Finance

Ggz krijgt opnieuw uitstel voor jaarrekening

Ggz krijgt opnieuw uitstel voor jaarrekening

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen net als vorig jaar van minister Schippers van VWS tot 1 december uitstel om hun jaarrekening te deponeren. Schippers wil de sector zo ruimte geven om definitief af te rekenen met de problemen rond de financiële verantwoording.

Net als de ziekenhuissector worstelt de ggz door veranderingen in de financieringssystematiek al geruime tijd met problemen bij de boekhoudkundige verantwoording van de omzet. Zo kennen dbc’s in de ggz vaak een lange looptijd kennen en hebben instellingen in de sector veel onderhanden werk. Dit is lastig in de jaarrekening te verantwoorden. Daarbij zijn declaratienormen die voor behandelingen moeten worden aangehouden niet duidelijk genoeg.

Mijlpaal

Om de problemen structureel aan te pakken kwamen GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  in december een ‘Plan van aanpak jaarrekeningen ggz’ overeen. Als uitvloeisel hiervan stelden de partijen in april gezamenlijk een uniforme lijst op van controlepunten voor de verzekeraarscontroles 2013, inclusief per controlepunt een toetsings- en normenkader. Volgens minister Schippers "een belangrijke mijlpaal”, die de partijen een duidelijk richtsnoer geeft voor het opstellen van een adequate jaarverantwoording.

Ondanks het gezamenlijke controleplan is het volgens Schippers niet reëel om te verwachten dat daarmee alle ggz-aanbieders de  reguliere deadline voor de jaarverslagen van 1 juni halen. “Ik hecht er veel belang aan dat ggz-instellingen nu een reële termijn krijgen om de (resterende) werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om hun jaarcijfers adequaat vast te kunnen stellen door middel van de normkaders en procedures die daartoe afgelopen maanden zijn overeengekomen”, stelt Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. “Ik geef de ggz-sector daarom generiek uitstel voor het deponeren van de jaarrekening 2014. Uitgaande van de tijdlijnen die in het gezamenlijke controleplan zijn opgenomen, zal ik de uiterste termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2014 verschuiven tot 1 december 2015.”

Goedkeuring

Ondanks het hernieuwde uitstel reageren stakeholders uit de financiële hoek positief op het gezamenlijke controleplan van verzekeraars en GGZ Nederland. Accountants geven aan -bij monde van Coziek, de sectorcommissie zorg van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants- dat de onzekerheden rond de omzetbepaling in 2013 en 2014 van ggz-aanbieders met d ehuidige maatregelen zodanig kunnen worden gereduceerd dat ggz-aanbieders in principe een goedkeurende controleverklaring kunnen krijgen.

Om de onzekerheid bij banken weg te nemen kunnen zij desgewenst al vóór het beschikbaar komen van de jaarrekening een tussenrapportage opvragen bij ggz-aanbieders over het onderzoek dat zij ten behoeve van de verzekeraarscontroles bij zichzelf hebben uitgevoerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top