ACTUEEL

Senioren melden vooral negatieve ervaringen over zorg

Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (NMO) heeft tussen december 2014 en april 2015 ruim 2200 overwegend negatieve meldingen ontvangen over de veranderingen in de ouderenzorg. De ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en Omroep MAX hebben maandag het rapport van het NMO aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De meeste meldingen in de Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg hebben betrekking op de zorg en ondersteuning thuis. Met name over huishoudelijke hulp kwamen veel klachten binnen. In plaats van hulp op maat nemen veel gemeenten een generieke maatregel. De huishoudelijke hulp wordt gehalveerd, geschrapt of afhankelijk gemaakt van het inkomen.

Keukentafelgesprek

Er is veel onzekerheid en angst voor de toekomst. Er heeft onder de melders zelden een keukentafelgesprek plaatsgevonden. Gemeenten deelden wijzigingen meestal per brief of telefonisch mee. Enkele mensen moesten van hun huishoudelijke hulp horen, dat diegene niet meer, of minder uren, zou komen. Deze werkwijze is in tegenspraak met de bedoeling van de Wmo.

Ruim vierhonderd meldingen kwamen binnen over de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De meeste meldingen gaan over de kwaliteit van de zorg. Dit onderstreept volgens de ouderenorganisaties de noodzaak tot het nemen van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.

Mantelzorgers

Met de veranderingen in de zorg worden mantelzorgers ook steeds belangrijker. Uit de meldingen blijkt dat gemeenten te gemakkelijk en vanzelfsprekend naar het sociale netwerk verwijzen. Het meldpunt pleit er dan ook voor om onderzoek te doen naar de persoonlijke mogelijkheden van de mantelzorger. Zo kan worden bepaald of en hoeveel mantelzorg naasten kunnen geven.

Veel ouderen maken zich zorgen over de stijgende toename van de eigen bijdragen. Het meldpunt vindt dat er meer inzicht moet komen in de stapeling van eigen bijdragen en betalingen (eigen risico, premies, effecten van het afschaffen van toeslagen) in relatie tot het inkomen van ouderen.

Zorg op maat


"Zorg voor goede informatievoorziening, bereikbaarheid en zorgvuldige bejegening", beveelt het NMO aan. Concreet adviseert het NMO de landelijke overheid en gemeenten om het keukentafelgesprek serieus te nemen. "Gebruik het keukentafelgesprek waar het voor is bedoeld: zorg op maat!"

Omroep MAX en ouderenorganisaties Unie KBO en PCOB lanceerden het NMO op 1 december 2014. Tot 1 april 2015 konden ouderen, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg én zorgverleners bij het meldpunt aangeven hoe zij de hervormingen ervaren; zowel positief als negatief.

-----------------

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden?  Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes. Op 12 juni organiseert Skipr het congres "Transitie is nog lang geen transformatie".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top