BLOG

Met reces

Met reces

De Tweede Kamer is met reces. Nu geeft het begrip reces nogal eens misverstanden. Reces wil bijvoorbeeld niet zeggen dat je op vakantie bent. Mijn ervaring is dat desondanks in de buitenwereld wel dat beeld bestaat.

Misverstand

Niet voor niets dat de NRC kort geleden ook navraag bij de fracties heeft gedaan of Kamerleden wel echt door bleven werken in het reces. Met deze column hoop ik het misverstand dat reces en vakantie identiek zijn te hebben rechtgezet. Het schrijven van deze column is dus geen vakantie werk. In de recesperiode lopen de politieke werkzaamheden sterk terug. Overigens deze constatering zal dit jaar niet gedeeld worden door de financiële woordvoerders in de Kamer.

Politieke activiteit

Traditiegetrouw wordt vlak voor de recesperiode de politieke activiteit sterk opgevoerd. In de week voor het reces heeft de Kamer over meer dan 500! moties gestemd om maar eens wat  te noemen. In al die politieke drukte kwam de minister van VWS met het langverwachte bestuursakkoord. Overigens uitstekend door Rob Scheerder in zijn column van 26 juli becommentarieerd. Na het reces zullen we hier in de Kamer verder over praten. Zo langzamerhand doet zich overigens wel de vraag voor wanneer de minister wil erkennen dat de uitgangspunten waarop het stelsel is gebaseerd een hoog theoretisch gehalte hebben en geen recht doen aan de werkelijkheid van de zorg. Als iets een uiting van het “stuck in the middle”is, dan wel dit bestuursakkoord. Uiteindelijk gaat het weer over een inspanningsverplichting en daarmee blijft onhelder wie uiteindelijk voor het resultaat  verantwoordelijk is.

Stelseldiscussie

Bij de stelseldiscussie gaat het over beleid. Of zoals wel eens eerder is opgemerkt;van het stelsel wordt niemand beter. De echte zorg vindt plaats in de spreekkamer en aan het bed. De afgelopen weken is weer eens gebleken dat zorg mensenwerk is. Dat de kwaliteit van de zorg vooral bepaald wordt op welke manier artsen en verpleegkundigen samenwerken. Daar verandert geen enkele stelsel wat aan. Naar aanleiding van de gang van zaken in het Maasstad ziekenhuis werd ik gebeld door een actualiteiten rubriek met de vraag waarom de voorzitter van de Raad van Bestuur niet door de overheid was geschorst. Immers de burgemeester van Amsterdam had bij het kinderdagverblijf het Hofnarretje de directeur ook voorlopig uit de functie gezet. Nu naar alle waarschijnlijkheid patiënten waren overleden omdat het ziekenhuis te laat maatregelen had getroffen was daarmee ook niet sprake van een dermate ernstige situatie dat de eindverantwoordelijke moest worden geschorst? En zo ja waarom had de overheid dat nog niet gedaan?

Toezicht en bestuur

Ik heb uitgelegd dat ziekenhuizen private instellingen zijn en dat de Raad van Toezicht gaat over de Raad van Bestuur. Dat de overheid wel kan ingrijpen via de Inspectie,wat overigens daarna ook gebeurde , maar geen voorzitter van de Raad van Bestuur naar huis kan sturen.

Incidenten en onderzoek


Verbazing aan de andere kant van de lijn. Achteraf kan ik daar iets bij indenken. Uiteraard moet er nu een onafhankelijk onderzoek komen. Het is nu te vroeg om te oordelen. Er zijn echter bedrijfstakken waar bij ernstige incidenten de eindverantwoordelijken,totdat duidelijkheid is verkregen, tijdelijk op non actief worden gezet. In de gezondheidszorg zijn we op dat terrein wel erg voorzichtig. Als zaken fout gaan lijkt dat de “afrekening” eerder plaats vindt op geleverde inspanning  dan op  het niet gewenste  resultaat. Na het reces wordt in de Kamer gedebatteerd over  de governance in de zorg. Daar zal wat ons betreft  de gang van zaken in het Maasstadziekenhuis  ook aan de orde komen.

Rol verzekeraar

Tot slot, in één van de dagbladen van de afgelopen week kwam ook de rol van de zorgverzekeraar in het Rotterdamse aan de orde. Volgens de zorgverzekeraar is er geen reden om verzekerden te adviseren naar een ander ziekenhuis te gaan. Merkwaardigerwijs mogen de telefonisten in het callcentrum van de zorgverzekeraar, als verzekerden vragen wat de medewerkende van de zorgverzekeraar zelf zou doen, laten weten zelf niet in het Maasstadziekenhuis opgenomen te willen worden……Over éénduidige informatie gesproken. Na het reces zal ik met de betreffende zorgverzekeraar contact opnemen maar ik ga nu eerst in het reces met vakantie.

Eeke van der Veen
Lid Tweede Kamerfractie van de PvdA sinds 2006. Voorheen algemeen directeur van ZAO Zorgverzekeringen en bestuursvoorzitter van Agis Zorgverzekeringen

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 augustus 2011

Een prettige vakantie toegewenst! U zult het wel verdiend hebben. Eerst al die week met die 500! moties en dan ook nog zo'n drukke recesperiode.

Anoniem

5 augustus 2011

Zilveren Kruis Achmea en het Maasstad Ziekenhuis hebben een speciale band. Niet omdat het Maasstad beter was dan het 500 meter verder gelegen Ikazia (het was juist andersom) maar omdat met het bestuur zaken konden worden gedaan. Zo heeft het Maasstad het aantal bedden teruggebracht. Ja Rotterdammers zijn echt geholpen met Zilveren Kruis Achmea.

Simons

5 augustus 2011

Nu weet ik wat het probleem is: ze werken te hard. En als politici te hard werken hebben ze natuurlijk geen tijd voor het ontwikkelen van een visie. Er valt hun dan ook niets aan te rekenen!

specialist io

14 augustus 2011

Heer van der Veen, het is jammer, maar voor u typisch, om een in de media uitvergroot incident (want dat is r'dam) aan te grijpen om te pleiten voor meer macht vanuit den haag over ziekenhuizen. Alles wat vanuit den haag wordt bepaald, wordt doorgaans slechter. Maar dat is mijn mening. Ik heb een ander idee voor u. Nederland mist een accreditatiesysteem voor ziekenhuiskwaliteit. De VS hebben die al (opgericht door specialisten ism de overheid) sinds decennia en deze gaat oa over allerlei hygiene maatregelen. Deze bestaande accreditatie kan ook internationaal worden uitgevoerd. Zie: http://www.jointcommissioninternational.org/

Top