HRM

Veld eensgezind over afschaffing verdeelsleutel kwaliteitsgelden

Veld eensgezind over afschaffing verdeelsleutel kwaliteitsgelden

Na branchevereniging ActiZ wil ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) af van de huidige verdeelsleutel van de kwaliteitsgelden voor de ouderenzorg. Uit de nieuwste inkoopmonitor langdurige zorg blijkt volgens ActiZ eens te meer dat aanbieders niet met de regeling uit de voeten kunnen. Ruim de helft heeft moeite om aan de vereisten te voldoen; 81 procent hiervan vindt de regeling administratief belastend en 61 procent verwacht problemen bij de verantwoording.

Om te zorgen dat de 2,1 miljard aan extra kwaliteitsgelden op de juiste plek komen, eist de minister dat 85 procent van het geld wordt gebruikt voor het aantrekken van nieuw personeel. De overige 15 procent mag worden ingezet voor innovatie. ActiZ betoogt al geruime tijd dat deze percentages gezien de krapte op de arbeidsmarkt niet realistisch zijn. De beroepsvereniging van zorgfinancials becijferde onlangs dat als gevolg hiervan tot mogelijk veertig procent van de kwaliteitsgelden op de plank zal blijven liggen.  

Ruimte

“Om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, is investeren in personeel niet voldoende”, stelt Margreeth Kasper de Kroon, woordvoerder ActiZ-kerngroep Wonen en Zorg. “Er moet meer ruimte komen om te investeren in andere en innovatieve oplossingen, zoals het opleiden en behoud van personeel of de inzet van technologie. De strikte financiële kaders die door de overheid zijn gesteld staan veel organisaties verbetering van de kwaliteit van zorg in de weg.”

In een brief aan de Tweede Kamer schaart ZN zich achter de roep om meer bestedingsvrijheid. “De krapte op de arbeidsmarkt maakt een andere verdeling noodzakelijk om te komen tot een daadwerkelijke en structurele verbetering van de verpleeghuiszorg”, aldus ActiZ. “Uiteraard moet ook in 2020 veel energie uitgaan naar het aantrekken van nieuwe zorgmedewerkers, maar het is belangrijk dat verpleeghuizen juist ook veel meer ruimte krijgen voor arbeidsbesparende innovatie.”

Kritisch kijken

ZN gaat niet zo ver als ActiZ, dat de minister uitdrukkelijk vraagt om de kwaliteitsgelden toe te voegen aan de reguliere tarieven. De verzekeraars willen vooralsnog alleen in gesprek met de minister. Hoewel ZN positief is over de kwaliteitsplannen van de verpleeghuizen, benadrukt de branchevereniging tezelfdertijd dat de zorgkantoren kritisch kijken naar de besteding van de eerste tranche van 435 miljoen euro. Zorgkantoren letten er met name op dat er geen sprake is van onterechte dubbele financiering, in de vorm van Waardigheid & Trots-middelen. Ook kan er geen sprake zijn van compensatie van extra personeel dat al in 2018 in vaste dienst is aangenomen.

Ingewikkelde exercitie

Deze aandachtspunten maken eens te meer duidelijk dat de verdeling van de kwaliteitsgelden een ingewikkelde bureaucratische exercitie is. Dit is één van de punten die ook uit de inkoopmonitor van ActiZ naar voren komt. Naast de reguliere zorgzwaarte-bekostiging hebben de zorgaanbieders te maken met een kwaliteitsbudget, een ontwikkelbudget, Waardigheid & Trots-middelen en het SectorplanPlus. Daarnaast komen er nog middelen uit het Stagefonds Zorg, subsidieregeling praktijkleren, en een -weinig gebruikte- beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen.

Potjes

Wat Kasper de Kroon betreft is dit precies de reden om de regeling rond de kwaliteitsgelden te vereenvoudigen. “De verantwoording is erg ingewikkeld. Het geld komt nu uit allerlei potjes. Al die geldstromen vragen om aparte plannen, extra administratieve aandacht en een andere verantwoording”, aldus Kasper de Kroon in Zorgvisie. “We moeten daarom oppassen dat het extra geld niet naar projectmanagers, adviseurs en administrateurs gaat. Dat kun je alleen voorkomen als jet het eenvoudiger maakt.”  

Verbetering

De problemen rond de kwaliteitsgelden laten onverlet dat de zorgaanbieders over het algemeen vinden dat het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren is verbeterd. 32 Procent van de aanbieders ziet meer stimulansen voor kwaliteitsverbetering, 27 procent ziet meer ruimte voor meerjarenafspraken en 20 procent ziet minder administratieve lasten. Zelfs in de tarieven ziet 7 procent een verbetering. Wat opvalt is dat geen van de zorgkantoren het maximale NZa-hanteert; de tarieven lopen uiteen van 92 tot 98 procent van het NZa-maximum, waarbij bij de hoogste tarieven niet zelden sprake is van een opslagpercentage voor bewezen kwaliteit.

Lees verder: ‘Kwaliteitsgeld moet niet naar adviseurs en administrateurs’

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

14 februari 2019

Niet verrassend dat nog steeds een meerderheid van de bestuurders van verpleeghuizen niet aan de recent verbindend geworden kwaliteitseisen kan voldoen. Wat lang is scheefgegroeid kan niet op korte termijn recht worden. Echter de gelden die mede op grond van een “nationaal schuldgevoel” zijn vrijgemaakt kunnen dan ook niet in beheer komen van hen die geen passende maatregelen kunnen uitvoeren. En zeker ook niet aan interim en substituut organisaties worden uitgegeven. ActiZ wijst op de interne onmacht en samen met ZN op de administratieve last. Het gekozen adagium van “lerende organisatie” lijkt nu al te moeten wijken voor de onveranderde insufficiëntie in het beheer van de verpleeghuizen. Terzijde in “verpleeg”-huizen werken nog steeds relatief weinig verpleegkundigen en veel verzorgenden IG en andere verzorgenden, helpenden en assisterenden. De kwalitatieve personeelsmix is dus nog niet echt passend bij het label. Een ingezet behandelbeleid moet niet te snel veranderd worden anders dreigt therapie resistentie. Het nog recent gekozen beleid behoort uitgevoerd te worden, zeker daar waar het nu al lukte. De “achterblijvers” moeten extra prikkel krijgen om “goede cijfers” te behalen en niet beloond worden voor gezucht en gesteun over randvoorwaarden.

Top