ACTUEEL

NZa wil ondermaatse zorgkantoren harder aanpakken

NZa wil ondermaatse zorgkantoren harder aanpakken

Zorgkantoren moeten hun controles verbeteren. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar rapport ‘Uitvoering AWBZ 2011’. Met het oog hierop wil de marktmeester in de zorg meer bevoegdheden om zorgkantoren aan te pakken.

De NZa is van mening dat vrijwel alle zorgkantoren beter moeten nagaan of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd is. Ook moeten zij misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden steviger aanpakken. De kritiek van de NZa is niet nieuw. Al een paar jaar dringt de NZa er bij de zorgkantoren op aan om hun prestaties te verbeteren. Ook dit jaar blijkt volgens de NZa dat zorgkantoren opnieuw onder de maat presteren.

Wetswijziging

Om de zorgkantoren te kunnen aanpakken wil de NZa strengere maatregelen kunnen opleggen aan zorgkantoren. Deze moeten er voor zorgen dat de AWBZ de komende jaren goed wordt uitgevoerd. Hiervoor is een technische aanpassing van de wet nodig, aldus de NZa. Een voorstel hiervoor ligt bij de wetgevers.

Verbetering

Op het gebied van klantgerichtheid ziet de NZa een lichte verbetering bij de zorgkantoren. Ze maken meer werk van het inzichtelijk krijgen van wachtlijsten van zorgaanbieders en ze betrekken  cliëntenorganisaties meer bij het inkoopbeleid. Ook worden klachten beter afgehandeld. Wel moet de informatievoorziening aan cliënten nog verder verbeteren. Bovendien moeten de zorgkantoren de wachtlijstinformatie beter bijhouden. Ook ontbreken bij sommige zorgkantoren nog goede crisisprotocollen.

Best practice

Voor wat betreft de uitvoering van de AWBZ wijst de NZa het zorgkantoor DSW als ‘best practice’ aan. DSW heeft twee jaar op rij het volledige aantal punten gescoord. Het zorgkantoor dat onderaan de lijst staat is Salland. Daarnaast komen uit het onderzoek zeven zorgkantoren die op onderdelen een ‘best practice’ hebben getoond en daarmee als voorbeeld kunnen dienen voor de sector.

Aanwijzing

De NZa constateert verder dat de administratieve organisatie en interne beheersing bij het Centraal Administratiekantoor (CAK) onvoldoende is. De NZa heeft het CAK om die reden een aanwijzing gegeven. De NZa blijft dit kritisch volgen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

20 december 2012

Het is niet zo gek dat de zorgkantoren niet bovenop de uitgaven zitten, want het is immers andermans geld -- overheidsgeld. De situatie zou waarschijnlijk vanzelf, dus ook zonder de NZa, sterk verbeteren als de zorgverzekering, AWBZ en WMO zouden opgaan in één, all-in zorgverzkering, uit te voeren door de zorgkantoren. Dan is het het eigen geld waar men over moet waken.

Andere voordelen van zo'n verzekering zijn:

* Preventieve maatregelen die de publieke zorgverzekeraar neemt betalen zich veel langer/beter aan hem terug waardoor hij ze eerder en uitgebreider zal nemen.
* De overheadkosten nemen af. Zelfs met de 32 regionale zorgkantoren zijn die kosten lager dan met 400 gemeenten met elk een WMO-afdeling.
* Het wordt voor patiënten die afhankelijk zijn van care-voorzieningen overzichtelijker. Nu moeten ze voor de ene bij de gemeente zijn, voor de andere bij de zorgverzekeraar.
* Uniformiteit van beleid. Met 400 gemeentelijke WMO-afdelingen, niet of slechts zeer beperkt aangestuurd door een landelijk management, ontstaan makkelijk situaties waarbij voorzieningen in de ene gemeente wel aangeboden of vergoed worden en in de andere niet, onder dezelfde omstandigheden.
* Mensen vallen niet meer tussen de wal en het schip, wat wel makkelijk kan gebeuren als de gemeenten de thuiszorg moeten financieren en het rijk de verzorgingshuizen.

Zie verder www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.php.

Frank Conijn

20 december 2012

Gelieve het woordje 'publieke' weg te denken uit het eerstgenoemde andere voordeel.

Top