Finance

Wlz leidt tot krimp in gehandicaptenzorg

Wlz leidt tot krimp in gehandicaptenzorg

De bedrijfsopbrengsten in de gehandicaptenzorg zijn in 2015 met 104 miljoen euro afgenomen. Volgens Intrakoop komt dit door de Wet langdurige zorg. Die leidt tot een vermindering van het aantal intramurale cliƫnten en van het wettelijk toegekende budget.

Tot deze conclusie komt de inkoopcoöperatie voor de zorg na de analyse van de jaarverslagen van gehandicaptenzorginstellingen. Intrakoop voert deze ieder jaar uit in samenwerking met Verstegen accountants en adviseurs. De resultaten zijn gebaseerd op de jaarcijfers over 2015 van 163 organisaties, die samen ruim 92 procent van de organisaties in de Nederlandse gehandicaptenzorg vormen.

Positief

Ondanks de eerste tekenen van krimp blijft de gehandicaptenzorg het relatief goed doen. Met een stijging van het netto resultaat van 180 miljoen euro in 2014 naar 188 miljoen euro in 2015 doet de gehandicaptenzorg het financieel nog steeds goed ten opzichte van andere sectoren in de zorg. Het totale netto resultaat is nog positief en zelfs iets beter dan in 2014. In 2015 kwam er 2,4 procent bij, in 2014 2,2 procent.

Deze stijging komt echter alleen tot stand, doordat de sector zelf actief is doorgegaan met het terugdringen van kosten. Door de personeelskosten te verlagen en investeringen terug te brengen heeft de sector sterk ingezet op kostenbeheersing.

Krimp

De opbrengsten daalden het afgelopen jaar met 104 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met de ingrijpende effecten die de invoering van de Wlz, de opvolger van de AWBZ, ook in de gehandicaptenzorg teweeg heeft gebracht. Het aantal cliënten dat intensieve zorg op locatie (intramuraal) ontvangt is met 5,9 procent gedaald, terwijl het aantal extramurale cliënten toeneemt.

Deze verschuiving heeft grote gevolgen voor het budget van de onderzochte organisaties. Volgens Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop, is het daarom belangrijk om de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg goed te blijven monitoren. "Ook de gehandicaptenzorg krijgt nu te maken met krimp", zegt Kaptein. "Omdat ze goed hebben geanticipeerd op de lagere opbrengsten en de kosten navenant hebben laten dalen, is hun financiële positie niet verslechterd. Maar vanwege de verdergaande extramuralisering van de zorg blijft dit een uitdaging voor de toekomst."

Jeugdzorg

Uit de jaarverslagenanalyse blijkt verder dat de liquiditeit van de gehandicaptenzorgsector met een ratio van 1,2 gelijk is gebleven ten opzichte van 2014 en dus nog boven de traditionele norm van 1,0 ligt. Wel ziet Intrakoop dat de druk op de liquiditeit binnen de sector toeneemt.
Sinds 2015 wordt alleen voor uit de Wlz bekostigde zorg een voorschot verleend. De zorg bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt op declaratiebasis vergoed. Dat leidt ertoe dat er aanzienlijk beslag gelegd wordt op de liquide middelen van organisaties in de gehandicaptenzorg. Met name organisaties met veel activiteiten op het gebied van jeugdzorg kunnen hierdoor in de knel komen.

Vastgoed

Intrakoop stelt tot slot vast dat minder is geïnvesteerd in bestaande gebouwen en terreinen (33,6 procent minder), terwijl dat met 196 miljoen euro de belangrijkste investeringscategorie is. Dit komt onder andere doordat meerdere organisaties vastgoed hebben afgestoten.
Tegelijkertijd zijn veel organisaties hun vastgoed gedeeltelijk aan het vervangen door nieuwbouw. Daardoor is een toename van op dat gebied van ruim 35 procent.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top