Finance

NZa schaart zich vierkant achter uitkomstfinanciering

NZa schaart zich vierkant achter uitkomstfinanciering

Medisch-specialistische zorg moet worden beloond op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt. Contracteren op waarde dempt productieprikkels en zorgt er daarmee voor dat de zorg op termijn betaalbaar blijft. Dat staat in het Advies bekostiging medisch-specialistische zorg 'Belonen van zorg die waarde toevoegt' aan minister Bruins voor Medische Zorg.

De NZa wil afstappen van een bekostigingssysteem dat voornamelijk het uitvoeren van behandelingen beloont. "Samen met ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en zorgverzekeraars willen we toewerken naar een bekostiging van zorg waarin gezondheidswinst voor de patiënt centraal staat. Wij hebben met zorgaanbieders en zorgverzekeraars afgesproken dat zij gezondheidswinst voor patiënten als uitgangspunt nemen in de contracten."

Het stimuleren van alternatieve contractvormen tussen aanbieder en verzekeraar moet daarom op korte termijn prioriteit krijgen, stelt de NZa. De prikkels voor waardegedreven zorg worden in contracten vastgelegd waarbij afspraken worden gemaakt over kwaliteit en uitkomsten, waarin de patiëntvraag centraal staat en in bundels van de bestaande zorgproducten wordt afgerekend. Hierdoor krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek. Transparantie over de uitkomsten van zorg is hiervoor een randvoorwaarde.

Ambities

De NZa heeft ambities opgesteld voor de bekostiging van de medisch-specialistische zorg, samen met onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland. De bekostiging moet gezondheidswinst stimuleren, uitgedrukt als uitkomsten die patiënten belangrijk vinden. Zowel klinische uitkomsten als patiëntervaringen spelen hierbij een rol. De waarde van zorg zal per patiëntgroep afzonderlijk gedefinieerd moeten worden, waarmee aangesloten wordt bij de gedachte van Value based health care (VBHC).

Verder noemt de NZa het essentieel dat deze waardegedreven zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd. "De zorgvraag van de patiënt moet het uitgangspunt zijn voor het bieden van integrale zorg, met goede coördinatie van zorg en samenwerking tussen zorgprofessionals. Bestaande schotten tussen specialismen, systemen en zorgaanbieders moeten zoveel mogelijk worden weggenomen zodat de juiste zorg op de juiste plek kan worden geleverd."

---

Lees het volledige artikel op Qruxx.nl 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Robert Mouton

6 oktober 2018

Is er wel goed nagedacht hierover? Volgens mij heeft iedereen in de zorg een inspanningsverplichting en moet inderdaad sturen (!) op resultaat. Maar dat is echt iets heel anders dan afrekenen (!) op resultaat. In het eerste geval is sprake van een motief gerelateerd aan de klacht, in het tweede geval wordt het motief gerelateerd aan klacht, uitkomst èn kosten. Dan is het voorspelbaar wat er gaat gebeuren: de zorgaanbieder gaat sturen op maximale gezondheidswinst (wat sluit hij daartoe uit?) en de zorgverzekeraar gaat sturen op minimale kosten.
Waar houdt de verantwoordelijkheid van de behandelaar op en begint die van de verzekeraar en de Nza? Ik mis hier een maatschappelijk debat en lees vrijwel uitsluitend hoera-verhalen over door en binnen het systeem behaalde resultaten.

Markus Oei

7 oktober 2018

Mmm, dat is dan geen goed nieuws voor de palliatieve zorg...

Maar zonder gekheid. Super loffelijk streven, praktisch nog vele malen ingewikkelder dan DBC's. Het objectief meten van gezondheidswinst is een immens probleem waar we in de medische wetenschap al decennia mee worstelen. En niet, trager of prettiger achteruit gaan is ook winst. Maar hoe meet je dat? En zeker met multimobiliteit.

Geen reden om niet te beginnen, trouwens, al is het al om kennis te vergaren omtrent de mogelijkheden. Maar hou een en ander in perspectief en flexibel in kleine stapjes.

PJM van Loon

7 oktober 2018

Hoe is het mogelijk , dat we zoveel nieuwe woorden en kreten en plannen nodig hebben, om de Zorg "beter" te maken??
Medisch specialistische zorg in een gezondheidszorgsysteem of een geneeskundig apparaat, wat door totale versnippering in deelgebieden en loslaten van de anatomisch fysiologische samenhang die er nu eenmaal tussen het overgrote deel van de "aandoeningen" zit ( Zivilizationskrankheiten) acteert nu eenmaal aan de (bijzonder duur geworden) achterkant. Etiologische samenhang wordt niet gezocht, preventie is daardoor ver te zoeken en lijkt bij het NZa mogelijk zelfs een onbekend begrip. Boekhouders en managers zullen de beleidsmakers met heel mooie woorden ook almaar verder van een "gezonde Zorg" afbrengen.

Top