wel elders 'winkelen'! En, zorgverleners zijn niet de 'belangenbehartigers' van deze verzekerden. Dat zijn namelijk de georganiseerde patiënten- en cliëntenorganisaties en de georganiseerde medezeggenschap bij de zorgverzekeraars!.... Duhh!

Top