ACTUEEL

Kwaliteitsinstituut ggz akwa gaat dit voorjaar van start

Dit voorjaar nog wordt het eerder aangekondigde nieuwe kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) opgericht, dat de doorontwikkeling van ROM 'nieuwe stijl' ter hand gaat nemen. Bovendien is er inmiddels een naam gekozen: akwa, alliantie kwaliteit in de ggz.

Dit meldt GGZ Nederland, één van de partijen die betrokken is bij de ontwikkeling van akwa. De brancheorganisatie kondigde de oprichting van het kwaliteitsinstituut aan n de zomer van 2017. Het belangrijkste doel van het instituut is de dorontwikkeling van de Routine Outcome Monitoring (ROM), zodat deze “adequaat en effectief” kan worden ingezet. In akwa wordt een deel van de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) ondergebracht.

Achter de schermen wordt sinds januari gewerkt aan de ontwikkeling van akwa. Onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, de nieuwe voorzitter van het beleidsoverleg in de ggz, zijn inmiddels statuten vastgesteld. De komende maanden krijgt het instituut nader vorm, Akwa zal per 1 januari 2019 volledig operationeel zijn.

Professionals en patiënten

Het kwaliteitsinstituut zal onder regie van professionals en patiënten en hun naasten komen te staan. Akwa krijgt een onafhankelijk bestuur en een raad van toezicht bestaande uit de vertegenwoordigende organisaties van professionals, patiënten en hun naasten en zorgaanbieders. Zorgverzekeraars zijn weliswaar betrokken bij akwa, maar krijgen volgens GGZ Nederland geen rol in de besturing van het instituut.

De betrokken partijen hebben geconstateerd dat ROM in principe een nuttige systematiek is om behandelaren, patiënten en zorgverzekeraars inzicht in de effecten van behandelingen te bieden, om zo de kwaliteit van de ggz te verbeteren, maar dat het in de huidige uitvoering "onvoldoende succesvol" is geweest. Daarom zal binnen akwa het gebruik van ROM-uitkomsten in de behandelpraktijk en voor kwaliteitsdoelen grondig worden herzien en omgevormd tot een kwaliteitssystematiek waarvoor een breed draagvlak bestaat.

Akwa en ROM nieuwe stijl worden volgens GGZ Nederland ingericht volgens de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die eind mei 2018 van kracht wordt. Recent heeft het actiecomité StopBenchmarkROM ggz-bestuurders gesommeerd om de aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan de SBG op basis van veronderstelde toestemming, te staken. Het aanleveren en verwerken van persoonsgegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt noemt het actiecomité een onrechtmatige inbreuk op het medisch beroepsgeheim.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top