HRM

Brancheverenigingen VVT sluiten personeelspact

BTN en ActiZ lanceren binnenkort het Personeelspact Ouderenzorg. Dit pact moet ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende zorgmedewerkers opgeleid en omgeschoold worden om zo goede en liefdevolle zorg te verlenen die ouderen thuis of in het verpleeghuis nodig hebben.

Het Personeelspact Ouderenzorg zal bestaan uit concrete projecten en initiatieven die gezamenlijk door de betrokken partijen worden uitgewerkt. Bijzondere aandacht is er voor het intensiveren van de samenwerking met het onderwijs. Een onderdeel hiervan is het aanbieden van verkorte opleidingen ouderenzorg. Hierbij wordt gesproken over mogelijke in-service opleidingen.

Ook willen ActiZ en BTN -gezien de zorgbehoefte van mensen met een niet-westerse achtergrond- de instroom van migranten in de zorg stimuleren door het opleiden van verpleegkundigen in of uit het buitenland.

Imago

ActiZ en BTN willen in het kader van het personeelspact extra aandacht vragen voor de positie van ZZP-ers. Daarnaast willen de brancheverenigingen vaste banen met een grotere contractsomvang in combinatie met een flexibele inzet stimuleren. Daarbij richten ActiZ en BTN zich ondermeer op technologische innovaties die een bijdrage kunnen leveren bij het arbeidsmarktvraagstuk. Daarnaast willen de brancheverenigingen het imago van de sector verbeteren met specifieke programma’s en campagnes, zoals ‘Daar zit meer achter’.

Het personeelspact heeft een extra zet in de rug gekregen door de plannen van verschillende politieke partijen. Hierin geven ze aan bereid te zijn extra budget in de ouderenzorg te investeren. Dit geld is hard nodig om de benodigde extra medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg op te leiden en in dienst te kunnen nemen.

Structurele problemen

Maar het Personeelspact Ouderenzorg wil ook een antwoord geven op langlopende, structurele problemen. Op dit moment hebben zorgorganisaties door de krapte op de arbeidsmarkt al ruim 8.000 openstaande vacatures. Zij verwachten dat dit aantal in 2017 oploopt naar 10.000 vacatures die zij lastig ingevuld krijgen.

Tezelfdertijd neemt het aantal 80+ers snel toe: van 700.000 mensen in 2016 naar 1,4 miljoen in 2025. Gezien het feit dat een deel van deze groep ouderen zorg en ondersteuning nodig heeft, zal de zorgvraag toenemen. Niet alleen in een verpleeghuis, maar ook thuis, onder meer door de wijkverpleging. Dat vraagt om meer medewerkers in de branche, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt door ‘ontgroening’ (minder jongeren die instromen op de arbeidsmarkt) alleen maar toeneemt.

Uitdaging

“We staan voor een enorme uitdaging om voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen en te werven”, zegt voorzitter Guus van Montfort van ActiZ. “De krapte op de arbeidsmarkt is nu al zo groot dat we niet langer moeten wachten. Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief arbeidsmarktplan te komen van alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van VWS, de opleidingen, werkgevers- en werknemersorganisaties. Samen met BTN zijn we alvast begonnen met concrete voorstellen.”

“Staatssecretaris Van Rijn heeft onlangs toegezegd dat er 100 miljoen euro extra beschikbaar komt voor verpleeghuiszorg”, reageert Hans Buijing van BTN. “Het is fijn dat het kabinet inziet dat er geïnvesteerd moet worden in de ouderenzorg, maar dit bedrag is natuurlijk niet voldoende om tegemoet te komen aan het bedrag van 1,9 miljard euro dat niet alleen door ActiZ, maar ook door het Centraal Planbureau is berekend. Wij willen met het Personeelspact Ouderenzorg een stap zetten om ervoor te zorgen dat er in toekomst voldoende medewerkers zijn voor de ouderenzorg in Nederland.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

8 februari 2017

Mooi dat er nu een proactief voornemen ligt, dat niet primair op budget gericht is, maar op de kern van de kwestie. Immers "euro's verplegen niet!". Jammer dat deze branche nog in containertaal over "medewerkers" spreekt en daarmee hun beroepskwalificaties ontwijkt. Immers in "verpleeg-"huizen wordt verpleegd en in de wijk-"verpleging" eveneens. Zoals men eerder oa uit betreffende beroepsprofielen ( 2012 Venvn) kon opmaken was al eerder sprake van een relatieve achterstand op het terrein van kwalitatieve zorgverlening en we zijn nu vijf jaar verder! Ook de discontinuïteit in zorgverlening/aanwezigheid door de vele kleine baantjes ( vroeger onaardig aangeduid met "hypotheekzusters") wordt nu thema. Deze branche is immers geen "werkgelegenheidsproject", maar men "verhuurt" professionele know how en is aan te spreken op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Het accentueren van "welzijnszorg" boven " individuele gezondheidszorg" (wet BIG) is gezien de toenemende complexiteit en zorgehoeften in deze branche voorbij. We zijn benieuwd hoe concreet de uitwerking van de branchevoornemens zullen zijn.

Top