ACTUEEL

Marktmeester NZa hamert op doelmatigheid

Marktmeester NZa hamert op doelmatigheid

Ziekenhuizen moeten ondoelmatige of suboptimale zorg afstoten. Ook moet er meer diagnostiek in de eerste lijn verricht worden. Dat bepleit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Stand van de Zorgmarkten 2012.

Centraal in de rapportage staat het inperken van de kostengroei. Voor de ziekenhuissector betekent dit volgens de NZa “heldere portfoliokeuzes”. Ziekenhuizen moeten wat de NZa betreft zorg waar ze minder goed in zijn of te weinig doelmatig aanbieden aan anderen overlaten. “Dat is overigens iets anders dan het bestaande palet aan zorg onderling te verdelen over  verschillende aanbieders in de regio”, waarschuwt de NZa. “Afstoten van zorg is niet hetzelfde als zorg via een omweg aanbieden.”

Goedkopere diagnostiek

Ziekenhuizen moeten volgens de NZa ook vaker de medisch-inhoudelijke afweging maken of een behandeling een behandeling nog zinvol is. Daarnaast moeten ziekenhuizen meer zorg overlaten aan eerstelijns aanbieders. “Zorgaanbieders in de eerstelijnszorg kunnen bijvoorbeeld veel meer en goedkoper diagnostiek aanbieden”, stelt de NZa. De marktmeester in de zorg roept in dit verband de zorgverzekeraars op om hier regionaal veel sterker op te sturen. De NZa vindt dat de zorgverzekeraars expliciete afspraken moet maken met de ziekenhuizen over het verminderen van het aantal diagnostiekverrichtingen.

Vervolgbehandeling

Directeur-generaal curatieve zorg Léon van Halder van VWS brak dit voorjaar in Skipr ook al een lans voor het weghalen van diagnostiek uit de ziekenhuizen. Volgens Van Halder diagnosticeren de eerste en tweede lijn evenveel patiënten, alleen kost dit in de eerste lijn 200 miljoen euro tegen 500 miljoen euro in de ziekenhuizen. Bovendien krijgen zeven van de tien patiënten die in het ziekenhuis gediagnosticeerd worden volgens Van Halder een vervolgbehandeling die medisch niet noodzakelijk is.

Afbouwen

In de eigen rol van marktmeester in de zorg wil de NZa zich komend jaar vooral sterk maken voor het afbouwen van verschillende overgangsregelingen. Deze staan volgens de NZa –net als de financiële schotten tussen de verschillende sectoren- substitutie van dure medisch specialistische zorg in de weg. “Om te zorgen dat zorgaanbieders duidelijke portfoliokeuzes maken en substitutie naar de eerstelijnszorg van de grond komt, moeten de huidige overgangsregelingen zo snel als mogelijk afgerond worden”, stelt de NZa. De NZa denkt hierbij ondermeer aan het afbouwen van de aparte honorariumcomponent voor medisch specialisten.

Weektarief

In het kader van de AWBZ wil de NZa af van declareren per uur. Het principe van uurtje-factuurtje leidt er volgens de NZa toe dat er meer zorg geleverd wordt dan nodig is. In plaats hiervan moet er een integraal weektarief komen of bekostiging op basis van zorgzwaarte. “Dit vergroot de druk om zorg doelmatig en flexibel te leveren en om vernieuwingen door te voeren”, zo gelooft de NZa. Wel erkent de NZa dat er bij een budget per week of op basis van zorgzwaarte gevaar van onderbehandeling bestaat.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

9 oktober 2012

Doelmatig betekent hier vooral goedkoper tegen een zo laag mogelijke kwaliteit. Hoeveel ervaren artsen en andere zorgverleners werken er bij de NZa?
Brief van de Minister:

Van deze tachtig personen zijn vier personen werkzaam geweest als verpleegkundige en twee personen als arts. Daarnaast hebben achttien personen gewerkt als beroepsbeoefenaar in de zorg (onder andere fysiotherapeut, apotheker, tandartsassistent, radiodiagnostisch laborant, operatieassistent en psycholoog). Tweeënveertig personen zijn daarnaast in een beleidsfunctie werkzaam geweest in de zorg (onder andere in (academische) ziekenhuizen, GGZ-instellingen, instelling voor gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging en thuiszorg). Veertien personen hebben een opleiding gevolgd tot beroepsbeoefenaar in de zorg zonder daarin werkzaam te zijn geweest (onder andere verpleegkunde, ergotherapie, psycholoog, farmacie).

Dus die bepalen wat doelmatig is....

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

9 oktober 2012

De NZa oppert een heleboel dingen, vaak echter zonder de juiste volgorde aan te houden c.q. zonder eerst de voorwaarden ervoor te scheppen, of zonder rekening te houden met schadelijke neveneffecten.

Zo zou je eerst eerst inzicht moeten hebben in kwaliteit en prijs van ziekenhuizen (= uitkomstfinanciering hebben gerealiseerd) voordat je aan ziekenhuisspecialisatie begint. Anders wordt het gokken welk ziekenhuis het best en het meest kosteneffectief is voor welke klacht.

En niet-noodzakelijke vervolgbehandelingen in de tweede lijn voorkom je door selectieve zorginkoop op basis van prijs en kwaliteit, tezamen met het al bestaande poortwachtersysteem en de basispakketbeperking. Niet door de ziekenhuizen te beperken in hun diagnostiekmogelijkheden. Daar komen ongelukken van.

Verder kunnen de zorgverzekeraars de rol van zorgregisseur maar zeer beperkt waarmaken omdat ze van de NMa niet of nauwelijks mogen samenwerken. De zorgverzekeraars zullen eerst moeten opgaan in één, publieke zorgverzekeraar, of veel verder gaande samenwerking toegestaan moeten worden.

E.Kriek

9 oktober 2012

@Mitrasing: dit vind ik ontluisterende cijfers.
Twee van de tachtig NZa- medewerkers zijn arts.
Dat is 2,5%.
Oftewel: De NZa bestaat uit 97,5% niet-medici.
En die gaan bepalen wat wel of niet doelmatig is?
Ik ben slechts een simpele arts.
Maar ik zou het mij niet durven aanmeten om mij een oordeel te vellen over de doelmatigheid van het bakken van een kaasbroodje door Bakker Bart.
Blijkbaar is de zorg anders, en mag iedereen zomaar wat roepen.

Jop

10 oktober 2012

Neen beste mensen met doelmatigheid wordt bedoeld.

Beter, ineen keer goed!
meer, Daardoor krijgen we meer zorg.
Voor minder, dit kost minder. minder managers, meer handen an bed

Kwaliteit is wat anders daar dienen we de verzorgende op te testen en niks kunners weg uit deze tak van sport.


Zou veel geld sparen en mijn zorg verzekering niet zo duur maken

Top