Finance

NZa eist beter inzicht in kosten ziekenhuizen

NZa eist beter inzicht in kosten ziekenhuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de kostprijzen van ziekenhuizen beter met elkaar kunnen vergelijken. Daarom heeft de zorgautoriteit zijn jaarlijkse kostprijsonderzoek in de medisch-specialistische zorg aangepast. Ziekenhuizen moeten onder meer duidelijker maken welke afdeling welke kosten heeft gemaakt. Uiteindelijk moet de NZa hierdoor beter de maximale tarieven voor zorg kunnen vaststellen.

Gewoonlijk vraagt de NZa de aanbieders van medisch-specialistische zorg ieder jaar naar de kosten die ze in het jaar daarvoor hebben gemaakt. Zo bepaalt de zorgautoriteit de maximum tarieven die zij voor zorg vaststelt. In 2018 heeft de NZa van het kostprijsonderzoek afgezien. In plaats daarvan werd het jaar werd gebruikt om – samen met zorgaanbieders – de opzet van het onderzoek te verbeteren. Dit heeft geleid tot extra richtlijnen voor de manier waarop de ziekenhuizen hun kosten bereken en voor de manier waarop zij deze presenteren aan de NZa.

Kosten toeschrijven naar afdelingen

In het nieuwe kostprijsonderzoek moeten de ziekenhuizen hun kosten zoveel als mogelijk direct toeschrijven aan afdelingen. Kosten die niet direct zijn toe te wijzen aan afdelingen moeten volgens vaste verdeelsleutels worden verdeeld  over de afdelingen. Ook de honoraria van medisch specialisten moeten worden toegeschreven aan de bijbehorende afdelingen. Zogeheten 'zwevende verrichtingen', zorgactiviteiten die geen onderdeel zijn van het profiel van een zorgproduct, worden uitgesloten van de kostprijsberekening. De zorgautoriteit benadrukt dat het niet is toegestaan om NZa-tarieven te gebruiken om kosten te verdelen over afdelingen.

Verder worden ziekenhuizen verplicht om extra informatie aanleveren over de incidentele kosten en baten in 2018. Ook moeten de zorginstellingen laten zien welke verdeelsleutels ze hebben gebruikt om honorariumkosten van medisch specialisten te verdelen per zorgproductgroep. Bij zorgproductgroepen waar een onlogisch hoog percentage van de aangeleverde kostencategorieën leeg is, zijn ziekenhuizen verplicht om dit toe te lichten. Bij bepaalde zorgproductgroepen is het bijvoorbeeld logisch zijn dat er geen kosten voor kunst- en hulpmiddelen worden gemaakt, licht de zorgautoriteit toe.

Accountantsverslag

Het accountantsverslag dat zorginstellingen moeten meesturen is vereenvoudigd. De NZa vraagt de accountant de totale kosten en de aantallen te bekijken. Sluiten de in de kostprijsberekening gebruikte kosten aan bij de jaarrekening en sluiten de aangeleverde aantallen aan bij de productieregistratie?, zo wil de zorgautoriteit weten.

Tot slot heeft de NZa de indelingen van de kostencategorieën in het kostprijsonderzoek gewijzigd op basis van de impact op de integrale kostprijs. De bovenste categorie, met de meeste impact, wordt gevormd door de personeelskosten MSB, gevolgd door personeelskosten medisch specialisten in loondienst en overige personeelskosten.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

28 mei 2019

De NZa heeft als enige in Nederland inzicht in alle prijzen per DBC. Winst er bij optellen en klaar is Kees. Met een weekje rekenen is er dus volstrekte transparantie van het kostenniveau van alle ziekenhuizen.

Peter Hoppener

29 mei 2019

Als het over de integrale kostprijs per behandeling gaat, dan is er nog wel wat rekenwerk te doen. Ik vraag mij af wat het effect gaat zijn op de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Zoals in elke markt is bekendheid met kostprijzen een troef in handen van de inkopende partij.

Bram

17 juli 2019

Als het alleen om de totale kosten van de ziekenhuissector gaat, zou je op de jaarverslagen kunnen afgaan. Maar hier gaat het inderdaad, zoals Peter Hoppener zegt, over de kostprijs per behandeling.
Naar het schijnt onderhandelen ziekenhuizen en verzekeraars nu vooral over totaalbedragen, waarna deze verdeeld worden over de verrichtingen. Dit verklaart bepaalde verschillen tussen de ziekenhuizen in hun tarieven per verrichting. De (maximum)tarieven zijn bijvoorbeeld van belang voor patiënten die hun eigen risico moeten aanspreken.
Zoals in het artikel staat, wil de NZa maximumtarieven baseren op de kostprijzen. Dit was eerder ook al een uitgangspunt bij de onderhandelingen tussen verzekeraars en ziekenhuizen, alleen zou het inzicht in de kostprijzen beter moeten worden. Dit lijkt me goed, dan wordt er immers betaald voor wat er geleverd wordt en maken alle zorginstellingen en afdelingen evenveel kans op goede inkomsten. Al is natuurlijk de vraag hoe het in de praktijk uitpakt. Maar het gaat hierbij denk ik vooral om een eventuele verschuiving tussen de verschillende verrichtingen.

Top