ACTUEEL

Verpleegkundigen willen mbo-opleiding behouden

Achtennegentig procent van de verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen is voorstander van het behoud van een verpleegkundige opleiding op mbo-niveau. Dat constateert de MBO Raad op basis van een peiling waar 1700 respondenten aan deelnamen.

Daarnaast vindt 97 procent dat het verpleegkundige beroep niet zo complex is dat het alleen kan worden uitgevoerd door professionals op hbo-niveau. Nog eens 88 procent vindt dat de titel zorgkundige niet past bij de dagelijkse werkzaamheden.

Beroepsprofielen

Met de enquête reageert de MBO Raad op het concept beroepsprofielen V&VN 2020. Met het oog op de groeiende medische specialisatie en steeds grotere takenpakket wordt in dit concept ondermeer voorgesteld dat alle verpleegkundigen in de toekomst hbo opgeleid moeten zijn. Mbo’ers in de zorg zouden de titel van ‘zorgkundige’ moeten krijgen.

Beroepsgroep

De MBO Raad vindt het als brancheorganisatie voor mbo-opleidingen belangrijk dat ook de mening van de mbo-beroepsgroep zelf mee wordt gewogen in de ontwikkeling van het toekomstige beroepenhuis in de zorg. Van de circa 270 duizend geregistreerde verpleegkundigen heeft 70 procent een mbo-opleiding gevolgd. Volgens de MBO Raad zijn de onderwijsinstellingen, mbo-studenten noch mbo-verpleegkundigen betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe beroepsprofielen.

Meewegen

Volgens de MBO Raad is ook onder hbo’ers het draagvlak voor de conceptberoepsprofielen niet vanzelfsprekend. In de eigen enquête was 7,5 van de respondenten is hbo-verpleegkundige. Daarvan vindt 96 procent dat ook de zorgsector van de toekomst vraagt om een verpleegkundige opleiding op mbo-niveau. De MBO Raad heeft de resultaten van de enquête in een brief gedeeld met de minister van VWS. De raad vraagt Schippers om de resultaten mee te wegen in verder overleg over het toekomstige beroepenhuis in de zorg.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

7 februari 2013

Jammer dat de MBO Raad zo defensief reageert. Ik kan begrijpen dat er verzet is tegen titelverlies, omdat dat naar statusverlies kan leiden. Buiten kijf is m.i. de gewaardeerde bijdrage van niveau 4 opgeleide vakmensen op het terrein van de verpleging. Die inzet moet ook behouden blijven voor de individuele patiëntenzorg en is zeer zeker niet te substitueren met agogisch opgeleide werknemers. Misschien vinden we samen nog een betere oplossing voor het gevoel van achterstelling, maar de polariserende opstelling van de MBO Raad is niet verstandig. Zou het MBO in de verpleging zo kwetsbaar zijn qua toekomstperspectief dat het deze reactie legitimeert? Ik zie dat niet zo. De gepresenteerde cijfers in dit bericht zijn niet zuiver en transparant. Ik weet dat in het (tot 2014 onzuiver) BIG-register veel in-service-opgeleide verpleegkundigen zijn opgenomen. Dit waren en zijn geen MBOV-ers ! De peiling werd blijkbaar ook onder huidige studenten gehouden, ja dan is het antwoord niet moeilijk te raden; over betrouwbaarheid van onderzoek gesproken. Ik ken ook MBOV-ers die erkennen dat de Bachelor Verpleegkundige een andere bekwaamheid heeft en dat dat erkend moet worden; er zijn ook MBOV-ers die daarom doorstroomden naar de HBOV. Ook is er een erkend verschil tussen MBO-verzorgenden niveau 3 en de MBOV; laten we niet doen alsof verschillen niet zouden bestaan. Ik geef toe dat het verschil tussen niveau 3 met IG en MBOV minder groot is en daaraan zou de MBO-Raad iets kunnen doen.
V&Vn is geen koepel van onderwijs-aanbieders, maar van beroepsbeoefenaren. Het was en is naar mijn mening juist om daar met oordeelsvorming over beroepsontwikkelingen te beginnen. En er is een goed stuk werk gedaan en ditmaal is er niet over maar met de direct betrokkenen overleg gevoerd. Daarna volgde aanvullende meningsvorming bij aanverwante partijen zoals o.a. mbov en hbov instellingen. Vervolgens komt nu besluitvorming door systeemverantwoordelijken (overheid) in beeld. Laten we zuiver blijven redeneren en goede toekomstige beroepsuitoefening centraal te blijven stellen, want daarmee zijn de patiënten het best gediend. Dat bindt ons toch?

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

7 februari 2013

1700 reacties op de enquête onder mbo-verpleegkundigen en –studenten bevestigen de betrokkenheid die V&VN in de afgelopen drie jaar in de beroepsgroep heeft gezien.
De MBO Raad heeft de enquête uitgezet op ROC’s en onder mbo-verpleegkundigen. V&VN vindt het begrijpelijk dat zij op vragen over de huidige uitoefening van hun vak, tevreden zijn met de huidige situatie en niet direct een noodzaak tot verandering zien. Diverse onderzoeken laten echter zien dat de zorgvraag in de toekomst dringend vraagt om een andere zorgverlener en om een hoger deskundigheidsniveau. Deze week nog lieten de zorgwerkgevers weten dat zij deze noodzaak ook zien. De nieuwe beroepsprofielen zijn juist gericht op de toekomst.
Onder de bijna 1000 verpleegkundigen en verzorgenden die meewerkten aan de totstandkoming van de nieuwe beroepsprofielen waren overigens ook veel verpleegkundigen met een mbo-opleiding.

Den Engelsman

9 februari 2013

Welk probleem lossen we NU eigenlijk op met dit advies? Ik denk geen enkel. De theorie is volstrekt helder, maar in de praktijk hebben we te maken met een arbeidsmarktprobleem en een bezuinigingsronde. In die context is dit advies niet handig. De werknemersorganisaties hebben hier dan ook negatief op gereageerd.
Als dit advies werkelijkheid wordt, zal het probleem alleen maar groter worden: in theorie worden mbo-ers anders ingeschaald, in de praktijk zal het erop neerkomen dat zij nog steeds verpleegkundige handelingen en taken uitvoeren waarvoor zij niet meer worden betaald. In de toekomst verwacht ik een minder gedifferentieerd, breder takenpakket voor alle verpleegkundigen.
Beter ware het als de werkgevers beter afstemmen met de opleidingen over hetgeen zij nodig hebben op de werkvloer. Nogmaals niet alleen uitgaande van de zorgvraag, maar zeker ook van de tekorten op de arbeidsmarkt en de bezuinigingen door de overheid. Daarnaast zouden werkgevers veel beter moeten differentiëren bij het inzetten van mbo- en hbo-verpleegkundigen, waar die NU nog vaak dezelfde functie uitoefenen. Dit is overigens per branche verschillend. Bekijk dit dan ook per branche en genuanceerd. En houd de mbo-verpleegkundige goed geschoold met alle plichten die daarbij horen.

Top