ACTUEEL

'Kwetsbare patiënt krijgt onvoldoende zorg en aandacht'

Ouderen met een complexe zorgvraag en mensen met een verstandelijke beperking krijgen onvoldoende de zorg en aandacht die zij verdienen. Dit concludeert de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op basis van een ledenpeiling over de hervorming van de langdurige zorg, die 1360 huisartsen hebben ingevuld.

Huisartsen hebben te weinig tijd en mogelijkheden om kwetsbare thuiswonende patiënten met een zware zorgvraag voldoende zorg te kunnen geven. Slechts ongeveer een kwart van de huisartsen zegt 'in voldoende mate' zorg te kunnen bieden aan ouderen met een zware zorgvraag. Bijna 80 procent geeft aan hiervoor onvoldoende tijd te hebben. Huisartsen ervaren bovendien de wachttijd voor opname in een zorginstelling of kortdurende opvang als belemmering voor goede zorg in noodsituaties.

Volgens nog geen 30 procent van de deelnemers aan de ledenpeiling is de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in hun huisartsenpraktijk geborgd voor thuiswonende oudere patiënten. De ondersteuning van een medebehandelaar is volgens de LHV juist hard nodig voor de zorg aan kwetsbare patiënten met een zware zorgvraag. Vaak blijkt er geen SO beschikbaar te zijn of zijn er geen samenwerkingsafspraken over medebehandeling gemaakt.

Verstandelijk beperkte patiënten

Het merendeel van de huisartsen zegt te weinig tijd te hebben om zorg te bieden aan thuiswonende verstandelijk beperkte patiënten. Nog geen 20 procent van de respondenten zegt hun 'in voldoende mate' zorg te kunnen bieden vanuit de huisartsenpraktijk. Bijna 60 procent geeft aan hiervoor onvoldoende tijd te hebben. Driekwart van de huisartsen geeft aan dat er geen samenwerking is met de of arts voor verstandelijk gehandicapten.

LHV-bestuurslid Geert-Jan van Loenen: "Je ziet dat huisartsen keihard werken om deze patiëntengroep in hun praktijk op te vangen. Maar het is ook duidelijk dat de populatie veel complexer is geworden. Het doel van de Wet langdurige zorg (Wlz) is dat patiënten dicht bij huis de nodige zorg zouden krijgen, nu komt het voor dat patiënten onheus lang thuis moeten blijven wonen omdat er bijvoorbeeld geen tijdige opvang is in noodgevallen."

De LHV brengt de resultaten van de ledenpeiling in het landelijk overleg met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgverzekeraars en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van Loenen: "Wij zullen de omvang en zwaarte van de zorg voor kwetsbare patiënten met een complexe zorgvraag zichtbaar maken. Dan kan ook op dat niveau naar oplossingen worden gezocht. Bijvoorbeeld door de normpraktijk te verlagen, zodat huisartsen meer tijd krijgen voor minder patiënten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top