ACTUEEL

RvT Humanitas DMH zet bestuur aan de dijk

RvT Humanitas DMH zet bestuur aan de dijk

De raad van toezicht van Humanitas DMH heeft de voltallige tweehoofdige raad van bestuur geschorst. Volgens de raad van toezicht van de landelijke aanbieder van gehandicaptenzorg leunden de bestuurders te veel op externe adviseurs en interimmers, waardoor de geloofwaardigheid van het personeelsbeleid en het streven naar kostenbeheersing in het gedrang kwamen.

Eén en ander blijkt uit een schrijven van de raad van toezicht dat in handen is van Skipr. De bestuurscrisis bij Humanitas DMH wordt mede gevoed door de overheveling van delen van de AWBZ naar de Wmo. Voor zorgaanbieders betekent dit grotere financiële risico’s en mogelijk inkomstenderving. Om de continuïteit te waarborgen is Humanitas DMH onder het motto “Ruimte voor krachtig samenspel” sinds 2011 bezig met een organisatieverandering.

Externen

De raad van toezicht geeft -mede op basis van extern onderzoek- aan er geen vertrouwen in te hebben dat bestuursvoorzitter José Schiphorst en bestuurder Ad van Rijen dit proces succesvol kunnen leiden. “De raad van toezicht komt tot de conclusie dat onder het huidige bestuur teveel wordt overgelaten aan externe adviseurs/ interimmers, terwijl er meer geput moet worden uit competenties, kennis, ervaring en passie van de eigen medewerkers”, aldus de raad van toezicht. “Het huidige bestuur bleek niet bereid om daarin adviezen en noodzakelijk geachte ondersteuning van de raad van toezicht ter harte te nemen.”

Prematuur

Voorzitter Henk Luchtmeijer van de raad van toezicht wil geen commentaar geven op de gang van zaken. “Als we nu gaan praten wordt Humanitas DMH onnodig in diskrediet bracht”, aldus Luchtmeijer. “Verder commentaar is op dit moment prematuur, want we zijn nog volop in gesprek.”

Onherstelbaar

Dit laatste strookt niet met opmerkingen in een schrijven aan het personeel van 17 juli, waarin de raad van toezicht stelt dat “de vertrouwensbreuk onherstelbaar is”. Om die reden heeft de raad van toezicht per direct een interim-bestuurder aangesteld. Bestuurders José Schiphorst en Ad van Rijen zijn geschorst. De schorsing van Schiphorst duurt tot de eerder overeengekomen beëindiging van haar arbeidscontract op 1 januari 2014. Van Rijen wordt voorgedragen voor ontslag.   

Rode cijfers

Humantitas DMH is een landelijk werkende organisatie voor zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. De organisatie telt zo’n 1100 en ruim 2400 cliënten verspreid over 40 woonlocaties en 20 steunpunten voor thuisondersteuning. Vorig jaar leed Humanitas DMH een verlies van bijna zes en halve ton op een omzet van 54 miljoen euro. Humanitas DMH wijt de rode cijfers aan “boekhoudkundige transacties” binnen een anderszins financieel gezonde organisatie.

19 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 juli 2013

“Als we nu gaan praten wordt Humanitas DMH onnodig in diskrediet bracht”, aldus Luchtmeijer - Nee, dat is slim gecommuniceerd; dan kan je net zo goed zeggen: "jullie weten nog niet half hoe slecht het allemaal gaat...

Anoniem

23 juli 2013

"De schorsing van Schiphorst duurt tot de eerder overeengekomen beëindiging van haar arbeidscontract op 1 januari 2014"
Mw. Schiphorst heeft het goed voor elkaar... lekker 5 maanden geschorst èn betaald thuiszitten. Wedden dat ze in januari 2014 weer werk heeft?

Anoniem

23 juli 2013

Het probleem in zorgland is dat er weinig ondernemers aan de top staan. De veranderingen in financiering vraagt veel creativiteit en economisch inzicht. Waar de zorg 25 jaar geleden door de bank nog als risicoloos werd gezien is dit beeld nu 180 graden gedraaid.
Boekhoudkundige transakties wil niets meer of minder zeggen dan dat de boekhouding bedrijfsmatig wordt ingericht waarbij risico's worden gewaardeerd en een kostenpost opleveren.

blonk

23 juli 2013

Had dit niet anders gekund? was mijn eerste gedachte na lezing van het artikel. Een bestuursvoorzitter met een langdurig goede staat van dienst schorsen op basis van extern onderzoek terwijl ze een half jaar later zowiezo zou vertrekken lijkt niet erg doordacht. Dat schorsen doe je immers als het bestuur een doodzonde pleegde of als het wederzijds vertrouwen volkomen is verziekt en de continuiteit van bestuur in het geding is.. Dat laatste heeft doorgaans een behoorlijke incubatietijd waarin het een goed toezicht en bestuur zou passen alles in het werk te stellen om een vertrouwensbreuk te voorkomen. Het argument dat het bestuur blijkens extern onderzoek te veel zou leunen op adviseurs en interimmers lijkt zwak omdat een goede raad van toezicht daarvan uit eigen onderzoek op de hoogte had kunnen en moeten zijn, juist om tijdig in goed overleg met het bestuur te kunnen bijsturen.Datzelfde geldt voor een teleurstellende exploitatie. Raad en bestuur moeten elkaar al langer zijn kwijtgeraakt. Dat lijkt me dodelijk voor een instelling nu het in financiele zin behoorlijk hard waait in zorgland. Natuurlijk weet ik nauwelijks van de hoed en de rand maar ik ben geneigd om te denken dat ook de raad van toezicht met enige snelheid vers bloed kan gebruiken.

Kees Blonk

Schensema

23 juli 2013

Een bestuur aan de dijk zetten of aan de kant of in de wacht of op non-actief is nogal een forse maatregel. Wellicht heeft de raad voldoende redenen om deze besluitvorming toe te passen en door te voeren.
Krachtige taal en krachtig leiderschap of slim gebruik maken van de media. Of dit in het kader van Good-Governance op een zorgvuldige wijze vorm krijgt roept bij mij wel vragen op.
De berichtgeving is per definitie schadelijk voor personen en of organisatie. In het kader van zorgvuldig reputatie management en waarborgen van het imago zijn dit lastige afwegingen.
Humanitas is een mooie organisatie met ambities, wat mede gezien de ontwikkelingen in de markt (transitie WMO) per definitie in zwaar weer terecht kan komen. Vanzelfsprekend zal men gebruik moeten maken van de eigen kracht en kwaliteiten en zo nu een dan een gezonde kritische blik van buiten geeft ook inzicht.
Het is te hopen dat men de organisatie weer snel op poten heeft.

Van Kempen

23 juli 2013

"Geen commentaar......want we zijn nog vollop in gesprek", zegt voorzitter Luchtmeijer. Bijzondere opmerking als je de betreffende mensen al hebt geschorst en hun namen te grabbel hebt gegooid. Ook bijzonder: een Rvt die het bestuur schorst om de reden dat de bestuurders teveel over zouden overlaten aan externen, maar dit doet op basis van een extern advies..... Humanitas DMH gaat in de komende Transitietijd en daarna veel betekenen voor mensen die de steun van deze betrokken en creatieve organisatie goed kunnen gebruiken. En dat kan Humanitas DMH doen mede dankzij de bouwstenen die bestuurders Van Rijen en Schiphorst de voorgaande jaren hiervoor hebben gelegd.
G. van Kempen, oud medewerker Humanitas DMH

Wijnbergh

23 juli 2013

De transitie in de zorg vraagt om visie en flexibiliteit. Een weg die Humanitas DMH in de afgelopen jaren is ingeslagen onder leiding van haar bestuur maar vooral vanuit kracht en input van haar medewerkers. Het wantrouwen van de RvT in de RvB is ook een teken van wantrouwen in de kracht van deze medewerkers.

Dure interimmers zetten de exploitatie onder druk maar zij brengen ook de flexibiliteit en deskundigheid die in deze transitieperiode wenselijk is. Blijkbaar is de RvT de aansluiting op de organisatie in de afgelopen periode verloren. Het feit dat de RvT een extern adviseur inzet om dit te concluderen en deze vervolgens aanstelt om de situatie op te lossen is heel bijzonder.

Sigrid Wijnbergh

Bon

23 juli 2013

Het is een aperte misvatting dat deze raad van bestuur de afgelopen jaren naar de input van de medewerkers heeft geluisterd. Alleen de medewerkers die de mening van Ad van Rijen waren toegedaan zijn gehoord. Tegengeluid is ontslagen, genegeerd, of weggepest. Laat er geen misvatting over bestaan dat deze RvB stelselmatig de Humanistische waarden heeft verloochend, de wet heeft genegeerd en tegen het advies van de ondernemingsraad van Rijen heeft benoemd als tweede bestuurder. Dus ja, in mijn optiek heeft deze RvB een doodzonde begaan, namelijk haar eigen kernwaarden te grabbel gegooid. Een kwalijker act is niet denkbaar voor een zo waardengedreven organisatie. De medewerkers van Humanitas DMH verdienen de beste leidinggevenden en dat waren deze bestuurders zeker niet. Mijn steun gaat uit naar de RvT, die deze dappere stap heeft durven nemen en naar al die begeleiders die zich met hart en ziel inzetten voor hen die hun zorg aan Humanitas hebben toevertrouwd.

Anoniem

23 juli 2013

De raad van toezicht heeft v Rijen vorig jaar aangenomen als tweede bestuurder, zij zijn daar verantwoordelijk voor. Was dat moment niet een logischer moment geweest om eea onder de loep te nemen, on hold te zetten? Met de manier waarop nu rvb is geschorst worden ook de humanistische waarden met voeten getreden. Ik was het niet eens met de bejegening van medewerkers op het centraal bureau en de werkwijze van de rvb maar dit ai bestuur en de rvt moet nog maar laten zien of zij het anders kunnen, een bewijs van waarden gedrevenheid heb ik bij zowel de rvt als de bestuurder ai nog niet waargenomen. Laten we werken aan een manier van samenwerken die voorbij 'de dikke ikken' gaat.

Anoniem

23 juli 2013

"Onder het huidige bestuur wordt teveel overgelaten aan externe adviseurs/ interimmers" concludeert de Raad van Toezicht na een onderzoek door een extern adviseur en vervangt vervolgens de interne leden van de Raad van Bestuur met een (duurdere) interim bestuurder. De ironie.

Janssen

24 juli 2013

De RVT spreekt eerst zijn vertrouwen uit, en twee weken later schorst diezelfde RVT de RVB. Medewerkers met jaarcontracten die niet verlengd worden, WMO consulenten die nog niet bezig zijn met gemeenten, 10.000 veranderingen of transities zoals zij het noemen, kortom, de medewerkers en cliënten zijn straks de dupe. Humanitas DMH op zijn best.

anoniemg9655

24 juli 2013

Dit is alleen maar een koekje van eigen deeg, niet alleen personeel staat vlug op straat , maar ook cliënten, respectloos! Dus de medewerkers en de cliënten zijn al de dupe!. En als het boven druppelt regent het beneden! Alles wordt in de doofpot gestopt! Laat de overheid maar eens onderzoek in stellen! Waar blijft al het geld van de zorg? Duidelijk niet waar het hoort. Even goed een onwijs grote omzet, maar dat zie je niet op de werkvloer terug! Bijna alleen aanmaaklimonade en potten groenten! In de gevangenis hebben ze het nog beter! Criminelen hebben zelf een keus hoe ze willen leven, maar de gehandicapten helaas niet!

Janssen

26 juli 2013

De RvT van Humanitas DMH heeft gewoon een coupe gepleegd. Interimmers die teveel geld kosten moeten eruit en waarempel, er staat een Interimmer op die notabene zelf een onderzoek heeft gedaan naar HDMH en daar ook gaat besturen. De beste man heeft in zijn kielzog een crisismanager ( best een schoonheid) en beiden rijden in een hele dure auto ongetwijfeld betaald van zorggeld want de beste man verdient per dag wat een gemideld medewerker van HDMH per maand verdient. Opvallend is dat de OR erg stil is. Zijn die ook bang voor hun haggie net als alle medewerkers van Humanitas DMH die na een jaarcontract in een vage flexpool terecht zouden komen of net als de herplaatsingskandidaten die nog geen herplaats plek hebben?

Anoniem

27 juli 2013

Zo dan is het tijd voor een groot onderzoek!

mastenbroek

14 september 2013

ONGEHOORD HOOG DAT MAANDSALARIS VAN JULI, TOCH?

Jes Flink

14 september 2013

Ik heb MBA ben 42 jaar met veel ervaring (ooit van fraude verdachte) en ik wil graag soliciteren voor werk bij Humanitas.

Dat is een insteling dat je kan doen wat je wil, en jou zakken 'snell' vullen!

Anoniem

16 september 2013

Ik ben een medewerker van Humanitas en schaam mij diep voor de gang van zaken. Het is toch niet uit te leggen aan iedereen dat wij op de werkvloer moeten bezuinigen en de client daar toch ook het een en ander van zal merken, terwijl er mesnen zijn die er vandoor denken te gaan met zo'n maandsalaris ?
Ik schaam mij diep!!!!

Anoniem

23 oktober 2013

Meneer Bon, u schaamt zich toch zeker wel tot het diepste dieptepunt nu blijkt dat u openbaar uw steun heeft uitgesproken voor de meest onbetrouwbare en incompetente Raad van Toezicht?? Vraag me af wat dit zegt over u aangezien u er blijk van geeft geen buitenstaander te zijn die de situatie gewoon verkeerd ingeschat kan hebben.

Timmerman

3 januari 2014

Henk Luchtfietser, ik bedoel Luchtmeijer kon wel eens gelijk hebben, de schade wordt alleen maar groter. Ik weet nu dat ik tenminste de collectebussen gewoon voorbij laat gaan, nu ik weet waarvoor het allemaal wordt besteed.

Top